Wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracownika na czas delegacji a PIT

Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawcę – jako pracodawcę – kosztów objęcia pracownika delegowanego za granicę ubezpieczeniem obejmującym koszty leczenia poniesione przez pracownika, który w okresie wyjazdu oraz pobytu za granicą musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem bądź nieszczęśliwym wypadkiem – w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz powiązaną z nim usługę tzw. „Assistance”, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu do Biura – 19 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wykupienia przez pracodawcę ubezpieczenia dla oddelegowanych pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 19 kwietnia 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wykupienia przez pracodawcę ubezpieczenia dla oddelegowanych pracowników.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się w K.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy m.in. usługi związane z prefabrykacją oraz montażem rurociągów przesyłowych oraz innych konstrukcji stalowych. Oferowane przez Wnioskodawcę usługi, o których mowa powyżej, wykonywane są w różnych lokalizacjach, głównie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ale również na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Miejsce wykonywania usług jest różne (zmienne),w zależności od zleceń otrzymywanych na podstawie kontraktów zawieranych przez Wnioskodawcę z jej zleceniodawcami.

Wnioskodawca zatrudnia pracowników. Stałym miejscem pracy tych pracowników jest siedziba Wnioskodawcy. Pracownicy Wnioskodawcy świadczący pracę przy zleceniach realizowanych za granicą wykonują pracę w formie przeniesienia służbowego, tj. czasowej zmiany miejsca wykonywania pracy dokonanej za zgodą pracownika (inaczej zwanego oddelegowaniem). Ta forma oddelegowania nie stanowi podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy, wskutek czego Wnioskodawca nie wypłaca pracownikom oddelegowanym za granicę diet i innych należności przysługujących z tytułu podróży służbowej. Oddelegowanie pracowników do pracy za granicę, poza stałe miejsce jej wykonywania – poza siedzibę pracodawcy, a jednocześnie poza miejsce zamieszkania pracowników – odbywa się w oparciu o stosowne aneksy do umów o pracę, czasowo zmieniające miejsce wykonywania pracy (wskazywane jako określona miejscowość, region lub obszar całego kraju do którego następuje oddelegowanie). Oddelegowanie następuje w celu realizowania obowiązków pracowniczych na rzecz Wnioskodawcy związanych z wykonywaniem przez Wnioskodawcę zakontraktowanych usług za granicą. Oddelegowanie następuje zwykle na okres nieprzekraczający kilku miesięcy. Pracownicy oddelegowani wykonują pracę poza swoim miejscem zamieszkania i ośrodkiem interesów życiowych. Ośrodek interesów życiowych tych pracowników, w rozumieniu modelowej konwencji OECD o unikaniu podwójnego opodatkowania, pozostaje w Polsce. W związku z tym pracownicy delegowani za granicę, nadal będą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Wnioskodawca posiada zawartą z przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym w formie polisy otwartej umowę grupowego ubezpieczenia kosztów leczenia poniesionych pracownika, który w okresie wyjazdu oraz pobytu za granicą musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem bądź nieszczęśliwym wypadkiem za granicą – w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót albo transport tegoż pracownika do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tzw. „Ubezpieczenie kosztów leczenia” oraz powiązaną z nim usługę tzw. „Assistance” obejmujące organizację i pokrycie kosztów udzielenia pomocy za granicą w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (dalej razem jako: ubezpieczenie).
Składka ubezpieczeniowa określona jest jako iloczyn liczby osobodni „zawnioskowanych” przez Wnioskodawcę w momencie zawierania polisy oraz kwoty składki za jeden osobodzień. Liczba osobodni jest wielkością szacunkową. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego składka ubezpieczeniowa rozliczana jest na podstawie rzeczywistej liczby wykorzystanych osobodni. Umowa ta zawierana jest na czas określony (najczęściej na jeden rok), zapewniając ochronę ubezpieczeniową otwartemu, bezimiennemu oraz nieidentyfikowanemu na dzień zawarcia umowy kręgowi osób fizycznych, który składa się z pracowników Wnioskodawcy, którzy w okresie obowiązywania tej umowy, jako pracownicy oddelegowani do pracy za granicą, zostaną zgłoszeni przez Wnioskodawcę do ubezpieczenia.

Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z ubezpieczenia są:
1. W ramach „Ubezpieczenie kosztów leczenia” – koszty leczenia poniesione przez pracownika, który w okresie wyjazdu oraz pobytu za granicą musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem bądź nieszczęśliwym wypadkiem za granicą – w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót albo transport tegoż pracownika do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Za koszty leczenia uważa się wydatki poniesione na pobyt w szpitalu, badania i zabiegi operacyjne oraz ambulatoryjne, honoraria i wizyty lekarskie, dojazdy do lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania pracownika (jeżeli wymaga tego stan zdrowia pracownika), zakup niezbędnych środków opatrunkowych, ortopedycznych i pomocniczych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza, za wyjątkiem odżywek, środków wzmacniających i preparatów kosmetycznych, naprawę protez (z wyjątkiem stomatologicznych) bezpośrednio po wypadku za granicą w przypadku gdy ich uszkodzenie było wynikiem nieszczęśliwego wypadku objętego ubezpieczeniem do równowartości 200 EUR, leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy jest ono konieczne na skutek nieszczęśliwego wypadku do równowartości 250 EUR razem oraz leczenie w komorze dekompresyjnej w uzasadnionych medycznie przypadkach.

2. W ramach usługi „Assistance” – organizacja i pokrycie kosztów udzielenia pomocy za granicą w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, takie jak całodobowy dyżur centrum alarmowego, przekazanie informacji osobie bliskiej o stanie zdrowia pracownika który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi bądź nagłemu zachorowaniu, transport pracownika z miejsca nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachowania do najbliższej placówki medycznej, transport pracownika do innego szpitala, transport pracownika na teren Rzeczpospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania pracownika, transport zwłok pracownika do miejsca pochówku, pomoc przy odtworzeniu zaginionych, ukradzionych lub utraconych dokumentów.

Usługa „Assistance” jest usługą pochodną i ściśle związaną z wykupywanym przez pracodawcę „Ubezpieczeniem kosztów leczenia”.

Pracownicy delegowani, na żadnym etapie świadczenia pracy na rzecz Wnioskodawcy, nie składają oświadczeń woli w zakresie chęci objęcia ich ubezpieczeniem. Decyzja w tej kwestii pozostaje w wyłącznej gestii Wnioskodawcy, który zgłasza pracownika do ubezpieczenia bez jego zgody i wiedzy. Pracownicy delegowani nie mają też żadnej możliwości „zrezygnowania” z ubezpieczenia. Pracownicy są obejmowani ubezpieczeniem jedynie na okres pobytu za granicą w związku z wykonywaniem przez nich pracy na rzecz Wnioskodawcy w ramach oddelegowania – w przypadku skrócenia bądź wydłużenia pracy za granicą, zgłoszenie ubezpieczenia jest odpowiednio korygowane. Całość kosztów związanych z ubezpieczeniem pracownika ponosi Wnioskodawca. Wypłata ewentualnych świadczeń z tytułu zawartego ubezpieczenia ma następować do rąk ubezpieczonego pracownika delegowanego.

Zawieranie przez Wnioskodawcę umowy ubezpieczenia pracowników delegowanych za granicę wynika przede wszystkim z realizacji ciążącego na Wnioskodawcy, jako pracodawcy, obowiązku ponoszenia wydatków związanych z procesem organizacji pracy. Jest ono również wynikiem potrzeby zabezpieczenia Wnioskodawcy jako pracodawcy przed ewentualnymi roszczeniami cywilnymi ze strony pracowników z tytułu odszkodowania w przypadku, gdy w okresie pobytu tych pracowników za granicą w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych na rzecz Wnioskodawcy dojdzie do nagłego zachorowania bądź wypadku. Dodatkowo, należy wskazać, iż w znacznej części przypadków posiadanie ubezpieczenia dla pracowników delegowanych stanowi wymóg narzucony przez zagranicznego kontrahenta Wnioskodawcy, na rzecz których świadczy on swoje usługi przy użyciu pracowników delegowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy w zaistniałym stanie faktycznym pokrycie przez Wnioskodawcę – jako pracodawcę – kosztów objęcia pracownika delegowanego za granicę ubezpieczeniem obejmującym koszty leczenia poniesione przez pracownika, który w okresie wyjazdu oraz pobytu za granicą musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem bądź nieszczęśliwym wypadkiem – w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski (tzw. „Ubezpieczenie kosztów leczenia”) oraz powiązaną z nim usługę tzw. „Assistance” obejmujące organizację i pokrycie kosztów udzielenia pomocy za granicą w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci nieodpłatnego świadczenia?
  2. Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – ma obowiązek uwzględniać wartości pokrytych kosztów ubezpieczenia pracownika delegowanego obejmującego koszty leczenia poniesione przez pracownika, który w okresie wyjazdu oraz pobytu za granicą musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem bądź nieszczęśliwym wypadkiem – w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski (tzw. „Ubezpieczenie kosztów leczenia”) oraz powiązaną z nim usługę tzw. „Assistance” obejmujące organizację i pokrycie kosztów udzielenia pomocy za granicą w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w kwocie przychodu pracownika delegowanego ze stosunku pracy, a tym samym obliczać i pobierać z tego tytułu od pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

 
W ocenie Wnioskodawcy, w zaistniałym stanie faktycznym pokrycie przez Wnioskodawcę – jako pracodawcę – kosztów objęcia pracownika delegowanego za granicę ubezpieczeniem obejmującym koszty leczenia poniesione przez pracownika, który w okresie wyjazdu oraz pobytu za granicą musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem bądź nieszczęśliwym wypadkiem – w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski (tzw. „Ubezpieczenie kosztów leczenia”) oraz powiązaną z nim usługę tzw. „Assistance” obejmujące organizację i pokrycie kosztów udzielenia pomocy za granicą w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, nie spowoduje powstania po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci nieodpłatnego świadczenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – nie ma obowiązku uwzględniać wartości pokrytych kosztów ubezpieczenia pracownika delegowanego obejmującego koszty leczenia poniesione przez pracownika, który w okresie wyjazdu oraz pobytu za granicą musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem bądź nieszczęśliwym wypadkiem – w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski (tzw. „Ubezpieczenie kosztów leczenia”) oraz powiązaną z nim usługę tzw. „Assistance” obejmujące organizację i pokrycie kosztów udzielenia pomocy za granicą w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w kwocie przychodu pracownika delegowanego ze stosunku pracy, a tym samym obliczać i pobierać z tego tytułu od pracowni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »