Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.03.2016

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet innej daniny może być ryzykowne

Tezy: O ile nie jest wykluczone na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej, aby podatnik wystąpił od naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o przekazanie zwrotu VAT na poczet podatku od nieruchomości, to wniosek taki należy uznać za polecenie przelewu wskazanej kwoty na rzecz gminy. W związku z tym podatnik musi liczyć się z ryzykiem, że dzień obciążenia rachunku bankowego naczelnika urzędu skarbowego na podstawie polecenia przelewu nastąpi po upływie terminu płatności podatku od nieruchomości.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Ewa Kamieniecka, Sędziowie sędzia WSA Barbara Ciołek, sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska (sprawozdawca), Protokolant sekretarz sądowy Anna Terlecka, po rozpoznaniu I na rozprawie w dniu 12 stycznia 2016 r. przy udziale - sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa "A" sp. z o.o. z siedzibą w R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zarachowania wpłaty na podatek od nieruchomości za październik 2014 r. i na odsetki za zwłokę oddala skargę w całości.

UZASADNIENIE
1. Postępowanie przed organami podatkowymi.

1.1. Przedmiotem skargi jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. (dalej: SKO) z dnia [...] marca 2015r. nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta W. (dalej: organ podatkowy pierwszej instancji) z dnia [...] grudnia 2014r. nr [...] wydane na rzecz A sp. z o.o. (dalej: spółka/ skarżąca) w R. w przedmiocie zarachowania dokonanej w dniu 28 listopada 2014r. wpłaty w kwocie [...] zł na podatek od nieruchomości za miesiąc październik 2014r. w kwocie [...] zł i na odsetki za zwłokę w kwocie [...] zł.

1.2. Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia SKO wynika, że wnioskiem z dnia 13 października 2014 r. spółka wniosła o zaliczenie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług (dalej: VAT) za wrzesień 2014 r. w kwocie [...] zł na poczet podatku od nieruchomości za miesiąc październik 2014 r. Kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikała ze złożonej drogą elektroniczną w dniu 8 października 2014r. deklaracji VAT za wrzesień 2014r. Poleceniem przelewu z dnia 28 listopada 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. dokonał wpłaty kwoty [...] zł na poczet podatku od nieruchomości za październik 2014r. - zgodnie z dyspozycją i upoważnieniem spółki. Termin zapłaty podatku od nieruchomości upływał w dniu 15 października 2014r. Do tej daty należność nie została zapłacona. Zaś przelew został bezspornie wykonany po upływie ww. terminu płatności podatku.

1.3. W powołanym na wstępie postanowieniu organ podatkowy pierwszej instancji powołując art. 55 § 2, art. 62 § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: O.p. ) orzekł o zarachowaniu wpłaty w kwocie [...] zł na podatek od nieruchomości za październik 2014 r. w ten sposób, że kwotę [...] zł zaliczył na podatek za ten miesiąc, a kwotę [...] zł zaliczył na poczet odsetek albowiem dokonana wpłata nie pokryła w całości kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę zatem wpłatę należało zaliczyć proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostawała kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

1.4. Na skutek wniesionego zażalenia, wskazanym na wstępie postanowieniem, SKO utrzymało w mocy postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji wskazując na prawidłowość argumentacji w nim zawartej. Za bezzsadny uznano zarzut podatnika o naruszeniu art. 76b § 1 O.p. i art. 76a § 2 pkt 1 O.p. albowiem zdaniem SKO nie mają one w niniejszej sprawie zastosowania. Zauważono, że ww. przepisy dotyczą nadpłaty, które w niniejszej sprawie nie wystąpiła. Odwołano się do treści art. 15 § 1 O.p. i podkreślono, że dla zaliczenia zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych z dniem złożenia deklaracji wykazującej taki zwrot konieczne jest zachowanie jedności organu podatkowego. W niniejszej sprawie zwrot podatku i należna z tego tytułu nadpłata pozostawały we właściwości jednego organu podatkowego, natomiast zobowiązanie podatkowe – we właściwości innego organu podatkowego. Dlatego też przekazaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. dla Burmistrza Gminy i Miasta W. kwotę [...] zł traktować należy jako przekazanie wpłaty, a nie jako nadpłatę w podatku od nieruchomości.

2. Postępowanie przed Sądem pierwszej instancji.

2.1. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skarżąca wniosła o uchylenie postanowień organów podatkowych obu instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono naruszenie art. 76a § 2 pkt 2 O.p. w zw. z art. 76b § 1 O.p. poprzez bezpodstawne uznanie, iż do zaliczenia zwrotu VAT na poczet podatku od nieruchomości doszło z dniem 28 listopada 2014r., tj. z dniem przekazania środków Burmistrzowi Gminy i Miasta W. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z., podczas gdy przywołany przepis jednoznacznie wskazywał, iż zaliczenie następuje z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, co mia...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »