Wydatki na organizację spotkań szkoleniowo-integracyjnych dla pracowników w kosztach podatkowych

Pytanie podatnika: Czy wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo-integracyjnym z elementami zabawy/gry mającej na celu wytworzenie atmosfery sprzyjającej szkoleniu lub będącej elementem szkolenia, w którym uczestniczą pracownicy spółki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.06.2012 r. (data wpływu 19.06.2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 01.08.2012 r. (data nadania 02.08.2012 r., data wpływu 06.08.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, wydatków ponoszonych przez Spółkę na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo-integracyjnym dla jej pracowników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.06.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, wydatków ponoszonych przez Spółkę na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo-integracyjnym dla jej pracowników.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (zwany w dalszej części wniosku „Spółką”) zatrudniający kilkudziesięciu pracowników, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ponosi wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo-integracyjnym dla swoich pracowników. Zasadniczym celem przedmiotowych spotkań jest podnoszenie kwalifikacji pracowników Spółki, przekazanie im wiedzy o Spółce, a także zwiększenie poziomu integracji i motywacji pracowników oraz zwiększenie efektywności pracy zespołów, a przez to wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę.

Spółka wskazuje, iż z uwagi na specyfikę działalności Spółki, przeważającą część pracowników stanowią wysoko kwalifikowani specjaliści nowych technologii. Są oni bardzo poszukiwani na rynku pracy, w związku z czym rotacja kadr jest znaczna. Spółka ponosząc duże nakłady na pozyskanie i wyszkolenie pracownika dąży do tego, aby pracownicy pracowali u niej jak najdłużej, byli lojalni i wierni, gdyż częsta wymiana personelu nie sprzyja rozwojowi firmy i destabilizuje jej bieżące funkcjonowanie.

Organizowane przez Spółkę spotkania zawierają elementy szkoleniowe, informacyjne, czasem integracyjne, mając na celu przede wszystkim lepsze poznanie i zintegrowanie pracowników, a także zmotywowanie ich do dalszej pracy oraz podtrzymanie poczucia zadowolenia z pracy w Spółce. Organizowane spotkania są elementem strategii skutecznego zarządzania personelem i Spółka analizuje wpływ organizowanych spotkań zarówno z punktu widzenia zdobytej przez uczestników wiedzy, jak i z punktu widzenia poprawy zadowolenia z pracy w Spółce oraz zwiększenia efektywności pracy.

Oprócz elementów szkoleniowych, program organizowanych spotkań zawiera bardzo często prezentację strategii firmy lub nowych produktów, wymianę doświadczeń między pracownikami, omówienie spraw organizacyjnych, promowanie określonych wzorców zachowań oraz motywowanie pracowników. Dodatkowo, w czasie przedmiotowych spotkań często odbywają się konkursy oraz gry zespołowe mające na celu zwiększenie efektywności pracy zespołowej poprzez wspólne pokonywanie trudności.

Organizacją spotkania/wyjazdu szkoleniowego zajmuje się pracownik Spółki odpowiedzialnych za sprawy kadrowe lub jest to zlecane podmiotowi z zewnątrz np. wyspecjalizowanej w organizowaniu wyjazdów szkoleniowych firmie, która po wykonaniu usługi wystawia stosowną fakturę VAT.

W związku z organizowanymi spotkaniami, Spółka ponosi wydatki, których przedmiotem są przykładowo: wynajem pomieszczeń, zakup usług gastronomicznych (wyżywienie, catering), noclegi, przejazdy, ubezpieczenie, koszty przygotowania materiałów szkoleniowych, koszty organizacji konkursów i zajęć przewidzianych programem. Wydatki nie mają charakteru reprezentacyjnego czy wystawnego, są to standardowe miejsca noclegowe, podstawowe posiłki, ewentualnie drobne nagrody. Spółka pokrywa wydatki ze środków obrotowych (nie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i stara się, aby wydatki miały charakter racjonalny (bez wystawności, okazałości). Przed zorganizowaniem wyjazdu Spółka ustala cele, jakie ma do zrealizowania, które zawiera w agendzie wyjazdu i stara się je zrealizować samodzielnie lub we współpracy z organizatorem wyjazdu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo-integracyjnym z elementami zabawy/gry mającej na celu wytworzenie atmosfery sprzyjającej szkoleniu lub będącej elementem szkolenia, w którym uczestniczą pracownicy Spółki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy udział w imprezie szkoleniowo-integracyjnej stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W związku z tym, zdaniem Spółki, decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

W analizowanej sytuacji, Spółka organizuje spotkania szkoleniowo-integracyjne oraz integracyjne, aby osiągnąć odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracowników, zwiększyć poziom integracji pracowników, zwiększyć ich motywację do pracy oraz chęć pozostania u pracodawcy. W ocenie Spółki, istnieje przyczynowo - skutkowy związek między kosztem organizacji takich spotkań a korzyścią w postaci bardziej zgranego i lepiej zmotywowanego, a przez to efektywniejszego personelu. Zdaniem Spółki, ponoszenie wydatków na organizację szkoleń z elementami integracyjnymi, stanowi inwestycję Spółki w rozwój zasobów ludzkich i prowadzi do uzyskania spodziewanego efektu w postaci wzrostu efektywności pracy pracowników, a w konsekwencji wzrostu przychodów Spółki. Ponoszenie wydatków na utrzymanie/związanie pracownika z pracodawcą mają także wymierny efekt w postaci zmniejszenia rotacji kadra przez to zmniejszenia kosztów pozyskania i wyszkolenia nowego personelu a także zmniejszeniu ryzyka utraty cennych informacji gospodarczych (objętych klauzulą poufności stosowanych technologii, rozwiązań...). Takie działania prewencyjne chronią Spółkę przed zmniejszeniem przychodów i jednocześnie zabezpieczają Spółce...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »