Zaliczanie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych

Pytanie podatnika: Z jaką datą następuje zaliczenie nadpłaty podatku od towarów i usług określonej w zeznaniu VAT-7 na poczet innych należności podatkowych? Czy w przypadku złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych należących do właściwości organu innego niż urząd skarbowy, podatnik ma obowiązek złożenia wniosku o zaliczenie w organie pobierającym taki podatek, czy też urząd skarbowy sam przesyła rzeczony wniosek do odpowiedniego organu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 kwietnia 2014 r. (data wpływu 23 kwietnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet na poczet zobowiązań z tytułu:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych - jest prawidłowe,
 • podatku od nieruchomości, podatku akcyzowego, podatku od środków transportowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 10 kwietnia 2014 r. nr IPTPP2/443-46/14-2/JN, IPTPB3/4231-4/14-2/MF (doręczonym w dniu 14 kwietnia 2014 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, dnia 23 kwietnia 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane dnia 22 kwietnia 2014 r.).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca rozpoczyna działalność gospodarczą w zakresie transportu i logistyki. Działalność Spółki będzie prowadzona w kraju i za granicą, również na terenie krajów spoza Unii Europejskiej. Spółka będzie również świadczyć usługi pośrednictwa w zakresie usług między podmiotami zagranicznymi. Wnioskodawca będzie świadczyć usługi spedycji obejmujące transport towarów na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Polsce (czynnego podatnika VAT). Usługa polegać będzie na organizacji przewozu towarów z siedziby zleceniodawcy do kilku odbiorców na terenie Unii Europejskiej i na tereny znajdujące się poza Unią. Transport odbywać się będzie jednym samochodem (w ramach jednego zlecenia). W praktyce część towaru będzie rozładowywana na terenie Unii Europejskiej, a część na terenie znajdującym się poza Unią Europejską. Każda partia towaru (do każdej partii towaru będzie wystawiony samodzielny dokument przewozowy - CMR). Partie towaru, które będą wywożone poza teren Unii Europejskiej zostaną odprawione w urzędzie celnym w Polsce i w odpowiednim urzędzie celnym na terenie kraju spoza Unii Europejskiej (Szwajcaria). Spółka chce uzyskać informację jak powinna wystawiać faktury za tego typu usługi.

W związku ze świadczeniem usług przez Spółkę istnieje możliwość wystąpienia u podatnika nadpłat w podatku od towarów i usług w związku z tym, podatnik mając na uwadze zobowiązania podatkowe powstające na bieżąco z tytułu prowadzonej działalności przewiduje możliwość skorzystania z instytucji zaliczenia nadpłaty na poczet bieżących zobowiązań podatkowych. Wobec licznych wątpliwości występujących w zakresie stosowania instytucji zaliczenia, podatnik chciałby wiedzieć kiedy i w jaki sposób będzie mógł skorzystać z rzeczonej instytucji.

W piśmie z dnia 22 kwietnia 2014 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz będzie zarejestrowany jako podatnik VAT-UE. Zainteresowany będzie posiadał dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wskazał, że wniosek nie dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawca przewiduje powstanie nadpłaty w podatku od towarów i usług. Nadpłata będzie wynikała z faktu, że mogą zdarzyć się okresy rozliczeniowe, w których wartość faktur zakupowych będzie wyższa niż wartość faktur sprzedażowych. Spółka będzie wykazywać rzeczone nadwyżki na deklaracjach VAT-7.

Wnioskodawca pod pojęciem inne należności podatkowe rozumie wskazane poniżej należności podatkowe (inne niż podatek od towarów i usług).

Zobowiązania podatkowe, o których mowa w pytaniach będą powstawać sukcesywnie, w następujących sytuacjach:

 • zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - okresowo, w zależności od stanu zatrudnienia (z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło czy umowa zlecenia) - deklaracja PIT, Urząd Skarbowy;
 • zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości - regularnie, Spółka nabędzie nieruchomość, w której będzie prowadzona działalność gospodarcza (parking, hala magazynowa, biuro) - deklaracja DN, Urząd Miasta/Gminy;
 • zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego - Wnioskodawca zamierza w ramach prowadzonej działalności uruchomić również usługowy skład podatkowy, stanie się więc podatnikiem podatku akcyzowego, należności te będą więc powstawać regularnie - w zależności od ilości i rodzaju towarów przyjmowanych do składu podatkowego - deklaracje AKC, Urząd Celny;
 • zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych - w zależności od ilości środków transportowych (samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony) - deklaracja DT, Urząd Miasta/Gminy.

Wnioskodawca nie będzie mieć zaległości podatkowych. Wnioskodawca zamierza składać wnioski o zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych. Wnioski te będą składane odpowiednio do rodzaju zobowiązania podatkowego do odpowiednich organów, jak zostało to opisane powyżej.

Wnioskodawca zamierza składać wnioski o zaliczenie przed upływem terminu płatności zobowiązania podatkowego, na moment złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet innych należności podatkowych. Wnioskodawca nie będzie posiadał zaległości podatkowych w organie podatkowym, w którym wystąpi nadpłata podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Spółka wystawiając faktury powinna, mimo iż usługa jest realizowana w ramach jednego zlecenia, rozdzielić transport towarów biorąc pod uwagę miejsce odbioru transportowanych towarów? I w tym zakresie wystawić fakturę z podatkiem VAT w wysokości 23% na transport towarów świadczony na terenie Unii Europejskiej i fakturę z podatkiem VAT 0% za transport towarów świadczony na terenie poza Unią Europejską... Czy też wystawić fakturę z podatkiem w wysokości 23% na całość usług, gdyż odbiorca usług ma siedzibę w Polsce i tu w świetle przepisów jest świadczona usługa?
 2. Z jaką datą następuje zaliczenie nadpłaty podatku od towarów i usług określonej w zeznaniu VAT-7 na poczet innych należności podatkowych?
 3. Czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 4. Czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet należności z tytułu podatku akcyzowego?
 5. Czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet należności z tytułu podatku od nieruchomości?
 6. Czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet należności z tytułu podatku od środków transportowych?
 7. Czy w przypadku złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych należących do właściwości organu innego niż urząd skarbowy, podatnik ma obowiązek złożenia wniosku o zaliczenie w organie pobierającym taki podatek, czy też urząd skarbowy sam przesyła rzeczony wniosek do odpowiedniego organu?

Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi w zakresie pytań od nr 2 do 7, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości, lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Za nadpłatę uważa się zaś nadpłacony lub nienależnie zapłacony podatek (art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). W sytuacji gdy podatnik podatku od towarów i usług składa deklaracje miesięczne, nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej (art. 73 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)

Z przytoczonych przepisów wynika, że zaliczenie nadpłaty z urzędu następuje zatem w momencie powstania nadpłaty (w sytuacji, gdy na podatniku ciążą zaległości podatkowe bądź istnieją bieżące zobowiązania podatkowe, tj. takie, których termin płatności jeszcze nie minął), natomiast w przypadku przyszłych zobowiązań podatkowych, momentem tym będzie powstanie tego zobowiązania.

W świetle przepisu art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej, nadpłaty podlegają zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych, bieżących zobowiązań podatkowych lub przyszłych zobowiązań podatkowych.

Wobec faktu, że podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, niewątpliwie są zobowiązaniami podatkowymi w ocenie Wnioskodawcy istnieje możliwość takiego zaliczenia.

W świetle Ordynacji podatkowej istnieje bowiem możliwość zaliczenia na poczet zobowiązań podatkowych, dla których właściwy jest inny organ podatkowy niż organ właściwy dla rozliczeń podatku od towarów i usług.

W świetle przepisu art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych następuje na wniosek podatnika.

Zobowiązania przyszłe, to te, które jeszcze nie powstały. Podatnik we wniosku powinien wskazać na jakie zobowiązania ma być zaliczona nadpłata, poprzez określenie rodzaju zobowiązania i terminu jego powstania. Przepisy prawa podatkowego nie określają szczegółowo do którego organu wniosek winien być złożony.

W ocenie Wnioskodawcy, wobec niedoprecyzowania przez ustawodawcę kwestii składania rzeczonego wniosku, oczywistym jest, że wniosek winien być złożony do organu dysponującego nadpłatą. W ocenie Wnioskodawcy, dalsze postepowanie w zakresie zaliczenia nadpłaty na poczet zobowiązania podatkowego winno odbywać się w ramach organu podatkowego, w którym podatnik złożył wniosek o zaliczenie.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca doprecyzował własne stanowisko następująco: Zgodnie z przepisem art. 59 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku. Pojęcie nadpłaty zostało zdefiniowane w art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej. Art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej mówi, że nadpłaty wra...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »