Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.08.2014

Wznowienie postępowania po wyroku TK

Z uzasadnienia: Orzeczenie Trybunału o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonym w przepisach o właściwości dla danego postępowania.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Przemysław Dumana (spr.), Sędzia NSA Eugeniusz Christ, Sędzia WSA Bożena Miliczek-Ciszewska, Protokolant st. sekretarz sądowy Halina Modliszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2014 r. sprawy ze skargi N. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) orzeka, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony skarżącej kwotę 3.024 (trzy tysiące dwadzieścia cztery ) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] roku, nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. w Dz.U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 6 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. w Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami), uchylił w części decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia 14 [...] roku, nr [...], którą organ ten ustalił N.J. wysokość zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 rok od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w kwocie [...] złotych i ustalił wysokość tego zobowiązania w kwocie [...] złotych.

Uzasadniając rozstrzygnięcie organ odwoławczy wskazał, że w wyniku przeprowadzonego postępowania organ pierwszej instancji ustalił, że podatnik poniósł w 2003 roku wydatki w łącznej kwocie [...] złotych i nie udokumentował pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na te wydatki w wysokości [...] złotych.

Powołaną wyżej decyzją z dnia [...] roku organ kontroli skarbowej ustalił podatnikowi wysokość zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 rok od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w kwocie [...] złotych.

W odwołaniu od tej decyzji pełnomocnik podatnika zarzucił "naruszenie art. 187 § 1 w związku z art. 122 Ordynacji podatkowej wskutek nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą wydanego rozstrzygnięcia" i w związku z tym wniósł "o jej uchylenie i umorzenie postępowania z uwagi na przedawnienie zobowiązania podatkowego strony".

Odnosząc się do zarzutów odwołania organ odwoławczy w pierwszej kolejności wskazał, że zarzut przedawnienia jest całkowicie chybiony, gdyż w przedmiotowej sprawie termin płatności podatku upłynął z dniem 11 stycznia 2010 roku, a zatem przedawnienie zobowiązania ustalonego zaskarżoną decyzją nastąpi dopiero z końcem 2015 roku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).

Następnie podniósł, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. w Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami), w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku, zwanej dalej u.p.d.o.f. lub ustawą podatkową, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy uważa się m.in. przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

W dalszej części uzasadnienia decyzji organ odwoławczy podkreślił, że wyjaśnienia podatnika co do gromadzenia przez jego ojca na jego rachunku bankowym własnych środków, nie zostały potwierdzone żadnymi dowodami. Przedłożone przez rodziców historie rachunków bankowych podatnika, na których zaznaczyli pozycje wydatków poniesionych przez każdego z nich nie uprawdopodobniają zarówno zgłoszonej okoliczności o finansowaniu ponoszonych przez nich wydatków zasobami finansowymi zgromadzonych na kontach N.J., jak i okoliczności zwrotu spornych kwot na rzecz syna.

Podkreślił także, że w przekonaniu organu odwoławczego sprzeczność wyjaśnień składanych przez rodziców podatnika oraz nieuprawdopodobnienie zgłoszonych okoliczności o zwrocie środków finansowych na rzecz syna przemawiają za zasadnością stanowiska organu pierwszej instancji, zaprezentowanego w zaskarżonej decyzji. "Uprawdopodobnienie jest surogatem dowodu i nie oznacza, wbrew twierdzeniom skarżącego, konieczności udowodnienia danej okoliczności, sprowadza się jednak do uzyskania przekonania o istnieniu określonych okoliczności faktycznych w nieskrępowanym regułami dowodowymi procesie myślowym".

W skardze, skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach podatnik wniósł o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w K.. Niezależnie od tego wnioskował o zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania.

Zaskarżonej decyzji zarzucił "naruszenie przepisów o postępowaniu w szczególności art. 187 § 1 w związku z art. 122 Ordynacji podatkowej, które to naruszenie doprowadziło do niezgodnego z rzeczywistością ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą wydanego rozstrzygnięcia i tym samym miało istotny wpływ na wynik sprawy".

W uzasadnieniu skargi podatnik powtórzył argumentację zawartą w odwołaniu od decyzji pierwszoinstancyjnej. Podkreślił między innymi, że "ustalenia poczynione przez organ podatkowy pierwszej instancji, podtrzymane przez Dyrektora Izby Skarbowej w K., są niezgodne ze stanem faktycznym, w szczególności dotyczące rozliczeń skarżącego z rodzicami, z którymi pozostawał w 2003 r. we wspólnym gospodarstwie domowym".

Podniósł także, iż decyzje wydawane przez organy podatkowe winny opierać się na faktach, a nie na "wrażeniach" zwłaszcza, że postępowanie prowadzone było przez okres 5 lat i w tym czasie była możliwość przeprowadzenia postępowania dowodowego w pełnym zakresie.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w K. podtrzymał sw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »