Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.02.2014

Zaległe składki ZUS a koszty uzyskania przychodów płatnika

Pytanie podatnika: Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i wyroków sądowych, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącach dokonania ich zapłaty w części leżącej po stronie Spółki - jako zlecającej wykonanie prac oraz w części, którą powinien zapłacić zleceniobiorca, a które opłaciła Spółka jako płatnik składek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2013 r. (data wpływu 18 października 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 stycznia 2014 r. (data wpływu 17 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych:

 • zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika – jest prawidłowe,
 • zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części finansowanej przez zleceniobiorców, zakwalifikowanych jako świadczenie na rzecz zleceniobiorców – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 7 stycznia 2014 r., Nr IPTPB1/415-667/13-2/MD, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 7 stycznia 2014 r. skutecznie doręczono w dniu 13 stycznia 2014 r., następnie w dniu 17 stycznia 2014 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 15 stycznia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący opis stanu faktycznego.

W latach 2009-2011 na wykonanie prac porządkowych Spółka jawna, której Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem, zawierała umowy o dzieło z osobami, które nie były jednocześnie pracownikami Spółki. Zawarte umowy o dzieło nie rodziły obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, stąd Spółka nie naliczała i nie odprowadzała składek na ww. ubezpieczenia oraz na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Spółka naliczała i odprowadzała do urzędu skarbowego podatek dochodowy od osób fizycznych w pełnej wysokości, tj. bez potrącania składki na ubezpieczenie zdrowotne. W wyniku przeprowadzonej w 2012 r. kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zostało stwierdzone, że umowy o dzieło zawarte w latach 2009-2011 na wykonanie prac porządkowych mają znamiona umów zleceń, od których Spółka zobowiązana jest do zapłaty składek na:

 • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • ubezpieczenie rentowe,
 • fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Spółka nie zgodziła się z wynikami kontroli i uczestniczyła w postępowaniu sądowym w celu zmiany wyników kontroli. Na skutek wydanych wyroków sądowych w stosunku do niektórych umów o dzieło, Spółka zobligowana była dokonać korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS, naliczyć i odprowadzić należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Od ww. wpłat, które Spółka zapłaciła w czerwcu 2013 r. i wrześniu 2013 r. zostały naliczone i odprowadzone odsetki.

W piśmie z dnia 14 stycznia 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że:

 1. Spółka opłaciła składki w części, którą powinni opłacić zleceniobiorcy. Składki te zostały opłacone przez Spółkę dlatego, że Spółka ponosi odpowiedzialność za ich obliczenie, pobranie oraz przekazanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych oraz ubezpieczeniach zdrowotnych. Spółka zawierała umowy o dzieło na kwoty netto (do wypłaty), stąd ubruttowienie wynagrodzenia umów należało do czynności Spółki. Ubruttowione kwoty w umowach o dzieło zawierały kwotę podatku dochodowego, natomiast po przekwalifikowaniu tych umów na umowy zlecenia kwoty ubruttowione stanowiły podstawę do naliczenia składek społecznych, zdrowotnych i na FGŚP. Takie zalecenia Spółka otrzymała w protokole pokontrolnym ZUS. Umowne kwoty netto zleceniobiorcom zostały wypłacone zgodnie z zawartymi umowami, natomiast wszelkie pochodne od wynagrodzeń, ich wyliczenie oraz przekazanie do ZUS oraz do Urzędu Skarbowego należało do czynności zleceniodawcy, czyli Spółki. Metoda zawierania umów cywilnoprawnych z wynagrodzeniami w kwocie netto jest stosowana w Spółce od dawna i nie była przez żadne organy kontrolne kwestionowana.
 2. Spółka nie będzie dochodzić zwrotu tych składek z uwagi na to, że umowne kwoty netto zostały wypłacone zleceniobiorcom, a wszelkie pochodne do nich zostały obliczone i odprowadzone do właściwych urzędów przez Spółkę. Składki opłacone przez Spółkę stanowią element wynagrodzenia zleceniobiorcy, będąc pochodnymi od wynagrodzeń, którego zleceniobiorca nie otrzymuje z uwagi na obowiązek ich przekazania do ZUS przez płatnika (Spółkę), zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych. Egzekwowanie kwot od zleceniobiorców nie byłoby zgodne z zawartymi z nimi umowami o dzieło (przekwalifikowanymi na umowy zlecenia), bo zawierają one kwoty netto wynagrodzenia (czyli do wypłaty) i stanowią część uposażenia zleceniobiorcy, natomiast kwoty podatku i składek ZUS (pochodne od wynagrodzeń) zatrzymane zostały w Spółce do rozliczenia z właściwymi urzędami, które to następnie Spółka im przekazała.
 3. Wnioskodawczyni posiada w Spółce 50% udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

Czy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń za lata 2009-2011 z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i wyroków sądowych, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów w miesiącach dokonania ich zapłaty w części leżącej po stronie Spółki - jako zlecającej wykonanie prac oraz w części, którą powinien zapłacić zleceniobiorca (tj. składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne), a które opłaciła Spółka jako płatnik składek?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23 ust. l wspomnianej wyżej ustawy.

W myśl tych przepisów, Spółka nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek za nieterminową zapłatę składek do ZUS. Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone od umów zlecenia w części finansowanej przez Spółkę uznano za koszty stanowiące podatkowe koszty uzyskania przychodów w terminie dokonania ich zapłaty. Ponadto składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które powinny zostać sfinansowane przez zleceniobiorcę, a zostały opłacone przez Spółkę uznano również jako podatkowe koszty uzyskania przychodów w terminie ich zapłaty, ponieważ składki te stanowią element wynagrodzenia zleceniobiorcy, którego zleceniobiorca nie otrzymuje z uwagi na obowiązek ich przekazania do ZUS przez płatnika składek - Spółkę.

Na powyższą okoliczność zastosowano art. 23 ust. 1 pkt 55a i art. 23 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni nadmienia, że w interpretacji indywidualnej z dnia 23 kwietnia 2013 r., Nr IPTPB3/423-9/13-4/IR Organ podatkowy wydał interpretację w podobnej sprawie uznającą prawidłowe zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów składek ZUS od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w miesiącach dokonania ich zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych:

 • zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika - jest prawidłowe,
 • zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części finansowanej przez zleceniobiorców, zakwalifikowanych jako świadczenie na rzecz zleceniobiorców – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy, zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określa art. 22 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przycho...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »