Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.10.2015

Względy techniczne a podatek od nieruchomości

Z uzasadnienia: O ile więc zgodzić się przyjdzie, że co do zasady to na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że dany przedmiot opodatkowania "ze względów technicznych" nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej - to jednak nie zwalnia to organu z konieczności wnikliwego i wszechstronnego wyjaśnienia tej kwestii w postępowaniu podatkowym.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska Sędziowie Sędzia WSA Karol Pawlicki Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz (spr.) Protokolant: referent stażysta Marta Ziewińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 października 2015 r. sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. Sp. k. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję [...] z dnia [...] [...]; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz skarżącej spółki kwotę [...] zł ([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE
Decyzją z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] Burmistrz Gminy i Miasta O. określił M. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w P. (dalej zwanej spółką lub skarżącą) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 rok w kwocie [...] zł, przy czym wysokość I raty podatku płatnej do [...] listopada 2013 r. określono na kwotę [...] zł, a wysokość drugiej raty płatnej do [...] grudnia 2013 r. określono na kwotę [...] zł.

W uzasadnieniu swojej decyzji organ podatkowy I instancji wskazał, że w dniu [...] listopada 2013 r. wpłynęła do organu deklaracja skarżącej na podatek od nieruchomości za okres od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku, złożona w związku z przeniesieniem własności zabudowanej nieruchomości położonej w O. przy ul. K. [...] (działka nr [...]). Zaznaczono przy tym, że z załączonego do deklaracji pisma wynika, iż skarżąca zastosowała stawki podatkowe właściwe dla gruntów i budynków niezwiązanych z prowadzoną działalności gospodarczą, przy czym w piśmie nie powołano się na względy techniczne. Mając powyższe na uwadze organ I instancji wezwał spółkę do wyjaśnienia wątpliwości związanych z zastosowaniem stawek podatkowych właściwych dla nieruchomości niezwiązanych z prowadzoną działalności gospodarczą. W piśmie z dnia [...] listopada 2013 r. skarżąca wyjaśniła, że nieruchomość ze względów organizacyjnych i technicznych nie jest związana z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Skarżąca zaznaczyła również, że zadeklarowany przedmiot opodatkowania nie był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej m. in. ze względów technicznych, spółka nie podała jednak szczegółowych informacji odnośnie okoliczności uniemożliwiających wykorzystywanie nieruchomości na cele działalności gospodarczej.

Mając na uwadze brak wskazania przez skarżącą konkretnych okoliczności faktycznych uniemożliwiających wykorzystanie nieruchomości dla celów działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia [...] grudnia 2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy O. wszczął postępowanie podatkowe w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r.

W toku postępowania podatkowego organ podatkowy I instancji ustalił, że skarżąca jest właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej na terenie O. przy ul. K. [...], oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę X. jako działka nr [...] (obręb O.). Omawiana nieruchomość została przy tym nabyta w dniu [...] października 2013 r. na podstawie aktu notarialnego nr [...], przy czym umowa zawarta w formie powołanego aktu notarialnego została zawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym też kontekście Burmistrz Gminy i Miasta O. zaznaczył, że zarówno sprzedawca jak też kupujący byli podatnikami VAT. Wskazana nieruchomość jest przy tym zabudowana budynkiem biurowo-produkcyjnym wraz z lokalem handlowo-usługowym oraz halą produkcyjną z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej zabudowań [...] m2. Budynek posiada dwie kondygnacje o wysokości pomieszczeń powyżej [...] m. W toku postępowania podatkowego skarżąca wyjaśniła ponadto, że stopień zużycia pomieszczeń, w tym występowanie trwałego zawilgocenia i zagrzybienia ścian oraz stropów, w świetle przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wyklucza przebywanie w pomieszczeniach pracowników i wykonywanie czynności zawodowych.

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Burmistrz Miasta i Gminy O. wskazał, że stosownie do postanowień art. art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oznaczają ,grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Zaznaczono przy tym jednak, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera definicji pojęcia "względy techniczne", przy czym organ wskazał, że w orzecznictwie przyjmuje się, że pod tym pojęciem należy rozumieć okoliczności obiektywne, trwałe, nieusuwalne i niezależne od przedsiębiorcy. W ocenie organu podatkowego I instancji w odniesieniu do nieruchomości oznaczonej jako działka [...] nie zachodzą okoliczności, które można by uznać za względy techniczne skutkujące niemożliwością prowadzenia na tej nieruchomości działalności gospodarczej. Zaznaczono przy tym, że skarżąca prowadzi działalność m. in. w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, a fakt zakupu omawianej nieruchomości świadczy w ocenie organu o woli spółki do wykorzystywania nieruchomości dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Podniesiono przy tym, że omawiana nieruchomość została przez skarżącą wprowadzona do ewidencji środków trwałych, co w ocenie organu podatkowego I instancji uzasadnia twierdzenie, że nieruchomość ta będzie związana z prowadzoną przez skarżącą działalnością gospodarczą. Co więcej w ocenie Burmistrza Miasta i Gminy O., stanowiąca własność skarżącej nieruchomość może być wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej pomimo występującego w niej zawilgocenia i zagrzybienia ścian oraz stropów.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem skarżąca wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Y., w którym to wniesiono o uchylenie wymienionej na wstępie decyzji organu I instancji.

W odwołaniu podniesiono, że ze względu na bardzo zły stan techniczny budynek nie jest na chwilę obecną, jak też nie może być wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W ocenie skarżącej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, w tym odnoszącymi się do zasad BHP w pomieszczeniach takich nie mogą bowiem przebywać pracownicy. Podniesiono przy tym, że zły stan techniczny nieruchomości ma charakter trwały i względy techniczne uniemożliwiają wykorzystywanie obiektu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Spółka wskazała również, organ I instancji nie przeprowadził żadnych czynności dowodowych, w tym kontekście podniesiono, że organ nie zlecił wykonania opinii biegłemu rzeczoznawcy z zakresu budownictwa odnośnie ustalenia przyczyn niewykorzystywania obiektu do działalności gospodarczej.

Po rozpatrzeniu odwołania skarżącej Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Y. decyzją z dnia [...] września 2014 r. nr [...] utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu swojej decyzji podatkowy organ odwoławczy wskazał, że dla uznania obiektu za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest konieczne faktyczne jego wykorzystywanie na cele związane z działalnością gospodarczą, a wystarczające jest samo jego posiadanie przez przedsiębiorcę. W świetle powyższego nie jest zatem istotne czy przedsiębiorca grunty, budynki i budowle faktycznie wykorzystuje do celów działalności gospodarczej.

Odnosząc się do pojęcia względów technicznych zaznaczono, że okoliczność czy w sprawie występują takie względy może zostać ustalona na podstawie każdego dowodu. SKO w Y. za...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »