Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych

Z uzasadnienie: Zaliczenie nadpłaty czy zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych dokonuje się z mocy samego prawa, gdyż następuje ono z dniem powstania nadpłaty w przypadkach, o których mowa art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2 o.p., względnie z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Wydanie postanowienia w przedmiocie zaliczenia nadpłaty (zwrotu podatku), jest czynnością materialnotechniczną, warunkiem jedynie formalnym zaliczenia nadpłaty, która potwierdza zaistniałe ex lege zaliczenie oraz ma umożliwić podatnikowi jego zweryfikowanie i wykorzystanie w przyszłym rozliczeniu podatkowym.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA Tomasz Kolanowski (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Maciej Kurasz, Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej H. N.- S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 625/13 w sprawie ze skargi H. N.- S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 marca 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi kasacyjnej jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 625/13, mocą którego oddalono skargę H. N.-S. (dalej: skarżąca, strona) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W motywach orzeczenia Sąd podał, że postanowieniem z 6 marca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 239, art. 76a § 1 i 2 oraz art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.; dalej: o.p.) utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z 11 grudnia 2012 r. o zaliczeniu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r., wynikającej z decyzji Naczelnika z 2 lutego 2012 r. określającej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r., na poczet zaległości podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r., wynikającej z decyzji Naczelnika z 15 czerwca 2005 r.

Uzasadniając rozstrzygnięcie organ odwoławczy stwierdził, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. wskazaną decyzją z 15 czerwca 2005 r. określił stronie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. w wysokości 2.179 zł, którą organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzją z 20 września 2005 r., a kwota ta stała się wymagalna.
W związku ze złożonym przez stronę 30 kwietnia 2010 r. zeznaniem podatkowym PIT-36 za 2009 r. i wykazaną kwotą nadpłaty podatku w wysokości 2.454 zł, organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe za ten okres, a następnie decyzją z 2 lutego 2012 r. określił nadpłatę z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. w wysokości 557 zł. Decyzję tę organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzją z 4 czerwca 2012 r.

Naczelnik dokonał analizy karty kontowej dotyczącej podatku dochodowego i ustalił, że strona posiada zaległości podatkowe za lata 2003-2007 w wysokości 6.245,36 zł, a równocześnie występuje u niej nadpłata z tego tytułu za 2009 r. w wysokości 557 zł. W związku z powyższym skarżonym postanowieniem z 11 grudnia 2012 r. zaliczył tę nadpłatę na poczet zaległości podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. w tym na należność główną w kwocie 318,17 zł i%nbsp;na odsetki w kwocie 238,83 zł.

Nie zgadzając się z ustaleniami zawartymi w przedmiotowym postanowieniu strona wniosła zażalenie, żądając jego uchylenia i zwrotu nadpłaty podatku dochodowego za 2009 r., wnioskując o zawieszenie jego wykonania do czasu rozpatrzenia sprawy dotyczącej opodatkowania w Polsce świadczeń otrzymywanych z USA dla osoby pozostającej przy życiu po uznaniu przez Rząd USA uprawnień dla wdowy po weteranie II wojny światowej Sił Zbrojnych USA.

Dokonując oceny zaskarżonego postanowienia organ odwoławczy wskazał, że toczące się postępowanie dotyczy zaliczenia nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 557 zł na zaległość podatkową w podatku dochodowym za 2003 r. i nie może stanowić jeszcze jednej płaszczyzny dla kontroli postępowania podatkowego w zakresie wymiaru podatku, której organ już dokonał decyzją z 4 czerwca 2012 r.

W ocenie organu odwoławczego stan faktyczny sprawy wskazuje, że dokonane przerachowania były w pełni zasadne i opierały się na art. 76 o.p., a przedmiotowe postanowienia potwierdzały zaliczenie nadpłaty podatku na poczet zaległości, co stanowi jedynie czynność materialno-techniczną.

W skardze na to rozstrzygnięcie, skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarżąca wniosła o jego uchylenie, a tym samym zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2009 w wysokości 2.454 zł.

Odpowiadając na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga jest bezzasadna.

Sąd wskazał, że zaskarżone postanowienie dotyczyło zaliczenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. na poczet zaległości w tym podatku za 2003 r., przy czym zarówno kwota nadpłaty jak i wysokość zaległości podatkowej wynikały z ostatecznych decyzji podatkowych za wskazane lata podatkowe. Decyzje te podlegały kontroli sądowoadministracyjnej, w wyniku której oddalono skargę strony na decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego za rok 2003 (wyrok z 5 października 2006 r., sygn. akt I SA/Gl 1853/05) oraz odrzucono skargę strony na decyzję w przedmiocie spornej nadpłaty za rok 2009 (postanowienie z 19 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 1103/12). Skarżąca nie kwestionowała...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »