Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.02.2013

Wystawienie faktury przy braku paragonu a konieczność ponownej zapłaty VAT

Pytanie podatnika: Czy Spółka powinna wystawić fakturę w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie przedstawić oryginału paragonu, jeśli Spółka może zidentyfikować dokonaną transakcję zarejestrowaną uprzednio przy użyciu kasy rejestrującej za pomocą innych niż paragon dowodów? Jeśli tak, to czy wystawienie tej faktury, w przypadku gdy transakcja została zaewidencjonowana uprzednio przy użyciu kasy rejestrującej i została ujęta na podstawie raportów fiskalnych w deklaracji VAT Spółki, powoduje konieczność ponownej zapłaty podatku VAT od tej samej transakcji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2012 r. (data wpływu 19.11.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury klientowi nie posiadającemu oryginału paragonu oraz konieczności ponownej zapłaty podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.11.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury klientowi nie posiadającemu oryginału paragonu oraz konieczności ponownej zapłaty podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) jest właścicielem sieci sklepów z artykułami do majsterkowania, budowy, remontu, urządzania domu, pielęgnowania ogrodu, etc. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej towarów. Klientami Spółki są zarówno osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i podmioty gospodarcze. Sprzedaż towarów jest przez Spółkę ewidencjonowana przy użyciu kas rejestrujących. Spółka każdorazowo wydaje klientom paragony fiskalne potwierdzające fakt zakupu towaru.

Oryginał paragonu potwierdzający dokonanie zakupu towaru stanowi podstawę do wystawienia przez Spółkę faktury. Informacja o zasadach wystawiania przez Spółkę faktur jest zamieszczana w placówkach handlowych prowadzonych przez Spółkę. Spółka informuje klientów między innymi o tym, że podstawą wystawienia faktury jest przedłożenie przez klienta oryginału paragonu.

W związku z powyższym zasadą jest, że klienci Spółki, którzy chcą otrzymać fakturę przedstawiają oryginał paragonu. Na tej podstawie Spółka wystawia fakturę. Do kopii faktury Spółka dołącza paragon dokumentujący dokonanie transakcji, który otrzymała od klienta. Z uwagi na skalę prowadzonej przez Spółkę działalności zdarzają się jednak sytuacje, w której klienci proszą Spółkę o wystawienie faktury, mimo że nie są w stanie przedstawić oryginału paragonu dokumentującego zakup towaru. Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest zgubienie paragonu przez klienta.

Jeśli klient chce otrzymać fakturę, nie okazując oryginału paragonu, pracownik Spółki dokładnie sprawdza, czy transakcja na jaką powołuje się klient faktycznie miała miejsce. Spółka pragnie wyjaśnić, że - dysponując między innymi danymi z systemów oraz kopiami paragonów fiskalnych z rolek znajdujących się w urządzeniach dystrybucyjnych - pracownik Spółki jest w stanie dokonać jednoznacznej weryfikacji i identyfikacji zgłaszanej przez klienta transakcji. Niezależnie od takiej weryfikacji, klient jest zobowiązany do złożenia specjalnego, pisemnego oświadczenia, że faktycznie dokonał zakupu towaru w placówce należącej do Spółki, a niemożność przedłożenia dowodu zakupu (paragonu) wynika z jego zagubienia (ewentualnie innej przyczyny). W oświadczeniu tym wskazywane są dane osobowe klienta - imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL. Oświadczenie jest podpisywane własnoręcznie przez klienta w obecności pracownika Spółki.

Pracownik Spółki może też poprosić klienta o przedstawienie innych niż oryginał paragonu dowodów potwierdzających fakt dokonania zakupu towaru w placówce handlowej należącej do Spółki. Do dowodów takich należy między innymi potwierdzenia bankowe dokonania płatności kartą płatniczą/kredytową za zakupiony towar (jeśli klient płaci za kupiony towar przy użyciu karty).

Spółka pragnie też wyjaśnić, że jeśli dojdzie do wystawienia faktury do transakcji potwierdzonej paragonem o konkretnym numerze identyfikacyjnym ponowne wystawienie faktury dotyczącej tego samego paragonu nie jest możliwe. Można jedynie wystawić duplikat faktury.

Spółka jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy Spółka powinna wystawić fakturę w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie przedstawić oryginału paragonu, jeśli Spółka może zidentyfikować dokonaną transakcję zarejestrowaną uprzednio przy użyciu kasy rejestrującej za pomocą innych niż paragon dowodów?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze Spółka prosi o odpowiedź:

2. Czy wystawienie faktury na żądanie klienta, który nie przedstawia Spółce oryginału paragonu, w przypadku gdy transakcja została zaewidencjonowana uprzednio przy użyciu kasy rejestrującej i została ujęta na podstawie raportów fiskalnych w deklaracji VAT Spółki, powoduje konieczność ponownej zapłaty podatku VAT od tej samej transakcji?

Stanowisko podatnika:

Ad.1. Spółka powinna wystawić fakturę również w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie przedstawić oryginału paragonu, jeśli może zidentyfikować dokonanie transakcji zarejestrowanej przy użyciu kasy rejestrującej za pomocą innych niż paragon dowodów.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 oraz ust. 3a pkt 1 Ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Z art. 111 ust. 6a Ustawy wynika, że kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności, Spółka - co do zasady - nie ma obowiązku wystawiania faktur. Zgodnie z art. 106 ust. 4 Ustawy obowiązek wystawienia faktury powstaje dopiero w momencie zgłoszenia takiego wniosku przez klienta. Innymi słowy, jeśli klient Spółki będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zażąda wystawienia faktury również i w tym wypadku Spółka ma obowiązek taką fakturę wystawić.

Spółka ma też obowiązek wystawienia faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży na rzecz podmiotów gospodarczych. W wypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą faktura powinna zostać wystawiona najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wydania towaru. Ponieważ dzień wydania towaru jest, co do zasady, dniem zarejestrowania sprzedaży towaru przy użyciu kasy rejestrującej faktura powinna zostać wystawiona w terminie do 7 dni od dnia zaewidencjonowania transakcji przy użyciu kasy.

Zasady według jakich podatnicy są zobowiązani wystawiać faktury VAT zostały zawarte w przepisach Rozporządzenia. W § 7 ust. 3 Rozporządzenia wskazano, że w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Co istotne, zacytowany przepis nie uchyla - ani wprost, ani w sposób dorozumiany - obowiązku wystawienia faktury i co równie ważne - nie może tego zrobić. Każde rozporządzenie, zgodnie z Konstytucją RP, wydawane jest na podstawie tzw. normy kompetencji prawodawczej, czyli upoważnienia zawartego w danej ustawie. Rozporządzenie jest bowiem aktem niższego rzędu w stosunku do ustawy i ma jedynie zawierać przepisy wykonawcze. Innymi słowy, przepisy rozporządzenia nigdy nie mogą modyfikować treści przepisów rangi ustawowej.

Trafnie ujmuje to P. Radziejewicz w glosie do postanowienia TK z dnia 24 marca 2009 r., U 6/07 (Przegląd Sejmowy 6/2011, s. 160) pisząc, że „treść rozporządzenia <...> nie może być przecież sprzeczna z prawem wyższego rzędu”. W ocenie Spółki należy więc jasno podkreślić, że „rozporządzenia do ustaw podatkowych mnogą zawierać jedynie takie uregulowania, które stanowią dopełnienie regulacji zastrzeżonej dla materii ustawowej” - tak I. Nowak oraz A. Nowak, Podstawa konstytucyjna do nakładania podatków, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1-2/2008, s. 207.

W związku z powyższym Spółka uważa, że jeśli klient zgłasza się z prośbą o wystawienie faktury - w terminie przewidzianym na jej wystawienie - nie posiadając oryginału paragonu, Spółka powinna taką fakturę wystawić, o ile posiada możliwość weryfikacji i identyfikacji zgłaszanej przez klienta transakcji. Zdaniem Spółki, pozbawienie klienta możliwości otrzymania faktury byłoby niezasadne, skoro Spółka ma możliwość sprawdzenia, czy transakcja na jaką powołuje się klient faktycznie miała miejsce i czy została zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej.

Pogląd ten potwierdza interpretacja tut. organu - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - z dnia 11 maja 2011 r. o znaku IPPP2/443-430/11-2/KAN, w której organ stwierdza:

„dysponując danymi ze swoich systemów oraz kopiami paragonów fiskalnych z rolek znajdujących się w urządzeniach dystrybucyjnych jest możliwość dokonania jednoznacznej weryfi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »