Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.12.2012

Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych a VAT

Pytanie podatnika: Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. nieodpłatne udostępnienie samochodów osobowych na rzecz pracowników spółki do celów osobistych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2012 r. (data wpływu 23 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego wykorzystywania samochodu na cele prywatne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego wykorzystywania samochodu na cele prywatne.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest producentem półosi na potrzeby branży motoryzacyjnej. Spółka użytkuje na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochody osobowe lub inne niż samochody osobowe pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (dalej: Samochody osobowe).

Z tytułu powyższego nabycia usług leasingowych w zakresie używania Samochodów osobowych Zainteresowanemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego do wysokości 60% kwoty podatku (nie więcej niż 6.000 zł). Samochody osobowe są, co do zasady, wykorzystywane w działalności gospodarczej Wnioskodawcy (służą wykonywaniu zadań służbowych przez pracowników Spółki).

Dodatkowo Wnioskodawca zawiera z niektórymi pracownikami (w umowach o pracę lub w aneksach do umów o pracę) regulacje dotyczące prawa do korzystania przez nich z Samochodu osobowego (dalej: Umowy) do celów prywatnych. Na mocy postanowień zawartych w Umowach Zainteresowany nie pobiera wynagrodzenia za powyższe udostępnienie Samochodów osobowych na rzecz pracowników do celów prywatnych.

Zgodnie z Umowami, pracownicy, oprócz nielimitowanego korzystania z Samochodów osobowych do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki (czyli do wykonywania zadań służbowych), mogą korzystać z nich również w celach prywatnych; w granicach miesięcznego indywidualnego limitu.

Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Spółka ustala dla każdego pracownika objętego Umową wartość przychodu z tytułu używania przez niego Samochodu osobowego do celów prywatnych, która to wartość podlega opodatkowaniu gruncie tego podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. nieodpłatne udostępnienie Samochodów osobowych na rzecz pracowników Spółki do celów osobistych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: podatek VAT)?

Zdaniem Wnioskodawcy, od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., w przedstawionym stanie faktycznym, nieodpłatne udostępnienie Samochodów osobowych na rzecz pracowników Spółki do celów osobistych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku VAT (w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r.):

„nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika jego pracowników w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług”.

W przypadku usług świadczonych na rzecz pracowników, brak związku z działalnością gospodarczą (z prowadzeniem przedsiębiorstwa) występuje w sytuacji, gdy usługi są świadczone w interesie prywatnym pracownika (tj. korzyść pracownika przewyższa korzyści jakie uzyskuje pracodawca). W przypadku nieodpłatnego udostępnienia samochodu, kwestia zapewnienia sobie odpowiedniego pojazdu do korzystania dla potrzeb osobistych (dojazd do pracy, korzystanie podczas weekendów, urlopów) leży w gestii pracownika, a nie jego pracodawcy.

W efekcie, świadczenie takiej usługi, jest związane z większymi korzyściami po stronie pracownika i powinno być, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku VAT, opodatkowane dla celów podatku VAT jako nieodpłatne świadczenie usługi.

Po dniu 31 marca 2011 r. brzmienie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku VAT, uległo zmianie i przepis ten stanowi, że:

„za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika”.

Zdaniem Spółki dokonana w dniu 1 kwietnia 2011 r. zmiana brzmienia art. 8 ust. 2 ustawy o podatku VAT pozostała bez wypływu na kwestie opodatkowania podatkiem VAT prywatnego użytkowania samochodów osobowych leasingowanych przez Wnioskodawcę, tzn. kierując się jedynie nowym brzmieniem art. 8 ust. 2 ustawy o podatku VAT, wciąż należałoby uznać, iż nieodpłatne udostępnianie Samochodów osobowych na rzecz pracowników do ich celów osobistych powinno być objęte zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

Zainteresowany wskazuje, że zawarta w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku VAT regulacja, co do zasady, odnosi się do przekazań wszelkiego rodzaju usług. Niemniej jednak przekazanie do używania samochodów osobowych uregulowane zostało w sposób odrębny, w związku z decyzją wykonawczą Rady z dnia 27 września 2010 r. (2010/581/UE) upoważniającą Polskę do stosowania w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. ograniczeń w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia (leasingu) określonych samochodów. Ustawodawca w Ustawie o transporcie drogowym wprowadził art. 5, zgodnie z którym: „W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., nie stosuje się art. 8 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w przypadku wykorzystywania przez podatnika Samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa”.

W efekcie, od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r., art. 8 ust. 2 ustawy o podatku VAT, nie stosuje się, w przypadku wykorzystywania przez podatnika Samochodów osobowych na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa - czynność taka znajduje się poza zakresem podatku VAT.

Stosowanie przepisu art. 5 Ustawy o transporcie drogowym, pozwalającego na zaniechanie opodatkowania nieodpłatnego przekazania samochodów osobowych zostało jednakże ograniczone. Zgodnie z art. 6 Ustawy o transporcie drogowym, art. 5 Ustawy o transporcie drogowym, nie stosuje się do pojazdów samochodowych będących przedmiotem m.in. umowy leasingu, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od rat leasingowej.

Regulacja ta ma na celu zapobieganie tzw. „podwójnej korzyści podatkowej”, czyli sytuacji, w której podatnik ma zarówno prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT, jak i prawo do zaniechania opodatkowania nieodpłatnego przekazania Samochodów osobowych do celów prywatnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka użytkowała i użytkuje wyłącznie Samochody osobowe, w stosunku do których przysługiwało jej ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego do wysokości 60% kwoty podatku VAT wynikającego z otrzymanych faktur (nie więcej niż 6.000 zł), tym samym ograniczenie zawarte w art. 6 Ustawy o transporcie drogowym, nie znajduje zastosowania do tej sytuacji.

W wyniku uchwalenia ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »