Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.05.2014

Wysokość obrotów a prawo do zwrotu VAT

Teza: Określony w art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) pułap obrotów za poprzedni rok podatkowy (kalendarzowy), jaki winien osiągnąć sprzedawca (400.000 zł), aby móc dokonywać zwrotu podatku podróżnym, ma gwarantować, że sprzedawca ten jest w stanie wywiązać się z ciążących na nim zobowiązań finansowych w stosunku do podróżnych dokonujących u niego zakupów towarów, a następnie występujących o zwrot podatku.

SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia NSA Danuta Oleś, Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej I.O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 5 października 2012 r. sygn. akt I SA/Lu 572/12 w sprawie ze skargi I. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 27 kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2011 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od I. O. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w L. kwotę 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE
1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z dnia 5 października 2012 r., sygn. akt I SA/Lu 572/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę I. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 27 kwietnia 2012 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2011 r.

1.2. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w L. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z dnia 2 lutego 2012 r., którą określono skarżącej zobowiązanie w podatku od towarów i usług za wrzesień 2011 r. Organ odwoławczy wskazał, że I. O., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą A. w zakresie sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, dokonywała we wrześniu 2011 r. zwrotów podatku VAT z tytułu dostaw dla podróżnych, rozliczając je w deklaracji VAT-7 za ten miesiąc ze stawką podatku 0%. W toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego ustalono, że podatnik w dniu 5 stycznia 2009 r. złożył w Urzędzie Miasta B. zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 1 stycznia 2011 r. W związku z powyższym podatnik nie składał deklaracji VAT za poszczególne miesiące 2010 r., a w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36L wykazał z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2010 r. przychód 0 zł. W tym stanie rzeczy organy zakwestionowały status skarżącej jako podatnika uprawnionego w 2011 r. do dokonywania zwrotu podatku VAT podróżnym, mając na względzie regulację art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: "u.p.t.u."), zgodnie z którą warunkiem zwrotu przez sprzedawcę osobie fizycznej niemającej stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju u tego sprzedawcy jest uzyskanie za poprzedni rok podatkowy obrotu powyżej 400.000 zł. Organy wobec braku w ustawie o podatku od towarów i usług szczególnej regulacji wyjaśniającej pojęcie "roku podatkowego" przyjęły, że należy w tym zakresie zastosować definicję zawartą w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej "O.p."), zgodnie z którą rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej nie podzielił stanowiska podatnika, jakoby poprzednim rokiem podatkowym, o jakim mowa w art. 127 u.p.t.u., w sytuacji zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w ww. okresie, był ostatni rok obrotowy, w którym działalność ta była prowadzona, a więc rok 2008.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie I. O. wniosła o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej, zarzucając organowi rażące naruszenie prawa podatkowego przez bezpodstawne pozbawienie jej prawa do zwrotu podatku VAT podróżnym. Skarżąca, powołując się na przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.), w szczególności podniosła, że okres zawieszenia działalności jest traktowany tak, jakby dla wszelkich nabytych praw i obowiązków, w tym podatkowych, czas nie biegł od momentu tegoż zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należy przy tym – zdaniem skarżącej – traktować jako lex specialis w stosunku do przepisów ustawy podatkowej.

2.2. Dyrektor Izby Skarbowej w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w kwestionowanej decyzji.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

3.1. WSA w Lublinie nie znalazł podstaw do uwzględnienia skargi.

3.2. W ocenie Sądu, w przedmiotowej sprawie organy podatkowe prawidłowo ustaliły stan faktyczny i właściwie dokonały jego prawnej oceny. Przeprowadziły postępowanie podatkowe z poszanowaniem wszystkich zasad procedury, a materiał dowodowy został zebrany w sposób wyczerpujący i pozwalający na podjęcie zgodnego z prawem rozstrzygnięcia.
3.3. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 127 ust. 6 u.p.t.u. sprzedawcy, mogą dokonywać zwrotu podatku VAT podróżnym, pod warunkiem, że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400.000 zł oraz że dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy. Podkreślił przy tym, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji roku podatkowego, jednocześnie jednak w art. 2 § 1 pkt 1 O.p. wskazano, że przepisy ustawy (O.p.) stosuje się do podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »