Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.07.2012

Wynagrodzenie z zysku w kosztach uzyskania przychodu

Treść art. 7 ust 2 oraz art. 15 i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozwala powtórnie ujmować w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników oraz nagród wypłaconych pracownikom z zysku netto, a więc po wcześniejszym obciążeniu tego dochodu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Nie ma przy tym znaczenia okres podatkowy za jaki wypłacone zostały wynagrodzenia zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów oraz nagród, dla których źródłem jest zysk po opodatkowaniu, podobnie jak forma wypłaty nagród. Doliczanie do kosztów uzyskania przychodów osoby prawnej wypłaconych nagród z zysku spowodowałoby, niezgodne z przepisami art. 7 ust 2 oraz art. 15 i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powiększenie kosztów uzyskania przychodów o tę kwotę - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, del. NSA Teresa Porczyńska, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 498/10 w sprawie ze skargi W. [...]"V." S.A. z siedzibą w W. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu,
2) zasądza od W. [...]"V." S.A. z siedzibą w W. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 6 lipca 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawie o sygnaturze akt I SA/Wr 498/10, działając na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 roku, poz. 270) dalej u.p.p.s.a., uchylił zaskarżoną przez "V" SA indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2010 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskiem z dnia 28 października 2009 roku spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa i wypracowała w ostatnich latach zysk, z którego zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia o jego podziale, dokonała za lata ubiegłe wypłaty nagród dla pracowników oraz opłacenia składek ubezpieczeniowych oraz składek na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wypłaconych nagród z zysku, obciążających pracodawcę. Spółka dodała, że układ zbiorowy z pracownikami przewiduje w przypadku wypracowania przez spółkę zysku w danym roku obrotowym (podatkowym) wypłaty dla pracowników nagród z funduszu tworzonego z części tego zysku. Następuje to na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników, która określa kwotę zysku przeznaczoną "na nagrody dla pracowników spółki wraz z obligatoryjnymi obciążeniami". Wypłaty takich nagród dla pracowników z części zysku do podziału wraz z obciążającymi je składkami zostały przez spółkę ujęte w księgach rachunkowych za poszczególne lata od 2005 r. do 2008 r. (za 2008 r. w roku 2009) oraz w deklaracjach i zeznaniach podatkowych za te lata, bez zaliczenia wypłaconych nagród i związanych z nimi obciążeń, do kosztów uzyskania przychodów. Wypłaty wspomnianych nagród dla pracowników dokonano w większości poleceniami przelewu pieniędzy z rachunku bankowego spółki na prywatne rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe pracowników, czyli w formie rozliczeń bezgotówkowych. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy od opłaconych nagród zapłacono przelewem na rachunek bankowy ZUS-u.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy wypłacone, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki, z podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę za poprzedni rok obrotowy, nagrody dla pracowników wraz z obligatoryjnymi obciążeniami, stanowią koszty uzyskania przychodu - w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.- dalej updp) - w roku, w którym zostały wypłacone?
2. Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 40 updp, składki ubezpieczeniowe oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od nagród wypłaconych pracownikom w formie bezgotówkowej, w części obciążającej pracodawcę, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym zostały poniesione?
3. Czy przepis art. 16 ust. 1 pkt 57 w związku z art. 15 ust. 4 updp różnicuje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek, o których w nich mowa, w części finansowanej przez płatnika składek, w zależności od:

a) sposobu wypłacenia nagród z zysku do podziału: wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych albo wypłaconych w formie bezgotówkowej,
b) terminu wypłacenia należności z tytułu tych nagród: jeśli nagrody wypłacono w terminie - składki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeśli wypłacono z uchybieniem terminu wypłaty, to nie mogą być kosztem uzyskania przychodu?

4. Czy spółka może, w sposób określony w przepisach art. 81 § 1 i 2 oraz art. 75 ustawy Ordynacja podatkowa, skorygować roczne zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu za lata 2005 - 2008, w których to latach wypłacono pracownikom nagrody z zysku (po jego podziale), zapłacone zostały przez spółkę jako płatnika do ZUS-u składki ubezpieczeniowe, składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a nie ujęto ich w kosztach uzyskania przychodu?

Zdaniem strony, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wynagrodzenia, którym są nagrody z zysku po opodatkowaniu w kwocie brutto wypłacone na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników dotyczącej podziału zysku oraz naliczone od tych wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika składek - w dacie ich faktycznej wypłaty. Podniesiono, że wspomniane koszty nie zostały wymienione w przepisie art. 16 ust. 1 updp. Z treści art. 16 ust. 1 pkt 40 updp wynika, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz jak wynika z powyższego, przepis ten nie ma zastosowania do składek od nagród wypłaconych pracownikom w formie bezgotówkowej. Zdaniem więc Sądu, składki od nagród wypłaconych pracownikom w formie bezgotówkowej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a od wynagrodzeń wypłaconych w gotówce nie są takim kosztem. W przy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »