Wydatki prezesa zarządu w kosztach podatkowych spółki

Pytanie podatnika: Czy koszty bezpośrednio związane z pełnionymi przez prezesa zarządu obowiązkami, tj. m.in. koszty przejazdów służbowych (bilety lotnicze, taxi, komunikacja publiczna), koszty noclegów, diety, koszty samochodu do przejazdów służbowych w sprawach spółki, telefon służbowy - stacjonarny w siedzibie spółki oraz komórkowy, koszt kursu językowego i innych kursów zawodowych, koszt prowizji związanych z korzystaniem z rachunku bankowego oraz kart płatniczych w sprawach służbowych, korzystanie z komputera, notebooka, innych narzędzi biurowych w sprawach służbowych, stanowią koszty uzyskania przychodów dla spółki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2012 r. (data wpływu 16 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Prezesa Zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków, które na podstawie uchwały obciążają Spółkę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 28 czerwca 2012 r. (data wpływu 02 lipca 2012 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Prezesa Zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków, które na podstawie uchwały obciążają Spółkę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego:

Spółka od dnia 01 czerwca 2005 r. zatrudnia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony Pracownika na stanowisku Prezesa Zarządu. W ramach stosunku pracy, Prezes Zarządu wykonuje zarówno obowiązki o charakterze zarządczym, jak i obowiązki z zakresu szeroko pojętego doradztwa gospodarczego. Prezes Zarządu pełni czynności przewidziane w Kodeksie spółek handlowych, tj. zarządzanie i reprezentowanie Spółki. Ponadto, do obowiązków Prezesa Zarządu należą następujące czynności o charakterze zarządczym, przewidziane w przyjętym przez Spółkę Regulaminie Zarządu Spółki z dnia 12 września 2005 r.:

- formułowanie celów strategicznych Spółki;
- relacje ze zleceniodawcami;
- nadzór nad rachunkowością Spółki, sprawy ubezpieczeń, zarządzanie finansami;
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy;
- bieżący kontakt ze zleceniodawcami;
- formułowanie strategii rozwoju Spółki.

Szereg obowiązków pracowniczych Prezesa Zarządu ma charakter stricte analityczny i doradczy, w tym, zgodnie ze wspomnianym Regulaminem, w szczególności:

- doskonalenie organizacji oraz jakości działania Spółki;
- rozwój metod motywacji i doskonalenia wykorzystania zasobów kadrowych;
- optymalizacja zakupów i wydatków;
- rozwój systemu informatycznego;
- racjonalizacja kosztów;
- prowadzenie badań rynkowych.

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 07 grudnia 2006 r., Prezes Zarządu pobiera nagrodę w wysokości 10% kwoty zysku brutto osiągniętego przez Spółkę w roku kalendarzowym.

Stan przyszły.

W przyszłości, prawdopodobnie z początkiem maja 2012 r., Prezes Zarządu i Spółka zamierzają rozwiązać istniejący stosunek pracy oraz podjąć współpracę na podstawie cywilnoprawnej umowy o świadczenie usług. Obecny Prezes Zarządu zamierza utworzyć osobową spółkę prawa handlowego - spółkę jawną. Spółka ta, w ramach powadzonej działalności gospodarczej, świadczyłaby czynności doradcze dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka jawna, w której obecny Prezes Zarządu będzie wspólnikiem, jako przedsiębiorca zamierza świadczyć na rzecz Spółki usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej w zakresie pokrywającym się z dotychczasowym zakresem obowiązków Prezesa Zarządu, w części dotyczącej usług o charakterze doradczym, tj. m.in.:

- doskonalenie organizacji oraz jakości działania Spółki;
- rozwój metod motywacji i doskonalenia wykorzystania zasobów kadrowych;
- optymalizacja zakupów i wydatków;
- rozwój systemu informatycznego;
- racjonalizacja kosztów;
-prowadzenie badań rynkowych;

polegające głównie na formułowaniu opinii i zaleceń w oparciu o wiedzę ekspercką Prezesa Zarządu oraz jego wspólnika / wspólników. Czynności te nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego (Spółki), Spółka nie będzie narzucać też czasu i miejsca wykonywania usług. Ponadto, spółka jawna będzie świadczyła usługi doradcze na własne ryzyko.

Co do pełnienia swojej funkcji przez Prezesa Zarządu w ramach przedstawionego wyżej przyszłego stanu faktycznego, wprowadza się następujące modyfikacje: Prezes Zarządu będzie pełnił swoją funkcję na podstawie powołania uchwałą stosownych organów Spółki i w ramach tejże funkcji będzie on wykonywał czynności zarządcze określone w Kodeksie spółek handlowych.

Z tego tytułu będzie pobierał stałe wynagrodzenie, a dodatkowo przewidziana będzie prowizja od zysku wypracowanego przez Spółkę.

Uchwałą stosownego organu, Spółka szczegółowo ureguluje zakres obowiązków związanych z pełnioną przez Prezesa Zarządu funkcją i zamieści zobowiązanie Spółki do pokrywania wszelkich kosztów powstałych w związku z tym.

Będą to następujące obowiązki:

- reprezentowanie Spółki i prowadzenie Jej spraw;
- kontakty z kontrahentami Spółki, w tym podróże służbowe (także zagraniczne);
- korzystanie z rachunków Spółki i kart płatniczych;
- podnoszenie własnych kwalifikacji.

W piśmie z dnia 28 czerwca 2012 r. (data wpływu 02 lipca 2012 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku, Spółka wskazała, co następuje.

1. Właścicielem samochodu wykorzystywanego w sprawach służbowych jest Spółka (w ewidencji środków trwałych).
2. Komputery, notebook i inne urządzenia biurowe są własnością Spółki (w ewidencji środków trwałych).
3. Rachunek bankowy jest rachunkiem Spółki, Prezes Zarządu mając służbową kartę płatniczą (właścicielem jest Spółka) dokonuje zapłaty przykładowo: opłata za autostradę, opłata za hotel, zakup paliwa do samochodu służbowego, może być pobrana prowizja od pobrania gotówki z bankomatu, opłata za wydanie nowej karty płatniczej, itp.
4. Pod pojęciem innych kosztów rozumiemy inne koszty, które związane są z prowadzeniem spraw Spółki w ramach pełnionych obowiązków jako Prezes Zarządu.
5. Prezes Zarządu nie jest udziałowcem Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wymienione koszty:

a. koszty przejazdów służbowych (bilety lotnicze, taxi, komunikacja publiczna),
b. koszty noclegów,
c. diety (wypłacane w kwotach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, a także Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju),
d. koszty samochodu do przejazdów służbowych w sprawach Spółki,
e. telefon służbowy - stacjonarny w siedzibie Spółki oraz komórkowy,
f. koszt kursu językowego Prezesa Zarządu i innych kursów zawodowych,
g. koszt prowizji związanych z korzystaniem z rachunku bankowego oraz kart płatniczych w sprawach służbowych,
h. korzystanie z komputera, notebooka, innych narzędzi biurowych w sprawach służbowych

oraz inne bezpośrednio związane z pełnionymi przez Prezesa Zarządu obowiązkami, stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może zaliczyć koszty, które są kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Skoro wymienione wyżej wydatki poniesione przez Prezesa Zarządu pozostają w związku z jego funkcją oraz obowiązkami wynikającymi z uregulowań Kodeksu spółek handlowych, wydatki z tego tytułu Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Stosownie do uregulowań ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich racjonalnych i gospodarczo uzasadnionych wydatków, pod tym jednak warunkiem, iż wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
- poniesiony został ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »