Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.08.2016

Wznowienie postępowanie tylko na wniosek strony pominiętej?

Z uzasadnienia: W orzecznictwie sądów administracyjnych jest powszechnie przyjęty pogląd, że przesłanka wznowieniowa z art.145 § 1 pkt.4 K.p.a. może stanowić podstawę uchylenia decyzji tylko wówczas gdy powołuje się na nią podmiot, który bez własnej winy nie brał udziału w postępowaniu. Inny podmiot nie może się skutecznie powoływać na tę okoliczność. Również sąd administracyjny nie może z urzędu powoływać się na tę okoliczność. Tylko od woli strony pominiętej w postępowaniu administracyjnym zależy czy podniesie ona ten zarzut w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

SENTENCJA
Dnia 27 lipca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Teresa Rutkowska Sędziowie Sędzia WSA Ewa Cisowska-Sakrajda Sędzia NSA Janusz Nowacki (spr.) Protokolant referent-stażysta Renata Tomaszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lipca 2016 roku sprawy ze skargi R.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o rozgraniczenia nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) przyznaje i nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi adwokatowi P.S. prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. A. 4A, lok. 2 kwotę 590,40 (pięćset dziewięćdziesiąt 40/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu.

UZASADNIENIE
Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] po rozpatrzeniu w dniu [...] na posiedzeniu niejawnym odwołania R. W. od decyzji Burmistrza Miasta [...] z dnia [...], znak: [...], w przedmiocie umorzenia postępowania o ustalenie granicy nieruchomości położonej przy ul. B. w [...], oznaczonej jako działka nr 1663, stanowiącej współwłasność D. R. w udziale 5/6 i R. W. w udziale 1/6, z nieruchomością przyległą położoną przy ul. B. w [...], obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 1595, stanowiącą współwłasność na zasadach wspólności małżeńskiej A. R. – T. i W. T., oraz przekazania sprawy do rozpatrzenia sądowi powszechnemu, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) i art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.), utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W sprawie ustalono następujący stan faktyczny:
Pismem z dnia 10 kwietnia 2015 r. R. W. zwróciła się do Burmistrza Miasta [...] z wnioskiem o dokonanie rozgraniczenia ww. nieruchomości. W uzasadnieniu wniosku podała, że istnieje konieczność ustalenia aktualnej i właściwej ze stanem użytkowania granicy z nieruchomością przyległą.

Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie rozgraniczenia opisanych wyżej nieruchomości.

Decyzją z dnia [...], znak: [...], Burmistrz Miasta [...] umorzył postępowanie w sprawie rozgraniczenia przedmiotowych nieruchomości i przekazał sprawę do rozpoznania sądowi powszechnemu. W uzasadnieniu decyzji organ administracji podkreślił, że czynności rozgraniczenia nieruchomości przeprowadzone zostały przez uprawnionego geodetę. Rozprawa na gruncie odbyła się w dniu 26 czerwca 2015 r. Z ustalenia granic sporządzony został protokół graniczny wraz ze szkicem granicznym. Strony uczestniczące w rozgraniczeniu wskazały jaki według nich winien być przebieg granicy. Dokonując czynności technicznych na gruncie geodeta nakłaniał strony do ugody. Strony postępowania nie wyraziły zgody na ustępstwa, przebieg granicy pozostał więc sporny. Ponieważ dokumentacja geodezyjna zawiera dane sprzeczne ze sobą, niepozwalające na jednoznaczne ustalenie przebiegu granicy i sprzeczne są też stanowiska stron co do przebiegu granic, organ miał obowiązek przy zastosowaniu art. 34 ust. 2 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wydać decyzję w przedmiocie umorzenia postępowania i przekazania sprawy do rozpoznania sądowi powszechnemu.

Pismem z dnia 20 listopada 2015 r. R. W. zakwestionowała powyższe rozstrzygnięcie organu administracji. Zdaniem skarżącej, w stanie niniejszej sprawy istnieją podstawy do dokonania rozgraniczenia przez organ administracji w oparciu o dane zawarte w akcie notarialnym nr [...] z dnia 6 marca 1939 r. Skarżąca wniosła o zatwierdzenie granicy wyznaczonej zgodnie z danymi zawartymi w ww. akcie notarialnym.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze ustaliło, że strony niniejszego postępowania są właścicielami sąsiadujących ze sobą nieruchomości położonych w mieście [...]: R. W. (w udziale 1/6) i D. R. (w udziale 4/6) - działki nr 1663 o powierzchni 0,1079 ha (księga wieczysta KW nr [...] prowadzona przez Sąd Rejonowy w [...] Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w [...]) oraz A. R. – T. i W. T. na prawach wspólności małżeńskiej - działki nr 1595 o powierzchni 0,0968 ha (księga wieczysta KW nr [...] prowadzona przez Sąd Rejonowy w [...] Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w [...]). Czynności ustalenia przebiegu granic dokonał geodeta uprawniony. Strony zostały zawiadomione przez geodetę o czynnościach ustalenia granic. Rozpoczęcie czynności na gruncie miało miejsce w dniu 26 czerwca 2015 r., a ich zakończenie w dniu następnym. W rozprawie na gruncie uczestniczyli: R. W., A. R. – T. oraz W. T. Do ustalenia przebiegu granic wykorzystano wypisy z rejestru gruntów według stanu z 2015 r. (działki nr 1595 o powierzchni 0,0968 ha, działki nr 1663 o powierzchni 0,1079 ha) oraz dane według księgi wieczystej nr [...] dla działki nr 1595 - o powierzchni 0,0968 ha, według księgi wieczystej [...] dla działki nr 1663 - o powierzchni 0,0990 ha), szkic pomiaru z maja 1967 r. z oznaczeniem szerokości działek nr 1665 i 1595, które powstały z działki dzielonej nr 1595 (szkic znajdujący się w operacie do założenia ewidencji gruntów z 1967 r. zawierający protokół ustalenia stanu władania oraz protokół ogłoszenia stanu władania, na podstawie których powierzchnia działki nr 1595 wynosiła 0,0940 ha, a powierzchnia działki nr 1663 - 0,0990 ha, dane z 2003 r. w związku z wykonaną przez WBGiTR w [...] modernizacją ewidencji gruntów bez pomiaru bezpośredniego na gruncie, a punkty graniczne przedmiotowych nieruchomości pozyskano na zasadzie wektoryzacji mapy zasadniczej w [...])

W świetle opinii technicznej uprawnionego geodety, na podstawie przeprowadzonych czynności rozgraniczeniowych w terenie oraz analizy dostępnej dokumentacji, geodeta ustalił:
- granicę działki nr 1663 z działką nr 1595 wznowioną na podstawie zebranych dowodów pomiarowych zawartych w operacie do założenia ewidencji gruntów – szkic polowy z maja 1967 r., odcinek linii granicznej pomiędzy pkt. 200 - 201 o długości 110,57 m (na szkicu granicznym oznaczona linią graniczną koloru niebieskiego), dane cyfrowe pkt. 200 i 201 obliczono na podstawie miar czołowych ze szkicu z maja 1967 r. - granica ta wskazana została przez strony: A. R. – T. i W. T.;
- granicę działki nr 1595 i działki nr 1663 pomierzoną w dniu 26 czerwca 2015 r. zgodnie ze stanem istniejącym na gruncie, odcinki linii granicznych pomiędzy punktami: 100 -101,101 -102, 103 -104,104 -105,105 -106,107 -108,108 -109, 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 (na szkicu granicznym oznaczona linią koloru czerwonego) wyznaczona według stanu posiadania na gruncie - jest to granica wskazana przez R. W., dane cyfrowe pkt. granicznych od 100 do 114 pozyskano na podstawie pomiaru bezpośredniego z dnia 26 czerwca 2015 r., pkt. graniczne: 101, 102, 103 obliczono na podstawie pomiaru wykonanego na strychu budynku (wyraźna wylewka betonowa odróżniająca stan posiadania w powiązaniu z murami - ścianami budynku, posesja nr 22 i 24) w dostosowaniu do zewnętrznych narożników budynku mieszkalno - handlowego,
- granica działki nr 1595 z działką nr 1663 (odcinek linii granicznej koloru brązowego 10956 - 10947, długości 108,12 m) wyznaczoną według danych geodezyjnych z operatu modernizacji ewidencji gruntów m. [...] z 2003 r., dane cyfrowe punktów gra...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »