Wyrok NSA: Wartość początkowa środka trwałego

Teza: Nabycie kompletnego i zdatnego do użycia środka trwałego uzasadnia przyjęcie jego wartości początkowej zgodnie z ceną nabycia, a okoliczność ta musi być ustalona przez organy podatkowe zgodnie z regułami zawartymi w art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), przy czym oświadczenia podatnika dotyczące tej okoliczności, a przeczące innym dowodom zebranym w sprawie (m.in. dokumentacji zakupu środka trwałego) podlegają indywidualnej ocenie zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jerzy Płusa, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej I.J. i B.J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Ol 66/12 w sprawie ze skargi I.J. i B.J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenia dochodu nie powodującego powstania zobowiązania podatkowego oraz straty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od I.J. i B.J. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2012 r., I SA/Ol 66/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę I. J. i B. J. (dalej: Skarżący) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie (dalej: Dyrektor IS) z dnia 16 grudnia 2011 r., nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270; dalej w skrócie: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez Sąd pierwszej instancji):

2.1. Uzasadniają swoje rozstrzygnięcie WSA w Olsztynie podał, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. (dalej: Naczelnik US) decyzją z dnia 12 października 2011 r. określił Skarżącym dochód za 2010 r. w kwocie 28.916,70 zł nie powodujący powstania zobowiązania podatkowego oraz określił Skarżącemu stratę w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 306,74 zł. Małżonkowie w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2010 r., złożonym w dniu 7 kwietnia 2011 r., wykazali następujące dane: (a) Skarżący: przychód z działalności gospodarczej w kwocie 92.106,22 zł, koszty jego uzyskania w kwocie 100.358,40 zł oraz stratę w kwocie 8.252,18 zł, (b) Skarżąca: przychód z wynagrodzenia ze stosunku pracy w kwocie 34.614,69 zł, koszty jego uzyskania w kwocie 1.588,61 zł oraz dochód w kwocie 33.026,08 zł. Powyższe zeznanie nie uwzględniało zawyżonych kosztów uzyskania przychodów w kwocie 7.945,44 zł z tytułu amortyzacji samochodu ciężarowego marki VW.

2.2. Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor IS decyzją z dnia 16 grudnia 2011 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu wskazano, że przedmiotem sporu w sprawie jest kwestia zasadności przyjęcia przez organ podatkowy, że Skarżący zawyżył koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym 2010 o kwotę 7.945,44zł z tytułu amortyzacji samochodu ciężarowego marki VW.

Z akt sprawy wynika, że Skarżący zakupił w dniu 26 listopada 2007 r. samochód ciężarowy marki Volkswagen [...] w Niemczech, zgodnie z zawartą umową, za cenę 3.000 euro. W dniu 1 czerwca 2008 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, a także założył ewidencję środków trwałych, wprowadzając do niej ww. samochód, jako środek trwały. Wartość początkową tego samochodu ustalił w kwocie 30.000 zł. Z kserokopii ewidencji środków trwałych wynika, że jako datę nabycia wskazał dzień 1 grudnia 2007 r. Odpisów amortyzacyjnych dokonywał od dnia 1 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w kwocie 1.000 zł miesięcznie.

W trakcie postępowania podatkowego Skarżący podnosił, że ww. samochód wymagał napraw i modyfikacji (kapitalny remont silnika, zakup licznych części, opon, naprawa klimatyzacji, itp.) oraz że został zakupiony dla celów prywatnych/osobistych (zgodnie z oświadczeniem z dnia 4 grudnia 2007 r.). W konsekwencji strona nie posiada dowodów dokumentujących poniesienie nakładów i w dacie założenia ewidencji środków trwałych nie dysponowała umową zakupu ww. samochodu. Organ pierwszej instancji uznał, że wartość początkowa ww. samochodu została zawyżona, a to z kolei wpłynęło na zawyżenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Organ podatkowy przyjął, że wartość początkowa środka trwałego wynika z ceny nabycia, bowiem ww. samochód został nabyty przez stronę w drodze umowy kupna w dniu 26 listopada 2007 r.

Naczelnik US określił wartość początkową przedmiotowego samochodu, według ceny zakupu w kwocie 10.136,40 zł, tj. po przeliczeniu wartości ww. samochodu w wysokości 3.000 euro według kursu złotego (3,3788 zł) z dnia 30 maja 2008 r. Powyższego sposobu przeliczenia wartości początkowej ww. samochodu strona nie kwestionowała. Ustaleń w zakresie przedmiotowej wartości początkowej organ pierwszej instancji dokonał na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z zm.; dalej: u.p.d.o.f.). Zdaniem Dyrektora IS, wbrew twierdzeniom Skarżących, nie było możliwe w sprawie określenie wartości początkowej ww. samochodu według metody wskazanej w art. 22g ust. 8 u.p.d.o.f., bowiem z treści tego przepisu wynika, że jego stosowanie jest ograniczone do sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie wartości początkowej środka trwałego, co nie miało miejsca w sprawie.

Również za niezasadne uznano twierdzenia Skarżących, że w sprawie ma zastosowanie art. 19 ust. 4 w związku z art. 22g ust. 16 u.p.d.o.f. Stosownie do tego ostatniego przepisu przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przepis art. 19 ma zastosowanie wyłącznie do regulacji wskazanej w art. 22g ust. 1 pkt 3-5 oraz w ust. 2, 8, 9, 14 i 15. Natomiast organ pierwszej instancji orzekając w sprawie oparł się i przytoczył treść przepisu art. 22g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. Organ pierwszej instancji, wbrew twierdzeniu strony, nie miał zatem podstaw prawnych by wzywać ją do złożenia wyjaśnień w celu dokonania podwyższenia wartości początkowej lub wskazania przyczyn uzasadniających ustalenie wartości początkowej znacznie odbiegającej od wartości rynkowej.

3. Stanowiska stron w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji:

3.1. W skardze do WSA w Olsztynie Skarżący wnieśli o uchylenie powyższej decyzji Dyrektora IS i zasądzenie kosztów postępowania. Zarzucili naruszenie przepisów prawa, tj.: (1) art. 22g ust. 8, w zw. z art. 22g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 u.p.d.o.f., poprzez ich błędną wykładnię i niezastosowanie w sprawie, (2) art. 120, art. 121 § 1, art. 122, art. 180, art. 187 § 1 i art. 191 w związku z art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej w skrócie: O.p.), poprzez błędną i wyrywkową ocenę materiału dowodowego oraz zastosowanie przepisów, które w stosunku do Skarżącego, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie mogły być zastosowane oraz niezastosowanie wynikających z nich nakazów i naruszenie przytoczonych wyżej przepisów prawa materialnego.

W uzasadnieniu skargi Skarżący powołali treść art. 22a ust. 1 oraz art. 22g ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 3 u.p.d.o.f. oraz podnieśli, że wydatki dotyczące przysposobienia środka trwałego do użytku w prowadzonej przez jego nabywcę działalności gospodarczej stanowią koszty związane z nabyciem środka trwałego. Dopiero wykonanie remontu, naprawy, czy też modyfikacji przedmiotowego środka trwałego czyni go kompletnym i zdatnym do użytku w dniu zakończenia tych prac i przyjęcia go do używania. Skarżący wskazali, że u.p.d.o.f. nie zawiera zamkniętego katalogu listy kosztów zwiększających wartość początkową środka trwałego. Przywołując wyroki: WSA w Opolu z dnia 13 października 2009 r., I SA/Op 365/09, oraz NSA z dnia 31 maja 2011 r., II FSK 25/10, Skarżący podnieśli, że na wartość tę mogą składać się także inne niewymienione w powyższym przepisie koszty, jeżeli zostały "naliczone" do dnia przekazania środka trwałego do używania. Na wartość początkową środka trwałego składa się nie tylko cena uwidoczniona w umowie kupna – sprzedaży, ale również wszelkie nakłady na tenże środek trwały powodujące jego normalne funkcjonowanie. Gdyby Skarżący posiadał dowody poniesienia wydatków związanych z remontem i modernizacją, Dyrektor IS zaliczyłby je do wartości początkowej. Podano, że Skarżący poniósł te wydatki w okresie, gdy nie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »