Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

04.02.2019

Wynajem przez małżonków mieszkania z garażem - VAT i kasa fiskalna

Pytanie: Małżonkowie nabyli do współwłasności majątkowej lokal mieszkalny z garażem w stanie deweloperskim. Lokal i garaż zostaną wynajęte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajęty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a garaż jako pomieszczenie użytkowe. Czy podatnik może sam bez żony rozliczać należny podatek VAT? Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia VAT od zakupu garażu? Czy podatnikowi przysługuje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrującej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2018 r. (data wpływu 20 listopada 2018 r.) uzupełnionym w dniu 3 stycznia 2019 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania podatku VAT przez jednego z małżonków, prawa do odliczenia z tytułu zakupu garażu i poniesionych wydatków dotyczących „kosztów wspólnych” oraz zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony w dniu 3 stycznia 2019 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania podatku VAT przez jednego z małżonków, prawa do odliczenia z tytułu zakupu garażu i poniesionych wydatków dotyczących „kosztów wspólnych” oraz zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wraz z małżonką zamieszkali w W. ul. …. są podatnikami VAT, zidentyfikowanymi pod numerami: Wnioskodawca NIP ….., żona NIP ... Małżonkowie nabyli do współwłasności majątkowej lokal mieszkalny z garażem w stanie deweloperskim. Faktura zakupu nieruchomości została wystawiona na Wnioskodawcę w dniu 22 października 2018 r. Po dostosowaniu nieruchomości do zamieszkania oraz używania, lokal i garaż zostaną wynajęte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajęty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a garaż jako pomieszczenie użytkowe. Umowa najmu zostanie zawarta przez Wnioskodawcę, następnie taka informacja w formie oświadczenia zostanie przekazana do urzędu skarbowego w .... Wnioskodawca w ramach prowadzenia działalności gospodarczej pn. B. wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem VAT, a obrót na rzecz osób fizycznych rejestruje w kasie fiskalnej.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że na zakup lokalu mieszkalnego i garażu zostały wystawione dwie odrębne faktury (faktura dokumentująca zakup garażu o nr …..2018 z dnia 22 października 2018 r., nabywca Wnioskodawca ul. … NIP ……). Garaż stanowi odrębną nieruchomość od lokalu mieszkalnego, posiada własną księgę wieczystą, znajduje się na parterze budynku. Po zawarciu umowy najmu z osobą fizyczną najem garażu zostanie opodatkowany stawką podatku VAT 23%, a najem lokalu mieszkalnego przeznaczonego na cele mieszkalne będzie korzystał ze zwolnienia od podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy podatnik po podpisaniu umowy najmu może sam bez żony rozliczać należny podatek VAT?
 2. Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku VAT od zakupu garażu w momencie otrzymania faktury oraz wpłacenia całkowitej wartości nieruchomości?
 3. Czy podatnik będzie zobowiązany do stosowania „struktury sprzedaży” do odliczenia podatku VAT od kosztów wspólnych najmu lokalu mieszkalnego, garażu oraz działalności gospodarczej?
 4. Czy podatnikowi przysługuje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrującej z tytułu najmu garażu i lokalu mieszkalnego na rzecz osoby fizycznej, kiedy obrót z ww. najmu zostanie udokumentowany fakturą?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. To on sam będzie mógł rozliczać podatek należny od najmu, ponieważ jeżeli przedmiotem najmu jest nieruchomość stanowiąca majątek wspólny małżonków, to podatnikiem podatku od towarów i usług będzie ten małżonek który będzie dokonywał wynajmu we własnym imieniu.
 2. Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu garażu w deklaracji za miesiąc październik 2018 r. lub „w jednym z dwóch kolejnych miesięcy”, ponieważ będzie on związany w przyszłości ze sprzedażą opodatkowaną. Zakup lokalu mieszkalnego nie daje takiej możliwości, ponieważ najem lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne jest związany ze sprzedażą zwolnioną. Potwierdzeniem tego stanowiska jest art. 86 ust. 1 ustawy, który stanowi, że w zakresie w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 3. Jeżeli podatnik prowadził działalność gospodarczą wykonując czynności opodatkowane, jednocześnie będzie prowadził najem prywatny opodatkowany ryczałtem, to powinien dzielić koszty na te, które dotyczą działalności (sprzedaż opodatkowana), najmu garażu (sprzedaż opodatkowana) oraz sprzedaży zwolnionej (najem lokalu). Jeżeli podatnik będzie ponosił koszty, których nie da się bezpośrednio przyporządkować np. usługi księgowe, to należy stosować proporcję. Art. 90 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT mówi, że przy ustaleniu proporcji nie uwzględnia się obrotu z tytułu transakcji w zakresie nieruchomości oraz transakcji finansowych, jeśli miały charakter pomocniczy. Przy czym najem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe jest usługą związaną z nieruchomością, jednak nie jest zaliczana do usług pomocniczych.
 4. Podatnikowi przysługuje zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrującej z tytułu najmu garażu i lokalu mieszkalnego na rzecz osoby fizycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Czynności zwolnione z obowiązku ewidencji to m.in. wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 106e ust. 1 ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a; (...)

Z ww. uregulowań wynika, że faktura powinna m.in. jednoznacznie określać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika (sprzedawcy) i nabywcy, ich adresy. Faktura winna zawierać dane nabywcy towaru lub usługi i tym samym dokumentować rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, a jako wystawca i nabywca powinni widnieć faktyczni uczestnicy transakcji. Każdorazowo należy ustalić więc nabywcę towaru lub usługi, który winien wynikać z zawartej umowy.

Należy podkreślić, że celem faktury jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział.

Faktury są dokumentem o charakterze sformalizowanym. Co do zasady zatem, faktury muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Oznacza to, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy sprzecznie z jej treścią wskazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało bądź zaistniało w innych rozmiarach albo między innymi podmiotami. Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonką dokonał nabycia (do wspólności majątkowej) lokalu mieszkalnego z garażem na podstawie dwóch odrębnych faktur z dnia 22 października 2018 r. Po dostosowaniu nieruchomości do zamieszkania oraz używania, lokal i garaż będą przedmiotem najmu. Po zawarciu umowy najmu z osobą fizyczną najem garażu zostanie opodatkowany stawką podatku VAT 23%, a najem lokalu mieszkalnego przeznaczonego na cele mieszkalne będzie korzystał ze zwolnienia od podatku VAT.

Powołane wyżej przepisy art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy precyzują jakie podmioty wpisują się w definicję podatnika podatku od towarów i usług. Ustawodawca nie wymienił wśród nich małżonków. Ustawa o podatku od towarów i usług nie obejmuje także małżonków jako odrębnej kategorii podatników. Tym samym na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług małżonkowie nie są uznawani za jeden podmiot podatkowy, bowiem każdy z nich wykonując samodzielnie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie odrębnym podatnikiem tego podatku. Co więcej, autonomiczność prawa podatkowego wyklucza możliwość takiej interpretacji przepisów, która zakładałaby, że wspólność majątkowa istniejąca między małżonkami na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ma wpływ na zakres ich praw i obowiązków jako podatników podatku od towarów i usług.

Tym samym, przepisy o podatku od towarów i usług nie sprzeciwiają się temu, aby w przypadku funkcjonowania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej tylko jeden z małżonków rozliczał podatek VAT jako czynny zarejestrowany podatnik VAT, o ile to właśnie wyłącznie on będzie stroną umowy najmu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie rozliczania podatku VAT przez tego z małżonków, który będzie dokonywał wynajmu, uznano za prawidłowe.

Kwestie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682).

Jak stanowi art. 31 § 1 ww. Kodeksu, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zatem istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej, jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku (art. 35 cyt. Kodeksu).

W myśl art. 36 § 1 oraz § 2 tego Kodeksu, oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

Zgodnie z art. 36 § 3 powołanej ustawy, przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności.

Jak stanowi art. 37 § 1 pkt 1 powołanego Kodeksu, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna, m.in., do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków. Na mocy art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Z uwagi na powyższe regulacje prawne w akcie notarialnym dokumentującym tego rodzaju nabycie nie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »