Zajęcia dla dzieci w czasie ferii a VAT

Pytanie podatnika: Czy przychód z organizowanego wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych (w tym: zajęcia plastyczne, muzyczne, wyjazdy edukacyjno-szkoleniowe, konkursy), ognisk artystycznych, amatorskich zespołów artystycznych, imprez zleconych jest zwolniony z podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2012 r. (data wpływu 13 września 2012 r.), uzupełnionym pismami z dnia 27 listopada 2012 r. (data wpływu 30 listopada 2012 r.) oraz z dnia 12 grudnia 2012 r. (data wpływu 20 grudnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług:

 • organizacji wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych: zajęcia plastyczne, muzyczne, konkursy, a ponadto organizacji ognisk artystycznych i amatorskich zespołów artystycznych oraz imprez zleconych przez instytucje działające w gminie i osoby fizyczne w części dotyczącej przygotowania programu artystycznego, nagłośnienia, oświetlenia, dekoracji sceny – jest prawidłowe,
 • organizacji wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych polegających na zorganizowaniu wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych oraz imprez zleconych przez instytucje działające w gminie i osoby fizyczne w części dotyczącej ochrony, poczęstunku i utrzymania czystości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2012 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na organizacji wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych (w tym: zajęcia plastyczne, muzyczne, wyjazdy edukacyjno-szkoleniowe, konkursy), ognisk artystycznych i amatorskich zespołów artystycznych oraz imprez zleconych przez instytucje działające w gminie i osoby fizyczne.
Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 27 listopada 2012 r. oraz 12 grudnia 2012 r. poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego oraz brakującą opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Ośrodek Kultury jest wpisany do rejestru instytucji kultury i zgodnie z zapisami w swoim statucie organizuje między innymi:

 • imprezy rozrywkowe,
 • imprezy turystyczne,
 • wypoczynek dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych (w tym: zajęcia plastyczne, muzyczne, wyjazdy edukacyjno-szkoleniowe, konkursy),
 • ogniska artystyczne, amatorskie zespoły artystyczne,
 • imprezy zlecone przez instytucje działające w gminie i osoby fizyczne, z tego tytułu osiąga przychody.

Wnioskodawca nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczone w całości na cele statutowe, to jest na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.
W pismach, stanowiących uzupełnienia wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż:

 • Jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.
 • Wyjazdy edukacyjno-szkoleniowe polegają na kompleksowej organizacji wyjazdów, tj.: transport, bilety wstępu, wyżywienie, opieka instruktorów.
 • Wyjazdy edukacyjno-szkoleniowe organizowane są do kina, Dinoparku, teatru, ZOO, muzeum, Aquaparku... Podczas wycieczek dzieci uczą się historii, poznają kulturę, architekturę i sztukę, uczą się ogólnych zasad bezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania z parków wodnych.
 • Wyjazdy edukacyjno-szkoleniowe są jednodniowe.
 • W ramach przedmiotowych wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych nabywa usługi transportowe, wyżywienie.
 • W trakcie wycieczek wychowawcy zadają pytania, np. dotyczące historii zamku, który jest zwiedzany, ciekawostek dotyczących mieszkańców zamku. Podczas turnusów dzieci wykonują prace plastyczne „przenoszą na papier to co widziały”, na przykład: konkurs dotyczący spektaklu teatralnego lub filmu, na którym były, bezpieczeństwa pod tytułem „Bezpieczne ferie”...
 • Imprezy zlecone przez gminę i osoby fizyczne mają charakter imprez kulturalnych. Zainteresowany organizuje scenę, nagłośnienie, oprawę artystyczną, poczęstunek.
 • Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę polega między innymi na:
  • organizowaniu wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych (w tym: zajęcia plastyczne, muzyczne, wyjazdy edukacyjno-szkoleniowe, konkursy),
  • organizowaniu ognisk artystycznych, amatorskich zespołów artystycznych,
  • organizowaniu imprez zleconych przez instytucje działające w gminie i osoby fizyczne.

Czynności te wchodzą w zakres działalności kulturalnej w myśl art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2011 r. nr 13, poz. 123 ze zm.).

 • Ww. czynności stanowią usługi kulturalne.
 • Zainteresowany nie jest wpisany do rejestru placówek oświatowo-wychowawczych.
 • Dla zapewnienia opieki nad dziećmi biorącymi udział w wycieczce (imprezie) jest wyznaczony kierownik, a w miarę potrzeby również opiekunowie. Osoby te odpowiedzialne są za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.
 • Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych nie są wykonywane w formach i zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz przepisach o systemie oświaty.
 • Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) działania Zainteresowanego posiadają nr:

90.0 – organizowanie wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych (w tym: zajęcia plastyczne, muzyczne, wyjazdy edukacyjno-szkoleniowe, konkursy),
90.0 – organizowanie ognisk artystycznych, amatorskich zespołów artystycznych,
90.0 – organizowanie imprez zleconych przez instytucje działające w gminie i osoby fizyczne.

 • Zainteresowany z tytułu udziału okazjonalnie w zajęciach plastycznych, muzycznych i konkursach nie pobiera opłat. Za udział w ogniskach artystycznych, amatorskich zespołach artystycznych uczestnicy ponoszą częściową odpłatność.
 • Zajęcia, za które uczestnicy ponoszą częściową odpłatność, odbywają się na terenie i w pomieszczeniach instytucji kultury.
 • Wyjazdy edukacyjno-szkoleniowe są częścią składową organizowanego przez Wnioskodawcę wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych, za który uczestnicy ponoszą odpłatność. W cenę wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych wkalkulowany jest koszt transportu, bilety wstępu, prowiant, koszt przewodnika.
 • W zakresie organizacji imprez zleconych przez instytucje działające w gminie i osoby fizyczne:
  • przygotowywany jest zwyczajowy poczęstunek dla osób uczestniczących w imprezie,
  • poczęstunek jest ściśle związany z usługą organizacyjną imprezy kulturalnej,
  • poczęstunek jest niezbędny do wykonania usługi organizacji imprezy kulturalnej,
  • celem przygotowania poczęstunku zwyczajowego nie jest osiąganie dodatkowego przychodu przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia,
  • w koszt organizacji imprezy kulturalnej wkalkulowane jest przygotowanie programu artystycznego, nagłośnienie, oświetlenie, dekoracja sceny, ochrona, poczęstunek, koszty utrzymania czystości,
  • Wnioskodawca wystawia rachunki w związku z organizacją ww. imprez.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód z organizowanego przez Wnioskodawcę:

 • wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych (w tym: zajęcia plastyczne, muzyczne, wyjazdy edukacyjno-szkoleniowe, konkursy),
 • ognisk artystycznych, amatorskich zespołów artystycznych,
 • imprez zleconych przez instytucje działające w gminie i osoby fizyczne,

jest zwolniony z podatku od towarów i usług...
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33, ust. 17a i ust. 18, który jest wpisany do rejestru instytucji kultury, jest zwolniony z podatku od towarów i usług od uzyskanych przychodów za organizację:

 • wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych (w tym: zajęcia plastyczne, muzyczne, wyjazdy edukacyjno-szkoleniowe, konkursy),
 • ognisk artystycznych, amatorskich zespołów artystycznych,
 • imprez zleconych przez instytucje działające w gminie i osoby fizyczne.

Wnioskodawca nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczone w całości na cele statutowe, to jest na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług:

 • organizacji wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych: zajęcia plastyczne, muzyczne, konkursy, a ponadto organizacji ognisk artystycznych i amatorskich zespołów artystycznych oraz imprez zleconych przez instytucje działające w gminie i osoby fizyczne w części dotyczącej przygotowania programu artystycznego, nagłośnienia, oświetlenia, dekoracji sceny – za prawidłowe,
 • organizacji wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych polegających na zorganizowaniu wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych oraz imprez zleconych przez instytucje działające w gminie i osoby fizyczne w części dotyczącej ochrony, poczęstunku i utrzymania czystości – za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • eksport towarów;
 • import towarów;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia, usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę złożoną, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »