Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.03.2013

Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę

Z uzasadnienia: Biorąc pod uwagę kontekst wynikający z treści art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej, kwotę główną zaległości oraz odsetki za zwłokę od tej zaległości należy rozpatrywać łącznie, jako odnoszące się do tego samego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 62 § 1 O.p. Dyspozycja podatnika (art. 61 § 1 in fine O.p.) o zarachowaniu wpłaty na poczet skonkretyzowanego zobowiązania podatkowego […] musi zostać przez organ podatkowy uwzględniona, przy czym organ ten nie jest związany wskazywanymi przez podatnika proporcjami rozliczenia należności głównej i odsetek za zwłokę od tej należności. Wiążący dla organu jest sposób rozliczeń wskazany w art. 55 § 2 O.p.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędziowie NSA Bogusław Dauter, Krzysztof Winiarski (sprawozdawca), Protokolant Barbara Mróz, po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej R. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 1 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Gd 1134/10 w sprawie ze skargi R. J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 23 sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od R. J. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w G. kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 1134/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę R. J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G., z dnia 23 sierpnia 2010 r., w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej.

Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że dnia 12 lutego 2010 r. R. J. (dalej jako: "Podatnik", "Strona") dokonał za pośrednictwem banku dwóch wpłat na konto bankowe Trzeciego Urzędu Skarbowego w G. w kwotach: 364 zł oraz 436 zł. Na poleceniu przelewu kwoty 436 zł Podatnik wskazał, że jest ona przeznaczona na poczet podatku dochodowego w wysokości 19% pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2008 r. (PIT-36L). Ponadto zaznaczone zostało, że wpłacona kwota przeznaczona jest na: 108 zł należności głównej oraz 328 zł odsetek za zwłokę od kwoty 8.734 zł za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r.

Podatnik złożył w dniu 30 kwietnia 2009 r. w Trzecim Urzędzie Skarbowym w G. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2008 (PIT-36L), w którym wykazał kwotę do zapłaty 9.508 zł. Wobec nieuiszczenia w całości zobowiązania podatkowego na koncie Podatnika na dzień dokonania wpłaty tj. 12 lutego 2010 r. istniała zaległość podatkowa z tytułu podatku dochodowego za 2008 r. (PIT-36L) w kwocie 883,00 zł.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w G. postanowieniem z dnia 17 maja 2010 r. zaliczył wpłatę dokonaną przez Stronę za pośrednictwem banku z dnia 12 lutego 2010 r. w kwocie 436 zł - na poczet zaległości podatkowej z tytułu podatku dochodowego w wysokości 19% pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2008 r. w kwocie 403,97 zł (należność główna) oraz odsetek za zwłokę od tej zaległości w kwocie 32,03 zł.

Dyrektor Izby Skarbowej w G. po rozpatrzeniu zażalenia od powyższego rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, utrzymał je w mocy postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2010 r. W uzasadnieniu organ odwoławczy, powołując treść art. 62 § 1, art. 55 § 2 oraz art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej jako: "O.p."), wskazał, że jeżeli wpłata dokonana przez podatnika dotyczy zaległości podatkowej, z wpłaconej kwoty pokrywa się również odsetki za zwłokę należne od zapłaconej kwoty zaległości. Zaliczenie odbywa się proporcjonalnie do kwoty zaległości oraz narosłych do dnia zapłaty odsetek za zwłokę. W wyniku dokonania wpłaty, która nie wystarcza na pokrycie zaległości i należnych od niej odsetek, nie może powstać taka sytuacja, w której zapłacona byłaby należność główna, a pozostałyby do zapłacenia jedynie odsetki za zwłokę lub odwrotnie.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Strona wniosła o uchylenie w całości postanowienia organów obu instancji oraz o zwrot kosztów postępowania, zarzucając naruszenie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 239, art. 62 § 1, art. 55 § 2, art. 217 § 1 i § 2 w zw. z art. 219 i art. 210 § 4 O.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie.

Podatnik w uzasadnieniu skargi podniósł, że postanowienia organów obu instancji zostały wydane z naruszeniem art. 62 § 1 i 4, art. 55 § 2 O.p., poprzez niewłaściwe zaliczenie wpłaty z dnia 12 lutego 2010 r. Organy nie uwzględniły woli Strony, przedstawionej w piśmie z dnia 30 kwietnia 2010 r., co do sposobu zaliczenia przedmiotowej wpłaty. W swoim piśmie, aby zapobiec kolejnym uznaniowym działaniom organów przy dokonanych wpłatach z tytułu rozliczenia podatku dochodowego PIT-36 L za 2008 r. i należnych zaliczek na ten cel wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, Podatnik przedstawił również swoje wpłaty na to rozliczenie ze wskazaniem ich zarachowania z uwzględnieniem wpłaconej zaliczki w kwocie 188 zł (z tego 187 zł zaliczka za X 2008 r. i 1 zł odsetki - wpłata z dnia 9 grudnia 2008 r.). Strona wskazała także, że z ostrożności w postępowaniu przed Organem podatkowym dokonała weryfikacji rozliczenia zobowiązania w podatku dochodowym za 2008 r., po czym swoje ostateczne stanowisko w sprawie rozliczenia zobowiązania za 2008 r. przedstawiła Głównemu Księgowemu TUS w G. Po dokonaniu powyższej weryfikacji Podatnik uznał, że pozostaje w zwłoce rozliczenia za 2008 r. PIT-36 L w łącznej kwocie 800,-zł i tę kwotę zobowiązał się dobrowolnie wpłacić na konto TUS w G. ze wskazaniem sposobu jej zarachowania (w dniu 12 lutego 2010 r. dokonał dwóch przelewów bankowych opiewających na kwoty 436 zł i 364 zł). Dokonane wpłaty ze wskazaniem ich zarachowania są w ocenie Strony prawidłowe i wyczerpują jego zobowiązania z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

Podatnik podniósł, że nie przyjmuje na siebie poniesienia kosztów wynikłych z błędów popełnionych przez urzędnika działającego z upoważnienia Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w G., tym bardziej, że spowodowały one powstanie zbędnych kosztów (odsetek) jak również całe zamieszanie w przedmiotowej sprawie. W szczególności dotyczy to upomnienia nr UP 4750/09 z dnia 23 lipca 2009 r., w którym rzekomo błędnie ustalono kwotę należności głównej i niewłaściwie (niezupełnie) naliczono odsetki. Dnia 24 lipca 2009 r. wydane zostało postanowienie o zaliczeniu nadpłaty 588 zł z tytułu PIT-37 za 2008 r., odmiennie niż we wcześniejszych uzgodnieniach.

W ocenie podatnika organ pierwszej instancji dokonał sprzecznych z prawem oraz wnioskami Strony i dyspozycjami na przelewach zaliczeń dokonywanych przez niego wpłat na poczet podatków, co prowadzi do stanu niepewności prawnej w zakresie rozliczeń podatkowych oraz sztucznego powstawania zaległości podatkowych za kolejne okresy rozliczeniowe.

Strona podała również, że Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w G. wszczął względem niej sprzecznie z prawem postępowanie egzekucyjne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według stawki liniowej 19 % za 2008 r., pomimo braku jakichkolwiek zaległości z tego tytułu.

Dyrektor Izby Skarbowej w G. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoje stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej: p.p.s.a) oddalił skargę, uznając za chybiony zarzut naruszenia art. 62 § 1 i 2 oraz art. 55 § 2 O.p.

Sąd zauważył, że podatnik w przelewie z dnia 12 lutego 2010 r. jako tytuł zapłaty wskazał wyłącznie należności z tytułu odsetek za zwłokę w rozliczeniu należności z tytułu zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. W toku postępowania podatnik wskazywał art. 62 § 1 O.p. jako prawną podstawę dokonanej dyspozycji. W ocenie Sądu powołany przepis, dotyczący kolejności zaliczania wpłat, normuje wyłącznie sytuację, gdy podatnik jest dłużnikiem w kilku stosunkach zobowiązaniowych, a dokonana wpłata nie pokrywa wszystkich zobowiązań podatkowych.

W dalszej kolejności Sąd podniósł, że zgodnie z art. 5 O.p. zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach (art. 4 O.p.). Zaległość podatkowa stanowi podatek niezapłacony w terminie płatności, z tym, że za zaległość podatkową uważa się niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku (art. 51 § 1 i 2 O.p.). Odsetki za zwłokę nie są traktowane na równi z zaległością podatkową (art. 52 § 1, art. 53 § 1 O.p.). Z uwagi na powyższe nieuzasadnione jest, zdaniem Sądu, twierdzenie, że wniosek podatnika o zaliczenie wpłaty wyłącznie na poczet należności z tytułu odsetek podlega rygorom wynikającym z art. 62 § 1 O.p. w zakres...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100