Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.03.2014

Zamiana nieruchomości a ulga meldunkowa w PIT

Pytanie podatnika: Czy można stwierdzić, że nabycie spadku nastąpiło w momencie jego otwarcia, a zatem dochód powstały w wyniku zbycia nieruchomości w drodze zamiany korzystał z prawa do zwolnienia od podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2013 r. (data wpływu 22 listopada 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2013 r. (data wpływu 23 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze zamiany (pytanie nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze zamiany.
Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 11 grudnia 2013 r., Nr IPTPB2/415-712/13-2/KSM, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 13 grudnia 2013 r., natomiast w dniu 23 grudnia 2013 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 19 grudnia 2013 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
W dniu 22 lutego 2004 r. zmarł dziadek Wnioskodawczyni. Następnie, w dniu 4 listopada 2004 r. Sąd Rejonowy w K. wydał postanowienie, na mocy którego stwierdzono nabycie spadku, przy czym Wnioskodawczyni przypadła 1/9 (jedna dziewiąta) całości.

W wyniku działu spadku przeprowadzonego notarialnie w dniu 21 marca 2008 r. zostało zniesione współużytkowanie wieczyste i współwłasność, a udziały w spadku zostały przekazane w taki sposób, że Wnioskodawczyni ostatecznie objęła 1/2 (połowę) całości spadku. Część tą stanowiła odrębna nieruchomość, na którą składał się budynek mieszkalny wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu. Wnioskodawczyni wskazała, że wartość nieruchomości wynosiła w tamtym czasie 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych). Drugi spadkobierca otrzymał inną nieruchomość.

Dalej Wnioskodawczyni podała, że w dniu 17 października 2013 r. poprzez akt notarialny, dokonała zamiany wyżej wymienionej nieruchomości na mieszkanie własnościowe. Ponieważ aktualna wartość nieruchomości wynosiła 330 000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy złotych), oprócz lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni otrzymała dodatkowo dopłatę w wysokości 200 000 zł (dwustu tysięcy złotych). W zbywanej nieruchomości Wnioskodawczyni była zameldowana od urodzenia, tj. od 1992 r.
W uzupełnieniu wniosku z dnia 18 grudnia 2013 r., Wnioskodawczyni wskazała, że była zameldowana w zbywanej nieruchomości w okresie od dnia 27 listopada 1992 r. do dnia 18 października 2013 r. Zbycie przedmiotowej nieruchomości, które odbyło się w drodze zamiany, nie zostało dokonane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Dalej podała, że w wyniku działu spadku nabyła udział w wysokości 1/2 spadku, przekraczający udział nabyty w drodze spadku (1/9). Wnioskodawczyni nie była zobowiązana do dokonania spłat/dopłat na rzecz pozostałych spadkobierców.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy w świetle cytowanych niżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów Kodeksu Cywilnego można stwierdzić, że nabycie spadku nastąpiło w momencie jego otwarcia, a zatem dochód powstały w wyniku zbycia nieruchomości w drodze zamiany korzystał z prawa do zwolnienia od podatku...
  2. Czy jeśli za dzień nabycia spadku uznamy dzień jego działu, to w przypadku zbycia nieruchomości ulga meldunkowa dotyczy również gruntu, na którym posadowiony jest budynek...

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni przeformułowała pytanie nr 1 i zadała następujące zapytanie:
Czy w świetle cytowanych niżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można stwierdzić, że nabycie spadku nastąpiło w momencie jego otwarcia, a dochód powstały w wyniku zbycia nieruchomości w drodze zamiany korzystał z prawa do zwolnienia od podatku...
Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast wniosek w zakresie pytania nr 1 przeformułowanego w uzupełnieniu wniosku zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, jeśli przyjęto by dla celów podatkowych, że za datę nabycia spadku uznaje się dzień jego działu, choćby w części przekraczającej pierwotny udział w spadku, należałoby mieć na uwadze art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Zdaniem Wnioskodawczyni, z powyższego artykułu wynika, że jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Według Wnioskodawczyni, w Jej sytuacji zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem pięciu lat od działu spadku. Ponieważ jednak była to nieruchomość nabyta przed końcem 2008 r., ma do niej zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r., tj. ulga meldunkowa. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a) – c) ustawy zmienianej w art. 1 nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., czyli w przypadku Wnioskodawczyni powinny być stosowane przepisy obowiązujące w 2008 r. Ponieważ od 1992 r. była Ona zameldowana w przedmiotowej nieruchomości, przysługuje Jej prawo do tej ulgi. Ponadto w Jej opinii, ulga meldunkowa dotyczy także gruntu, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny, ponieważ jak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 2 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FPS 3/11, ulga meldunkowa przewidziana w wyżej wymienionym artykule, w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane ze zbycia budynku, ale także gruntu, na którym został on posadowiony. Dnia 22 kwietnia 2010 r. podobnie orzekł WSA w Warszawie w wyroku o sygn. akt III SA/Wa 2040/09 stwierdzając, że budynek dzieli los prawny gruntu, na którym został posadowiony (zgodnie z zasadą superficies solo cedit). Potwierdzają to kolejne wyroki, przykładowo wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 2628/10; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 1353/10; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 24 marca 2011 r., sygn. akt I SA/OI 97/11.

Wnioskodawczyni podała, że zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 24 maja 2011 r., sygn. akt I SA/GI 98/11: „ulga meldunkowa powinna dotyczyć całości sprzedanej nieruchomości, tzn. gruntu i posadowionego na nim budynku mieszkalnego, co wprawdzie nie wynika z samej treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale z przepisów Kodeksu cywilnego, które stanowią, że grunt i posadowione na nich budynki stanowią całość nieruchomości i nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży”.

Tego samego zdania był WSA w Łodzi, stwierdzając w wyroku z dnia 20 września 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 655/11, że: „użyte w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. pojęcie „budynek mieszkalny” nie może być rozumiane w oderwaniu od gruntu, z którym budynek jest trwale związany. Posłużenie się przez ustawodawcę terminem „budynek mieszkalny”, uzasadnione było konstrukcją ulgi meldunkowej, tj. uzależnieniem prawa do zwolnienia od zameldowania trwającego określony czas. Jak wynika bowiem z przepisów administracyjnych, meldunku można dokonać jedynie w lokalu (budynku), a nie na gruncie (niezależnie od tego czy jest zabudowany, czy niezabudowany). Prawodawca wskazując na zameldowanie, jako na warunek skorzystania ze zwolnienia, nie mógł posłużyć się innym pojęciem niż budynek mieszkalny. Należy więc przyjąć, że w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f zwrot „budynek mieszkalny” ma dwa znaczenia, po pierwsze oznacza budynek mieszkalny stanowiący odrębną własność, po drugie, grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym”.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni zwolnieniu, o którym stanowi art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega cały przychód uzyskany ze sprzedaży budynku mieszkalnego i gruntu, na którym jest on posadowiony bądź udziały w takim budynku i gruncie, jak w niniejszej sprawie.

Według Wnioskodawczyni, w przypadku przez Nią opisanym, w związku z powyższym orzecznictwem, można mówić o nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, będącej przedmiotem obrotu.
Dodatkowo Wnioskodawczyni podała, że przyjmując, że datą nabycia przedmiotowej nieruchomości jest 2008 r., nie występuje konieczność uiszczenia podatku, co wynika z przepisów o stosowaniu ulgi meldunkowej zarówno dla budynku jak i gruntu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »