Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.09.2013

Wynagrodzenie za podpisanie umowy a VAT

Z uzasadnienia: Opłata motywacyjna nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług. W konsekwencji również kwota należna spółce dominującej od podatnika z tytułu partycypacji w opłacie motywacyjnej nie stanowi wynagrodzenia za jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, a prawidłowym sposobem jej dokumentowania jest nota księgowa.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Maria Serafin-Kosowska Sędziowie WSA Tomasz Smoleń / spr./ WSA Jarosław Szaro Protokolant sekr. sąd. Eliza Kaplita- Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 5 września 2013 r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w R. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) uchyla zaskarżoną interpretację,
2) określa, że interpretacja wymieniona w pkt. 1) nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku,
3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej: "A" Sp. z o.o. z siedzibą w R. kwotę 457 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11 grudnia 2012 r. "A" Sp. z o.o. (określana dalej jako skarżąca), uzupełnionym pismem z dnia 8 marca 2013 r., zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy kwota należna spółce dominującej tytułem partycypacji skarżącej w opłacie motywacyjnej ponoszonej przez spółkę dominującą na rzecz odbiorcy nie stanowi wynagrodzenia za jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz w zakresie jej dokumentowania.

We wniosku przedstawiła następujący stan faktyczny:

Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest sprzedaż artykułów spożywczych podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto jest spółką zależną innej spółki (określonej dalej jako: spółką dominującą), której głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest również sprzedaż artykułów spożywczych podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Spółka dominująca posiada spółkę zależną (dalej: spółka zależna Y), która organizuje na zasadzie franczyzy sieć sklepów sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych oraz przemysłowych. Spółka dominująca nabyła udziały w spółce zależnej Y w celu realizacji strategii gospodarczej, polegającej na maksymalizacji korzyści handlowych m.in. przez spółkę dominującą oraz skarżącą osiąganych w ramach sprzedaży towarów do sklepów będących uczestnikami sieci franczyzowej organizowanej przez spółkę zależną Y.

Skarżąca oraz spółka dominująca zawarły pomiędzy sobą umowę, na podstawie której skarżąca powierzyła spółce dominującej, a spółka dominująca przyjęła do wykonania na rzecz skarżącej usługę polegającą na pozyskaniu dla skarżącej - w określonym w umowie pomiędzy spółkami okresie jej obowiązywania - jak największej liczby kontrahentów oraz zawarciu z tymi kontrahentami na rzecz skarżącej jak największej liczby wieloletnich umów handlowych, na podstawie których skarżąca będzie mogła dokonywać sprzedaży towarów dla tych kontrahentów na podstawie zamówień składanych przez tych kontrahentów zarówno u spółki dominującej, jak i skarżącej, a każdy kontrahent od dnia wejścia w życie stosownych postanowień zawartej z nim umowy handlowej zobowiązany będzie m.in. do realizowania przez cały okres obowiązywania danej umowy handlowej, zakupu towarów od spółki dominującej oraz skarżącej na poziomach co najmniej minimalnych określonych w danej umowie handlowej. W każdym miesiącu obowiązywania danej umowy handlowej, wartość zakupów ogółem, wg cen zakupu netto, przez danego kontrahenta od spółki dominującej oraz skarżącej nie będzie mogła być niższa niż określona w danej umowie handlowej kwota, a nadto kontrahent zobowiązany będzie do dokonywania zakupów towarów od spółki dominującej oraz skarżącej w taki sposób, aby towary z asortymentu pozostającego w aktualnej ofercie spółki dominującej oraz skarżącej stanowiły co najmniej określony w danej umowie handlowej procent zakupów do sklepu, którego dotyczy dana umowa handlowa dla tego rodzaju towarów w skali każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania danej umowy handlowej. Spółka dominująca oraz skarżąca dopuściły, aby w umowach handlowych było określone, że powyższy minimalny poziom zakupowy będzie skorygowany o wartość w cenach zakupu netto towarów zamówionych przez danego kontrahenta, a niedostarczonych z winy spółki dominującej lub skarżącej. W umowie pomiędzy spółkami, spółka dominująca oraz skarżąca ustaliły również, że spółka dominująca zawrze każdą umowę handlową nie tylko na rzecz skarżącej, ale również na własną rzecz, a także, że każda umowa handlowa będzie dotyczyła sprzedaży towarów dla potrzeb jednego sklepu prowadzonego przez danego kontrahenta w określonej w umowie handlowej lokalizacji, nie uczestniczącego dotychczas w ramach sieci franczyzowej organizowanej przez spółkę zależną Y, a także, że w przypadku każdej umowy handlowej zmiana umowy handlowej, zmiana jej załączników lub rozwiązanie umowy handlowej będą wymagać dla swej skuteczności wyrażenia zgody wyłącznie przez spółkę dominującą. Ponadto, Spółka dominująca oraz skarżąca ustaliły w umowie pomiędzy spółkami, że na potrzeby każdej umowy handlowej zostaną sporządzone dwa dokumenty stanowiące integralną część umowy pomiędzy spółkami, tj.:

- analiza ekonomiczna sporządzona przez spółkę dominującą i zaaprobowana przez skarżącą, która będzie określać prawdopodobny udział przychodów skarżącej w łącznych przychodach spółki dominującej oraz skarżącej ze sprzedaży towarów na podstawie danej umowy handlowej, oraz

- porozumienie, w którym skarżąca - kierując się ostateczną wersją danej umowy handlowej wynegocjowanej przez spółkę dominującą - wyrazi zgodę na zawarcie przez spółkę dominującą, również na rzecz skarżącej danej umowy handlowej, a nadto w którym spółka dominująca oraz skarżąca - kierując się analizą ekonomiczną o której mowa w pkt a) - zawrą uzgodnienia dotyczące podziału pomiędzy skarżącą i spółką dominującą kosztów związanych z zawarciem danej umowy handlowej, przy czym spółka dominująca oraz skarżąca uzgodniły, że w ww. porozumieniu mogą zostać zawarte również inne uzgodnienia i oświadczenia. Ponadto, w umowie pomiędzy spółkami zostały również zawarte postanowienia dotyczące wynagrodzenia należnego spółce dominującej od skarżącej za wykonanie usługi. Stosownie do postanowień umowy pomiędzy spółkami, spółka dominująca zawarła na własną rzecz oraz na rzecz skarżącej umowy handlowe z kontrahentami określonymi jako odbiorcy, na podstawie których spółka dominująca oraz skarżącą mogą dokonywać sprzedaży towarów dla odbiorców na podstawie zamówień składanych przez odbiorców zarówno u spółki dominującej, jak i skarżącej. Przedmiotem każdej umowy handlowej jest sprecyzowanie warunków wzajemnej współpracy handlowej, na podstawie których dany odbiorca będzie nabywał towary od spółki dominującej oraz skarżącej w celu ich dalszej odsprzedaży i w celu zwiększenia obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów przez spółkę dominującą oraz skarżącą. W każdej umowie handlowej zostało wskazane, że spółka dominująca oraz skarżąca odpowiadają wobec odbiorcy samodzielnie za swoje zobowiązania i żaden z nich nie ponosi wobec odbiorcy odpowiedzialności za zobowiązania drugiego podmiotu, w szczególności odpowiedzialność spółki dominującej oraz skarżącej wobec odbiorcy nie jest solidarna. W każdej umowie handlowej zostało również wskazane, że zmiana danej umowy handlowej, zmiana jej załączników lub rozwiązanie danej umowy handlowej wymagają dla swej skuteczności wyrażenia zgody wyłącznie przez spółkę dominującą. Każda umowa handlowa dotyczy sprzedaży towarów dla potrzeb jednego sklepu prowadzonego przez danego odbiorcę w określonej w umowie handlowej lokalizacji, nie uczestniczącego dotychczas w ramach sieci franczyzowej organizowanej przez spółkę zależną Y (zwanego dalej: Sklepem). Występują takie sytuacje, że z jednym odbiorcą została zawarta więcej niż jedna umowa handlowa, przy czym każda umowa handlowa dotyczy sprzedaży towarów dla potrzeb innego sklepu prowadzonego przez danego odbiorcę. Każda umowa handlowa została zawarta na okres kilkudziesięciu miesięcy licząc od dnia wejścia w życie wszystkich postanowień danej umowy handlowej (wszystkie umowy handlowe są umowami wieloletnimi), przy czym, jeżeli na co najmniej określoną w danej umowie handlowej liczbę miesięcy przed upływem ww. okresu obowiązywania danej umowy handlowej, żadna ze stron nie zawiadomi drugiej strony o braku zamiaru kontynuowania danej umowy handlowej, przyjmuje się, że po upływie ww. okresu obowiązywania danej umowy handlowej, dana umowa handlowa obowiązuje przez czas nieokreślony z prawem jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem określonego w danej umowie handlowej okresu wypowiedzenia. Każda umowa handlowa określa, kiedy wchodzi ona w życie np. że dana umowa handlowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania, z tym zastrzeżeniem, że niektóre jej postanowienia wchodzą w życie w terminie późniejszym określonym w danej umowie handlowej. W każdej umowie handlowej zostało również określone, w jakich sytuacjach dana umowa handlowa ulega rozwiązaniu, a także, w jakich sytuacjach spółka dominująca ma prawo rozwiązać daną umowę handlową ze skutkiem natychmiastowym.

Każda umowa handlowa przewiduje, że odbiorca zobowiązany jest od dnia wejścia w życie stosownych postanowień zawartej z nim umowy handlowej do m.in.:

- realizowania przez cały okres obowiązywania danej umowy handlowej zakupu towarów od spółki dominującej oraz skarżącej na poziomach co najmniej minimalnych, określonych w danej umowie handlowej, tj. w każdym miesiącu obowiązywania danej umowy handlowej wartość zakupów ogółem wg cen zakupu netto przez odbiorcę od spółki dominującej oraz skarżącej nie może być niższa niż określona w danej umowie handlowej kwota, a nadto odbiorca zobowiązany jest do dokonywania zakupów towarów od spółki dominującej oraz skarżącej w taki sposób, aby towary z asortymentu pozostającego w aktualnej ofercie spółki dominującej oraz skarżącej stanowiły co najmniej określony w danej umowie handlowej procent zakupów do sklepu dla tego rodzaju towarów w skali każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania danej umowy handlowej, z tym zastrzeżeniem, że powyższy minimalny poziom zakupowy zostanie skorygowany o wartość w cenach zakupu netto towarów zamówionych przez odbiorcę, a niedostarczonych z winy spółki dominującej lub skarżącej.

- zawarcia ze spółką zależną Y umowy franczyzy i doprowadzenia do otwarcia sklepu w ramach sieci franczyzowej z uwzględnieniem wszystkich postanowień przedwstępnej umowy franczyzy zawartej przez odbiorcę ze spółką zależną Y w dniu zawarcia danej umowy handlowej - w terminach szczegółowo określonych w ww. przedwstępnej umowie franczyzy, a także utrzymywania i wykonywania ww. umowy franczyzy przez określoną w danej umowie handlowej liczbę kilkudziesięciu miesięcy od oficjalnego otwarcia sklepu w sieci organizowanej przez spółkę zależną Y, przy czym niewypełnienie przez odbiorcę ww. obowiązków nie zwalnia odbiorcy z obowiązku stosowania się do pozostałych postanowień danej umowy handlowej, w tym również nie zwalnia odbiorcy z opisanego wyżej zobowiązania zakupu towarów od spółki dominującej oraz skarżącej na poziomach co najmniej minimalnych określonych w danej umowie handlowej, natomiast sytuacja taka może doprowadzić - po pisemnym upomnieniu - do rozwiązania przez spółkę dominującą danej umowy handlowej z winy odbiorcy, jednakże skorzystanie z tej możliwości zależy od uznania spółki dominującej,

- przestrzegania określonych w danej umowie handlowej zasad związanych z wykorzystaniem palet i innych opakowań zwrotnych.

Każda umowa handlowa przewiduje różnego rodzaju opłaty. Z chwilą wejścia w życie wszystkich postanowień danej umowy handlowej odbiorca nabywa prawo do opłaty motywacyjnej przysługującej za gotowość do przystąpienia przez odbiorcę do danej umowy handlowej i wykonywania wszystkich wynikających z niej obowiązków, w wysokości określonej w danej umowie handlowej od spółki dominującej.

W każdej umowie handlowej zostało wskazane, że zapłata opłaty motywacyjnej nastąpi w określonym terminie liczonym od wejścia w życie wszystkich postanowień danej umowy handlowej. Ponadto, w każdej umowie handlowej zostało potwierdzone, że odbiorcy nie przysługuje żadne roszczenie o zapłatę opłaty motywacyjnej bezpośrednio wobec skarżącej. Opłata motywacyjna - jak sama jej nazwa wskazuje - ma na celu zachęcenie odbiorcy do zawarcia danej umowy handlowej na określonych w niej warunkach. W przypadku, gdyby w danej umowie handlowej, nie zostało zagwarantowane odbiorcy prawo do opłaty motywacyjnej w określonej wysokości, wówczas odbiorca nie zawarłby ze spółką dominującą danej umowy handlowej. Opłata motywacyjna jest opłatą samoistną, ma charakter jednorazowy, jest ponoszona na rzecz odbiorcy za gotowość do przystąpienia przez odbiorcę do danej umowy handlowej i wykonywania wszystkich wynikających z niej obowiązków. Opłata motywacyjna jest niezależna od faktycznego wykonywania przez odbiorcę tego, do czego zobowiązał się na podstawie danej umowy handlowej, jak również jej poniesienie na rzecz odbiorcy nie gwarantuje, że odbiorca będzie faktycznie wykonywał to, do czego zobowiązał się na podstawie danej umowy handlowej. Opłata motywacyjna nie jest ponoszona na poczet jakichkolwiek usług wykonywanych przez odbiorcę w trakcie trwania danej umowy handlowej, ani tym bardziej dostaw towarów, bowiem żadna umowa handlowa nie przewiduje dokonywania przez odbiorcę dostawy towarów na rzecz spółki dominującej lub skarżącej (zgodnie z każdą umową handlową dostawy towarów są dokonywane przez spółkę dominującą oraz skarżącą na rzecz odbiorcy). Opłata motywacyjna nie stanowi również żadnej formy zaliczki na poczet należności przysługujących odbiorcy na zasadach określonych w danej umowie handlowej za wykonywanie niektórych zobowiązań przewidzianych w danej umowie handlowej. W żadnej umowie handlowej nie zostało zawarte postanowienie, że opłata motywacyjna podlega zwrotowi w jakiejkolwiek sytuacji. Jeżeli przed upływem określonego w danej umowie handlowej pierwotnego terminu jej obowiązywania, dana umowa handlowa uległaby rozwiązaniu (bez względu na przyczynę rozwiązania danej umowy handlowej), lub odbiorca utraciłby tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzony jest sklep, wówczas spółce dominującej przysługuje wobec odbiorcy roszczenie o zapłatę opisanej niżej opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowej, a nadto spółka dominująca uprawniona jest do żądania od odbiorcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli spółka dominująca poniosła szkodę z winy odbiorcy.

Zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy spółkami, dla potrzeb każdej umowy handlowej zostały sporządzone dwa dokumenty stanowiące integralną część umowy:

a) analiza ekonomiczna sporządzona przez spółkę dominującą i zaaprobowana przez skarżącą, określająca prawdopodobny udział przychodów skarżącej w łącznych przychodach spółki dominującej i skarżącej ze sprzedaży towarów na podstawie danej umowy handlowej, oraz

b) porozumienie, w którym spółka dominująca oraz skarżąca dokonały następujących uzgodnień:

- skarżąca wyraziła zgodę na zawarcie przez spółkę dominującą również na rzecz skarżącej danej umowy handlowej z odbiorcą, na podstawie której spółka dominująca oraz skarżąca będą realizować sprzedaż towarów dla potrzeb sklepu. Zważywszy, że: dana umowa handlowa przewiduje obowiązek zapłaty na rzecz odbiorcy opłaty motywacyjnej w określonej wysokości, przysługującej za gotowość do przystąpienia przez odbiorcę do danej umowy handlowej oraz wykonywania wszystkich wynikających z niej obowiązków, oraz

- zgodnie z analizą ekonomiczną sporządzoną przez spółkę dominującą i zaaprobowaną przez skarżącą, prawdopodobny udział przychodów skarżącej w łącznych przychodach spółki dominującej i skarżącej ze sprzedaży towarów na podstawie danej umowy handlowej wynosi X %, a w przypadku spółki dominującej udział ten wynosi Y%, spółka dominująca i skarżąca zgodnie ustaliły, że w danej um...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »