Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Koszty uzyskania przychodów

29.11.2019

Wydatki związane z udziałem w targach branżowych

Granica pomiędzy reprezentacją i reklamą jest płynna. Żadne z tych pojęć nie jest w ustawach podatkowych definiowane, a jednocześnie - wydatki na reklamę będą najczęściej stanowić koszt uzyskania, a na reprezentację nie. Nie dziwi zatem, że na tle kwalifikacji tego rodzaju wydatków podatnicy i fiskus wiodą nieustający spór. Dzisiejsza interpretacja dotyczy właśnie wydatków, co do których zgody chyba nigdy nie będzie. 

 

Stan faktyczny

Przedmiotem działalności Sp. z o.o. (dalej: „Spółka", lub „Wnioskodawca”), jest komercyjna działalność w zakresie: wydawnictwa, poligrafii, reprodukcji nośników informacji, sprzedaży i pośrednictwa w sprzedaży, marketingu, reklamy, badań naukowych i prac rozwojowych oraz edukacji. Podstawowa działalność Spółki obejmuje przede wszystkim wydawanie książek czasopism, gazet, i pozostałych periodyków, a także działalność w zakresie rolnictwa, ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska

Spółka wydaje czasopisma będące użytecznymi dla aktywnych zawodowo rolników oraz czasopisma lifestyle?owe dla czytelników ceniących kontakt z naturą i tradycją.

Spółka czerpie przychody zarówno ze sprzedaży książek, jak i czasopism oraz towarów. Większość przychodów ze sprzedaży pochodzi z materiałów wytworzonych w Spółce, jednakże część obrotu stanowi handel pozycjami innych wydawnictw. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem prenumerat, sprzedaży detalicznej wykorzystując sieć kolporterów oraz poprzez Internet.

Drugim filarem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż ogłoszeń. Spółka dba, by poprzez duży wolumen sprzedaży oraz atrakcyjność dla czytelników, reklamodawcy mogli dotrzeć do jak największej i jak najlepiej dobranej grupy odbiorców. Spółka coraz intensywniej zaznacza swoją obecność w Internecie zarówno poprzez własny portal informacyjny, sklep internetowy, jak i poprzez dedykowane serwisy.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca bierze udział w różnego rodzaju targach branżowych, w trakcie których promuje swoją działalność oraz oferowane przez siebie produkty (np. czasopisma), licząc na poszerzenie rynku zbytu, a w konsekwencji na zwiększenie sprzedaży produktów i usług.

Udział w targach wiąże się z ponoszeniem przez Spółkę różnych wydatków, do których można zaliczyć w szczególności:

 • przygotowanie i wyposażenie stoiska targowego;

 • zorganizowanie noclegów, transportu oraz zapewnienie wyżywienia (na zwyczajowo przyjętym standardowym poziomie) dla pracowników, niekiedy także dla zaproszonych klientów i gości Spółki;

 • wydatki związane z obsługą i przebiegiem targów: np. wynagrodzenie pracowników, zakup gadżetów o niskiej jednostkowej wartości z logo firmy dla kontrahentów,

 • zakup artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych - drobny poczęstunek (w tym dla pracowników Spółki);

 • wydatki związane z organizacją indywidualnych spotkań z partnerami biznesowymi w trakcie targów na terenie obiektu wystawienniczego, jak i poza halą targową;

W przypadku dużych imprez branżowych, Spółka ponosi także niekiedy dodatkowo koszty:

 • organizacji pokazów artystycznych;

 • organizacji gier i zabaw dla zwiedzających targi;

 • występów muzycznych;

 • profesjonalnej obsługi konferansjerskiej niekiedy prowadzonej przez znanych artystów np. kabaretowych.

W przypadku tego rodzaju imprez, zwłaszcza plenerowych, ponoszenie ww. dodatkowych kosztów jest niezbędne ze względu na potrzebę wzbudzenia zainteresowania ofertą wystawienniczą Spółki osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, które są potencjalnymi odbiorcami produktów oferowanych przez Spółkę, ale na targach poszukują głównie atrakcji i rozrywki, a nie szukają możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych Przedstawienie oferty wydawniczej Spółki takim osobom możliwe jest tylko wówczas, gdy zostaną one zachęcone do odwiedzenia stoiska Spółki poprzez dodatkowe atrakcje tj. występy muzyczne, gry, konkursy lub możliwość spotkania znanych osób.

Udział Spółki w targach branżowych ma na celu głównie zdobycie nowych odbiorców dla tytułów prasowych wydawanych przez Spółkę oraz poszerzenie grona ogłoszeniodawców i reklamodawców, a także rozpowszechnianie informacji zarówno o działalności Spółki jak również o oferowanych przez nią produktach W trakcie targów zbierane są także materiały wykorzystywane w publikacjach i artykułach zamieszczanych następnie w czasopismach wydawanych przez Spółkę oraz na stronie internetowej Spółki.

Wskazane powyżej wydatki są ponoszone przez Spółkę definitywnie i są właściwie udokumentowane za pomocą faktur lub rachunków.

Spółka wszystkie koszty związane z udziałem w targach branżowych pokrywa i zamierza pokrywać także w przyszłości ze środków obrotowych Spółki bez angażowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Pytanie Wnioskodawcy

Czy Spółka może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wszystkie koszty ponoszone przez Spółkę w związku z udziałem w targach branżowych w tym:

 • wydatki na zakup artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych,

 • wydatki związane z organizacją indywidualnych spotkań z partnerami biznesowymi w trakcie targów na terenie obiektu wystawienniczego, jak i poza halą targową,

 • zorganizowanie noclegów, transportu oraz zapewnienie wyżywienia (na zwyczajowo przyjętym standardowym poziomie) dla pracowników, niekiedy także dla zaproszonych klientów i gości Spółki,

 • koszty organizacji gier i zabaw dla zwiedzających targi,

 • organizacji pokazów artystycznych, występów muzycznych i obsługi konferansjerskiej prowadzonej przez znanych artystów?

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wszystkie koszty ponoszone przez Spółkę w związku z udziałem w targach branżowych, w tym wydatki na zakup artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych, wydatki związane z organizacją indywidualnych spotkań z partnerami biznesowymi w trakcie targów na terenie obiektu wystawienniczego, jak i poza halą targową, zorganizowanie noclegów, transportu oraz zapewnienie wyżywienia (na zwyczajowo przyjętym standardowym poziomie) dla pracowników, niekiedy także dla zaproszonych klientów i gości Spółki, koszty organizacji gier i zabaw dla zwiedzających targi, organizacji pokazów artystycznych, występów muzycznych i obsługi konferansjerskiej prowadzonej przez znanych artystów.

Uzasadnienie Wnioskodawcy

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Należy przy tym zauważyć, że definicja „kosztów uzyskania przychodów” sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów.

W pozostałych przypadkach należy zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Konstrukcja przepisu zawartego w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów, które nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, pod warunkiem, że podatnik wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc jako koszty uzyskania przychodów można traktować wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W oparciu o treść cytowanego powyżej przepisu w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe, a także w wyrokach sadów administracyjnych i komentarzach przedstawicieli doktryny konstruowane są katalogi warunków jakie muszą zostać spełnione, aby określony wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodów

W większości wypadków wskazuje się, że w tym celu muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika,

 • wydatek musi być definitywny (rzeczywisty),

 • wydatek musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

 • wydatek musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła lub może mieć inny wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

 • wydatek musi zostać właściwie udokumentowany,

 • wydatek nie może być umieszczony w katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu określonym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Jak zostało wskazane w części zawierającej opis wydatków będących przedmiotem niniejszego wniosku są one (lub będą) ponoszone przez Spółkę definitywnie i są właściwie udokumentowane za pomocą faktur lub rachunków.

W opinii Wnioskodawcy wydatki związane z udziałem w targach branżowych są także związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą oraz są lub będą ponoszone przez Spółkę w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub mogą mieć wpływ na ich wielkość.

Spółka bierze bowiem udział w targach branżowych w celu zdobycia nowych czytelników tytułów prasowych wydawanych przez Spółkę oraz zdobycia nowych ogłoszeniodawców i reklamodawców. Wnioskodawca wykorzystuje targi do rozpowszechniania wśród potencjalnych klientów informacji o swojej działalności, jak również o oferowanych przez nią produktach. W trakcie targów zbierane są także materiały wykorzystywane w publikacjach i artykułach zamieszczanych następnie w czasopismach wydawanych przez Spółkę oraz na stronie internetowej Spółki. Udział w targach przyczynia się niewątpliwie do poszerzenie rynku zbytu, a w konsekwencji istotnie wpływa na zwiększenie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

Poniesienie kosztów związanych z udziałem Spółki w targach, takich jak wydatki na przygotowanie i wyposażenie stoiska targowego, koszty zakupu i przygotowania gadżetów reklamowych, koszty noclegów, transportu oraz zapewnienie wyżywienia dla pracowników obsługujących stoisko targowe Spółki, a także koszty ich wynagrodzenia jest niezbędne do tego, aby udział Spółki w targach był w ogóle możliwy. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, możliwość zaliczenia tych wydatków do podatkowych kosztów uzyskania przychodu nie powinno ulegać wątpliwości, skoro udział Spółki w targach jest uzasadniony ekonomicznie i ma na celu zwiększenie przychodów Spółki.

Wydatki na zakup artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych przeznaczonych dla pracowników obsługujących stoisko targowe oraz na poczęstunek dla gości odwiedzających stoisko Spółki są ponoszone ze względu na fakt, że targi są zwykle imprezą całodniową i pracownikom obsługującym stoisko Spółki trzeba stworzyć możliwość spożycia posiłku w miejscu, w którym odbywają się targi, poza tym możliwość uzyskania drobnego poczęstunku na stoisku Wnioskodawcy przyciąga bardzo dużą ilość odwiedzających i ma istotny wpływ na realizację celu udziału Spółki w targach, którym jest zapoznanie z ofertą Spółki jak największej liczby zwiedzających

W opinii Wnioskodawcy, wydatki na zakup artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych ponoszone przez Spółkę w ramach udziału w targach branżowych nie mają charakteru wyłączonych z kosztów uzyskania przychodu wydatków na reprezentację, bowiem zgodnie z ugruntowanym już stanowiskiem organów podatkowych i sądów administr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »