Zagraniczna domena internetowa a podatek u źródła

Pytanie podatnika: Czy zakup od kontrahentów nie mających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu nazwy domeny internetowej, przez które rozumie się cesje praw do domeny oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem nazw domen internetowych (dalej: „nazwa domeny”), podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła, zgodnie z art. 21 ustawy o CIT i czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i przekazania podatku do urzędu skarbowego zgodnie z art. 26 ust. 1 i 3 ww. ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 września 2016 r. (data wpływu do BKIP w Lesznie 7 października 2016 r. – do tut. BKIP 11 stycznia 2017 r.), uzupełnionym 2 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z zakupem od kontrahentów zagranicznych domen internetowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2016 r. wpłynął do BKIP w Lesznie (11 stycznia 2017 r. do tut. BKIP) ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z zakupem od kontrahentów zagranicznych domen internetowych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 23 listopada 2016 r., Znak: 3063-ILPB1-3.4511.138.2016.1.AK, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 2 stycznia 2017 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
Wnioskodawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zakupuje od kontrahentów zagranicznych - rejestratorów domen (m.in. z: Czech, Islandii, Ukrainy, Chorwacji, Cypru, Chile, USA, Malty, Białorusi, Turcji, Niemiec, Francji, Szwecji, Rosji, Tajlandii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Bułgarii, Holandii, Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Rumunii) usługi rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych (dalej: „zakup domen”), które wykorzystywane są w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Kluczem do zrozumienia istoty statusu prawnego abonenta domeny internetowej jest przeanalizowanie procedury rejestracji domeny. Należy przyjrzeć się zasadom rejestracji nazwy w domenie .pl bezpośrednio w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (w skrócie: NASK) albo przez partnera NASK, a następnie poznać reguły uzyskania praw do nazwy w funkcjonalnej domenie pierwszego stopnia a także zapoznać się z zagadnieniami: domena internetowa oraz utrzymywanie nazwy domeny. I tak:
Domena Internetowa to element adresu DNS (ang. Domain Name System), czyli systemu nazw domenowych wykorzystywanego do nazywania urządzeń w internecie. Domena internetowa składa się z dwóch części - nazwy głównej oraz końcówki - rozszerzenia.

Przez utrzymywanie Nazwy Domeny należy rozumieć umożliwienie użytkownikom Internetu korzystania z określonych przez Abonenta danych niezbędnych do komunikacji w Internecie i zamieszczonych w pamięci urządzenia przeznaczonego do tego celu przez rejestratora domen. Korzystanie następuje w odpowiedzi na zapytania otrzymane przez to urządzenie, które pochodzą od użytkowników Internetu.

Status prawny nazwy domeny internetowej nie jest jednoznaczny. Nie budzi jednak w piśmiennictwie wątpliwości fakt, że choć korzystanie z nazwy domeny w sensie technicznym przypomina „monopol”, to nie jest ono podstawą wyłączności prawnej, jaka jest uzyskiwana w prawie własności intelektualnej. Podstawą uzyskania prawa do domeny internetowej jest umowa podpisana z rejestratorem. Wskazuje to jednoznacznie na charakter tego prawa, będącego zespołem uprawnień i obowiązków o charakterze względnym, wynikającym ze stosunku obligacyjnego. Jest to umowa:

 • zobowiązująca - ponieważ daje możlwość żądania od drugiej strony spełnienia określonego świadczenia,
 • nienazwana - ponieważ nie jest ona jednym z typów kodeksowych, ani nie stanowi umowy mieszanej,
 • wzajemna - ponieważ świadczenia obu stron są względem siebie ekwiwalentne,
 • konsensualna - ponieważ do zawarcia umowy wystarcza zgodna wola oferenta i rejestratora,
 • przysparzająca - ponieważ w praktyce zawsze po obu stronach powstaje przysporzenie w postaci domeny internetowej lub otrzymania wynagrodzenia za wykonanie usługi,
 • kauzalna – ponieważ celem przysporzenia dokonanego przez rejestrującego jest nabycie prawa do domeny, a celem rejestratora świadczącego usługę jest uzyskanie zapłaty,
 • rezultatu - ponieważ obie strony umowy zobowiązują się do osiągnięcia z góry określonego skutku,
 • adhezyjna – ponieważ generalnie, w zdecydowanej większości przypadków, umowa ta nie podlega negocjacji.

Podsumowując, zawarcie umowy z rejestratorem domeny nie oznacza przyznania abonentowi jakichkolwiek praw poza wynikającymi wyraźnie z umowy.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 13 grudnia 2017 r. Wnioskodawca dodatkowo wskazał, że kontrahenci zagraniczni, od których dokonuje zakupu usług rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych, nie są osobami fizycznymi. Są to podmioty (dalej: „kontrahenci”), którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu. Dotychczas za wskazanych kontrahentów składana była deklaracja IFT-2R. W związku z powyższym wniosek dotyczy interpretacji art. 3, art. 21 oraz art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 13 grudnia 2016 r. (data wpływu do BKIP w Lesznie 2 stycznia 2017 r.)):

Czy zakup od kontrahentów nie mających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu nazwy domeny internetowej, przez które rozumie się cesje praw do domeny oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem nazw domen internetowych (dalej: „nazwa domeny”), podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła, zgodnie z art. 21 ustawy o CIT i czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i przekazania podatku do urzędu skarbowego zgodnie z art. 26 ust. 1 i 3 ww. ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »