Zapłata kartą paliwową a prawo do odliczenia VAT od paliwa

Pytanie podatnika: Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podlegających opodatkowaniu w Polsce z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług za pomocą kart paliwowych? W jakim zakresie Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonych do samochodów osobowych użytkowanych w celach „mieszanych” w okresie 1 kwietnia 2014 r. - 30 czerwca 2015 r. oraz od 1 lipca 2015 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług przy użyciu kart paliwowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 2 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług przy użyciu kart paliwowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”), prowadzącym w szczególności działalność w następującym zakresie: działalność rachunkowo-księgowa, usługi doradztwa podatkowego oraz doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, public relations i komunikacja.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności, Spółka korzysta z posiadanej przez siebie floty samochodowej, składającej się wyłącznie z samochodów osobowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 312).

Co więcej, użytkowane przez Spółkę samochody osobowe wypełniają definicję pojazdu samochodowego, wskazaną w art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), tj. są to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, (gdzie przez „pojazd samochodowy” rozumie się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Ponadto, Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż samochody nie spełniają definicji pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
 2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
 3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Spółka pragnie wskazać, iż nie jest w stanie wykluczyć, że samochody osobowe posiadane przez Spółkę, nie zostaną wykorzystane do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Spółka, co prawda, posiada wewnętrzny regulamin korzystania z samochodów osobowych, a także sprawuje nadzór nad bieżącym użytkowaniem pojazdów przez swoich pracowników. Jednakże, posiadany przez Spółkę regulamin użytkowania samochodów osobowych oraz system nadzoru nie gwarantują wykorzystania samochodów osobowych wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W związku z wykorzystywaniem samochodów zarówno do działalności gospodarczej, jak i do innych celów, Spółka nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT, a także nie złożyła właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż Spółka nie wykorzystuje posiadanych samochodów osobowych wyłącznie do działalności gospodarczej. Wszystkie samochody osobowe, będące w użytkowaniu Spółki, są wykorzystywane do celów „mieszanych” (tj. zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą jak i do celów użytku prywatnego).

W celu zwiększenia kontroli kosztów związanych z obsługą floty samochodowej, Spółka, w dniu 1 marca 2006 r., zawarła z ... ... (Polska) Sp. z o. o. z siedzibą w W. (dalej: „...”) umowę określającą m.in. ogólne warunki sprzedaży paliw za pośrednictwem ... (dalej: „Umowa”). Integralną częścią Umowy jest Zamówienie, które uszczegóławia porozumienie stron w przedmiocie objętym Umową (w tym zakres towarów i usług będących przedmiotem transakcji) w odniesieniu do samochodu lub grupy samochodów.

Na mocy Umowy, ... zobowiązał się do dostarczania Spółce towarów i usług w obrocie bezgotówkowym z wykorzystaniem tzw. kart paliwowych. Karty przez cały okres korzystania z nich przez Wnioskodawcę pozostają własnością .... Z zapisów Umowy wynika, iż ... zobowiązuje się do wydania karty paliwowej dla każdego samochodu objętego postanowieniami Umowy. Dodatkowo w przypadku wygaśnięcia Umowy w stosunku do danego samochodu, Wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić odpowiednią kartę ..., nie później niż w dniu wygaśnięcia Umowy.

Stacje paliwowe, na których Spółka jest uprawniona do dokonywania zakupów, stanowią podmioty trzecie zarówno dla Wnioskodawcy jak i ..., z którymi ... zawarł oddzielne umowy w zakresie sprzedaży towarów i usług. Wnioskodawca został poinformowany o liście stacji paliwowych, na których możliwe jest dokonanie zakupu za pomocą karty paliwowej. Lista stacji może być zróżnicowana w odniesieniu do poszczególnych kart.

Karty upoważniają Spółkę (jej przedstawicieli) do bezgotówkowego nabywania towarów i usług na stacjach paliwowych wymienionych w Zamówieniu. Karty, nie umożliwiają jednak płatności za inne, niewymienione w Zamówieniu, towary i usługi. W przypadku, dokonania nieuzasadnionych i nieustalonych wcześniej zakupów przy użyciu karty paliwowej, na mocy postanowień Umowy, kwotą transakcji zostanie obciążony Wnioskodawca. Zgodnie, bowiem z postanowieniami Umowy, bezgotówkowe zakupy dokonywane przez Spółkę oparte są na zasadzie kredytu kupieckiego, polegającego na odroczeniu płatności za nabywane towary i usługi do momentu terminu płatności (wynoszącego 14 dni od wystawienia przez ... faktury).
Spółka może bezgotówkowo nabywać na poszczególnych stacjach benzynowych m.in.: (i) paliwa silnikowe, płyny eksploatacyjne, akcesoria do samochodów oraz (ii) usługi takie jak np. usługi myjni samochodowej. Należy jednak zaznaczyć, iż asortyment oferowany przez ..., może być zróżnicowany i nie być dostępny na każdej ze stacji.

Użytkownik karty paliwowej dokonuje zakupu wybranych przez siebie, a zawartych w zakresie Umowy, towarów i usług po cenach nie wyższych, niż standardowo stosowane dla większości pozostałych klientów poszczególnych stacji. Tym samym, dokonywanie zakupów za pomocą kart paliwowych, uprawnia Spółkę w praktyce do otrzymywania rabatów na zakupione towary i usługi. Decyzję o udzieleniu ewentualnego upustu podejmuje ....

Na mocy Umowy, przedstawiciel Spółki, dokonując transakcji na stacji paliwowej, działa w pierwszej kolejności w imieniu i na rzecz .... Zgodnie z Umową ... udziela Spółce i jej przedstawicielom pełnomocnictwa do dokonywania zakupów towarów i usług na stacjach paliw na rzecz ... oraz ich natychmiastowej odsprzedaży do Spółki. Tym samym, stroną dokonującą zakupów bezpośrednio od stacji paliwowych jest ....

Końcowo podkreślić również należy, iż karty posiadane przez Wnioskodawcę nie są kartami płatniczymi i nie uprawniają do zapłaty za towary i usługi oraz pobierania gotówki. Karty upoważniają jedynie Wnioskodawcę (jego przedstawicieli) do dokonywania transakcji bez obowiązku uiszczania zapłaty z chwilą jej zawarcia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podlegających opodatkowaniu w Polsce z faktur wystawianych przez ..., dokumentujących nabycie towarów i usług za pomocą kart paliwowych, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w pytaniu nr 2...
 2. W jakim zakresie Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (w tym wydatków na nabycie paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu), przeznaczonych do samochodów osobowych użytkowanych przez Spółkę w celach „mieszanych” w okresie 1 kwietnia 2014 r. - 30 czerwca 2015 r. oraz od 1 lipca 2015 r....

Zdaniem wnioskodawcy:
Ad. 1
W ocenie Spółki, przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podlegających opodatkowaniu w Polsce z faktur wystawianych przez ..., dokumentujących nabycie towarów i usług za pomocą kart paliwowych, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w pytaniu nr 2.

Ad. 2
Zdaniem Spółki, od 1 kwietnia 2014 r. przysługuje jej prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonych do samochodów osobowych użytkowanych przez Spółkę w celach „mieszanych”. W przypadku wydatków poniesionych na nabycie paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu do ww. samochodów osobowych, prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego przysługuje Wnioskodawcy dopiero od 1 lipca 2015 r.

Uzasadnienie
Ad. 1
W ocenie Spółki, w celu określenia, czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podlegających opodatkowaniu w Polsce z faktur wystawianych przez ..., dokumentujących nabycie towarów i usług z wykorzystaniem kart paliwowych, w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć kwestię zakwalifikowania transakcji z udziałem kart paliwowych, jako transakcji (dostaw) łańcuchowych.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się generalnie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast, w świetle art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie us...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »