Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.11.2016

Wydatki na składniki niskocenne w kosztach uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: W którym momencie Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup ww. składników niskocennych, wskazanych poniżej w punktach a-c?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 września 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 6 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup składników niskocennych, wskazanych w punktach a-c – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2016 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup składników niskocennych, wskazanych w punktach a-c.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

X S.A. oraz spółki od niej zależne zawarły Umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: „PGK” lub „Wnioskodawca”) w rozumieniu przepisów updop. Zgodnie z tą Umową:

 • PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • X S.A. została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z updop oraz Ordynacji podatkowej.

Podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a updop, w związku z art. 7 ust. 1 -3 updop.

Dla potrzeb prowadzonej działalności Wnioskodawca nabywa towary, usługi oraz roboty budowlane, które w zależności od spełnianych kryteriów według updop kwalifikowane są jako:

 • nakłady inwestycyjne - kwalifikowane po zakończeniu inwestycji do wartości początkowej środków trwałych (ŚT)/wartości niematerialnych i prawnych (WNP), które powstały w wyniku procesu inwestycyjnego; w takim przypadku - po przyjęciu ŚT/WNP do ewidencji tych składników majątkowych, przedmiotowe wydatki uznawane są za koszty uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości tych składników;
 • pozostałe składniki - niespełniające kryteriów uznania ich za środki trwałe/WNP.

W związku z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi - dotyczącymi nabycia/wytworzenia określonego ŚT, Spółka dokonuje również (w trakcie trwania procesu inwestycyjnego) zakupu tzw. składników niskocennych (o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł), w ramach których wyróżnia się trzy grupy:

 1. składniki, które w związku z wymogami prawa co do określonych rodzajów obiektów (prawa innego niż podatkowe - np. prawa budowlanego, górniczego, prawa pracy), warunkują uzyskanie decyzji odpowiednich organów o dopuszczeniu danego ŚT do użytkowania. Wśród tej grupy składników niskocennych przykładowo można wymienić gaśnice, koce gaśnicze czy ubrania ochronne BHP, których brak w budynku będzie się wiązać (w zawiązku z wymogami prawa budowlanego) z odmową wydania spółce decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania;
 2. składniki, które są niezbędne do wykorzystania powstającego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, które jednakże według przepisów prawa (odrębnych niż prawo podatkowe) nie warunkują uzyskania decyzji właściwych organów o dopuszczeniu ich do użytkowania (np. wieszaki, mydelniczki, lustra);
 3. inne składniki, które związane są z bieżącym funkcjonowaniem danego ŚT, a które nie warunkują sposobu użytkowania powstałego składnika majątku zgodnie z jego przeznaczeniem oraz których istnienie w obiekcie nie jest wymagane przez szczególne przepisy prawa dla uzyskania decyzji/zezwolenia na dopuszczenie danego ŚT do użytkowania (np. krzesła, szafki, biurka).

Stosowana przez Wnioskodawcę polityka podatkowa przewiduje, że jedynie środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł podlegają amortyzacji w czasie według stawek z wykazu (załącznika do updop) lub stawek indywidualnych.

Wnioskodawca ponadto informuje, że X S.A. - jako odrębny podatnik podatku CIT - otrzymał interpretację indywidualną Znak: ILPB4/423-269/13-2/MC z 18 października 2013 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku. Jednakże z uwagi na fakt, że od dnia 1 stycznia 2016 r. podatnikiem podatku CIT jest PGK, ponowne wystąpienie z niniejszym wnioskiem jest uzasadnione.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W którym momencie Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup ww. składników niskocennych, wskazanych powyżej w punktach a-c?

W ocenie Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na nabycie ww. składników winny być rozpoznane w rachunku podatkowym w następujący sposób:
I. Składniki warunkujące uzyskanie decyzji właściwych organów o dopuszczeniu danego obiektu do użytkowania (wskazane powyżej pod lit. a), winny zwiększać wartość początkową tego obiektu/ŚT, a w konsekwencji winny stanowić koszty uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od danego ŚT, dokonywane zgodnie z wymogami updop.

W ocenie Wnioskodawcy, ww. kwalifikacja wynika bezpośrednio z regulacji art. 16g ust. 3 updop, który stanowi, że za wartość początkową uznaje się cenę nabycia, przez którą uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania (...) jak również regulacji art. 16a ust. 1 updop, który stanowi, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budynki, budowle itp. (…).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, istnienie (montaż) ww. składników w danym obiekcie/ŚT warunkuje uzyskanie decyzji/zgód właściwych organów dopuszczających dany ŚT do użytkowania. W związku z powyższym, w odniesieniu do tej grupy składników majątkowych, o kompletności i zdatności ŚT do użytkowania można mówić w przypadku prawnego uregulowania możliwości użytkowania ŚT, tj. po uzyskaniu ww. decyzji/zgód (co potwierdzają również wyroki sadów administracyjnych np. sygn. akt I SA/Wr 693/10 lub sygn. akt II FSK 1736/10). Tak więc dopiero z datą wydania ww. decyzji/zgód, podatnik nabywa prawo do ujęcia przedmiotowych ŚT w ewidencji tych składników. W konsekwencji, wydatki na zakup przedmiotowych składników niskocennych, które są ponoszone do dnia przyjęcia danego ŚT do użytkowania oraz które warunkują uznanie danego ŚT za kompletny i zdatny do użytku, winny zwiększać wartość początkową danego ŚT i być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od tego ŚT.

II. Składniki pozwalające na użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (wskazane w powyżej pod. lit. b) oraz składniki niskocenne pozostałe (wskazane powyżej pod lit. c), po zakończeniu danego zadania inwestycyjnego, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo - w dacie oddania ich do użytkowania lub też poprzez jednorazowy odpis amortyzacyjny - w miesiącu oddania ich do używania bądź w miesiącu następnym.
Stosownie do regulacji art. 16d ust. 1 updop oraz art. 16f ust. 3 updop zdanie drugie:

 • Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 3.500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.
 • W przypadku, gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

Jak wynika z powyższych regulacji, ustawodawca, w odniesieniu do składników majątkowych, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł, przewidział dwa alternatywne rozwiązania. Decyzja odnośnie wyboru jednej z powyższych metod ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na nabycie składników majątku, których wartość początkowa nie przekracz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »