Wystawianie faktur korygujących przez następcę prawnego

Pytanie podatnika: Czy jest możliwość wystawiania faktur korygujących przez Spółkę powstałą w wyniku przekształcenia Spółdzielni pracy do faktur wystawionych przez Spółdzielnię pracy przed dniem przekształcenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1649 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawiania faktur korygujących przez Spółkę powstałą w wyniku przekształcenia Spółdzielni pracy, do faktur wystawionych przez Spółdzielnię pracy przed dniem przekształcenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawiania faktur korygujących przez Spółkę powstałą w wyniku przekształcenia Spółdzielni pracy, do faktur wystawionych przez Spółdzielnię pracy przed dniem przekształcenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Spółdzielnia Pracy znajduje się w fazie przekształcenia w spółkę handlową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) stosownie do zapisów art. 203e i nast. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1443 ze zm.). Przekształcenie formy prawnej planowane jest na dzień 1 lutego 2016 roku i zgodnie z art. 203g ustawy – Prawo spółdzielcze, Wnioskodawca stanie się spółką przekształconą z dniem wpisu do rejestru. Spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki spółdzielni, a zatem nastąpi tzw. sukcesja uniwersalna. Powyższa zasada sukcesji została również przeniesiona na grunt prawa podatkowego.

Prawdopodobnie już po dniu przekształcenia, kontrahenci Spółdzielni pracy będą zwracać się do Spółki z o. o. o wystawienie faktur VAT korygujących do faktur VAT wystawionych przez Spółdzielnię pracy. W związku z powyższym powstanie kwestia dokonywania korekty przychodów Spółdzielni pracy lub Spółki z o. o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka z o.o., powstała w wyniku przekształcenia Spółdzielni pracy, może wystawiać faktury VAT korygujące do faktur VAT wystawionych przez Spółdzielnię pracy przed dniem przekształcenia zgodnie z art. 106j ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.)?

Zdaniem Wnioskodawcy:
Spółka z o.o., powstała w wyniku przekształcenia Spółdzielni pracy, ma prawo i obowiązek wystawiać faktury korygujące do faktur wystawionych przez Spółdzielnię przed dniem przekształcenia zgodnie z art. 106j ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 7. 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.). Faktura korygująca powinna wskazywać dane Spółki jako następcy prawnego będącego wystawcą faktur, natomiast w pozycji sprzedawca powinny być uwidocznione dane Spółdzielni (dane identyfikacyjne wraz z NIP).

W przypadku przekształcenia Spółdzielni w Spółkę i konieczności korekty faktury wystawionej przez Spółdzielnię przed dniem przekształcenia należy skorygować przychody Spółdzielni (o ile jeszcze nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych). W związku z powyższym, należy stwierdzić, że korekta powinna zostać odniesiona do okresu rozliczeniowego, w którym przychód ten powstał, a zatem korektę tę należy odnieść do przychodu osiągniętego uprzednio przez Spółdzielnię.

Zgodnie z art. 203f ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 ze zm.) spółdzielnia pracy może być przekształcona w spółkę handlową (spółkę przekształconą). W art. 203g cytowana ustawa stanowi, iż przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową następuje z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Ponadto zgodnie z art. 203h tej ustawy spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółdzielni.

Zatem art. 203h przewiduje tzw. sukcesję uniwersalną, która polega na przyjęciu, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały spółdzielni. Sukcesja uniwersalna dotyczy zarówno stosunków cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych. Istotą przekształcenia jest zmiana formy prawnej, w której funkcjonuje dany podmiot. Podmiot przekształcany nie jest traktowany jako podmiot likwidowany, gdyż prowadzona przez niego działalność, przy wykorzystaniu tego samego majątku, będzie kontynuowana w innej formie prawnej. Skutkiem przekształcenia jest wstąpienie we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego.

Stosownie do treści art. 93a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015r„ poz. 613 z późn. zm.), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki, jednakże z zastrzeżeniem, iż przepis ten stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej (art. 93e Ordynacji podatkowej).

Mając na uwadze art. 93a § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa należy stwierdzić, iż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w wyniku przekształcenia Spółdzielni pracy wstępuje także we wszelkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego (Spółdzielnia pracy). Stanowisko takie podzielił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 12 października 2011 r. (znak: IPTPB3/4231-3/11-2/MF).

Natomiast zgodnie z art. 106j ust. 1, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

W praktyce w obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje, w których należy skorygować uprzednio wystawiony i wprowadzony do obrotu prawnego dokument. W związku z tym, ustawodawca przewidział możliwości korygowania błędów w fakturach VAT za pomocą faktury korygującej. Z przywołanych uregulowań wynika, iż celem ich wystawienia, jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. W tym miejscu zaznaczyć należy, iż prawo do wystawienia faktury korygującej przysługuje wyłącznie sprzedawcy.

<...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »