Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.11.2013

Zapłata podatku przez osobę trzecią a wygaśnięcie zobowiązania podatkowego

Z uzasadnienia: Zobowiązanie podatkowe powinno być zaspokojone z majątku podatnika, gdyż tylko z jego obowiązkiem podatkowym, rozumianym jako obowiązek osobisty, jest ono związane. Oznacza to, że nie może ono być zaspokojone z majątku innej osoby, a więc np. umowa o przejęcie długu podatkowego nie będzie wywoływała skutków podatkowych i uwalniała od odpowiedzialności. Przyjęcie poglądu, że zapłata podatku przez inny niż podatnik podmiot powoduje wygaśnięcia zobowiązania, prowadziłoby do nieusuwalnych sprzeczności w teorii zobowiązań podatkowych.

SENTENCJA

Dnia 10 października 2013 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Grażyna Firek, Sędzia: WSA Maja Chodacka (spr.), Sędzia: WSA Piotr Głowacki, Protokolant: Justyna Owczarek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2013 r., sprawy ze skargi P. S.A. w K., na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z dnia 24 maja 2013 r. nr [...], w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych i odsetek, za zwłokę skargę oddala.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 24 maja 2013 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działając na podstawie art. 51 § 1, art. 53 § 1, art. 55 § 2, art. 62 § 1 i 4 i art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z ze zm.), utrzymało w mocy postanowienie Prezydenta Miasta K. z dnia 5 marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia Prezydent Miasta K. orzekł o zaliczeniu dokonanej przez P. S.A. wpłaty nr [...] z dnia 23 listopada 2012 r. w wysokości 76.500,00 zł proporcjonalnie na poczet zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę.

Na postanowienie organu I instancji złożono zażalenie, w którym zarzucono naruszenie:

- art. 62 § 1 i art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa przez błędne przyjęcie, że dokonana w dniu 23 listopada 2012 r. wpłata była przeznaczona na pokrycie odsetek od zaległości podatkowych powstałych z tytułu podatku od nieruchomości,

- art. 51 § 1 w związku z art. 53 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa poprzez niewłaściwe uznanie, iż odsetki za zwłokę winny być naliczone w sytuacji, gdy wierzytelność podatkowa wygasła w wyniku zapłaty oraz poprzez zaliczenie wpłaty dokonanej przez Podatnika na poczet tychże odsetek.

Spółka zwróciła uwagę, że w tytule przelewu wyraźnie wskazała, iż wpłata dotyczy podatku od nieruchomości za lata 2007-2008, toteż organ I instancji nieprawidłowo zaliczył ją na rzecz odsetek za zwłokę. Ponadto podkreślono, iż nie doszło do powstania zaległości podatkowych, bowiem przedmiotowe zobowiązania podatkowe uiściła B.

Spółka wniosła o uchylenie postanowienia i zaliczenie całości wpłaconej kwoty na należność główną na mocy art. 138 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu zażalenia oraz zapoznaniu się z materiałem dowodowym zgromadzonym w aktach sprawy stwierdziło, iż na podstawie art. 62 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty. Z kolei według § 4 ww. przepisu, do wpłat zaliczanych na poczet zaległości podatkowej stosuje się art. 55 § 2. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

Zgodnie z art. 51 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę (art. 53 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Przepis art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa statuuje, iż jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. Odsetki jako świadczenie akcesoryjne towarzyszą zaległości podatkowej, a więc nie mogą być oddzielnie regulowane.

W realiach niniejszej sprawy w dniu dokonania przez P. S.A. wpłaty w kwocie 76.500,00 zł po stronie Spółki istniały zaległości podatkowe, od których zostały naliczone odsetki za zwłokę. Organ I instancji, stosownie do treści art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, zaliczył przedmiotową wpłatę proporcjonalnie na zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę, bowiem nie pokrywała ona całej kwoty należności głównej wraz z odsetkami. O czynności materialno-technicznej zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę organ podatkowy powiadomił P. S.A., prawidłowo wydając postanowienie na podstawie art. 55 § 2, art. 62 § 1 i 4 oraz art. 217 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zdaniem organu bez znaczenia dla zaskarżonego rozstrzygnięcia pozostaje okoliczność podniesiona przez Spółkę, iż podatek od nieruchomości odprowadzał jej dzierżawca - B. z siedzibą w K. Zaakcentować należy, iż wpłata podatku przez inny podmiot niż podatnik nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego (por. uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2008 r., sygn. akt I FPS 8/07, LEX nr 378011; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2008 r., sygn. akt I FSK 1453/06, LEX nr 935828). Powyżej wymieniony pogląd znajduje odzwierciedlenie w stanowisku doktryny. Za niedopuszczalnością zapłaty podatku przez osobę trzecią jako sposobem powodującym wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wypowiedzieli się autorzy komentarzy do ustawy Ordynacja podatkowa (B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesińska, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 422; S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 269).

Nieuiszczenie w terminie podatku od nieruchomości przez P. S.A., posiadający przymiot podatnika, spowodowało powstanie na jego koncie zaległości podatkowych, od których naliczane są odsetki za zwłokę.

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zarzucono zaskarżonemu postanowieniu, naruszenie przepisów prawa materialnego tj.:

- art. 59 § 1 w zw. z art. 60 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie skutkujące przyjęciem przez SKO, iż niedopuszczalne prawnie bezskuteczne jest zapłacenia podatku przez podmiot nie będący podatnikiem,

- art. 51 § 1 w zw. z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez błędną wykładnię skutkującą stwierdzeniem, iż znajdują one zastosowanie w niniejszej sprawie, a w konsekwencji przyjęcie przez SKO, iż organ podatkowy prawidłowo uznał, iż doszło do powstania zaległości podatkowych, w tym i odsetkowych, gdy tymczasem nie doszło do powstania zaległości podatkowych, a zatem i należność odsetkowa nie powstała,

- art. 62 § 2 w zw. z art. 55 § 2 Ordynacji podatk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »