Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

29.06.2017

Wydatki bez faktury w PKPiR

Pytanie podatnika: Czy pomimo braku faktur dokumentujących zakup towarów handlowych, dokonane zakupy, udokumentowane opisami, sporządzonymi zgodnie z zapisem § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wraz z dołączonymi do nich paragonami winny zostać zaewidencjonowane w kolumnie 10 PKPiR oraz mogą stanowić koszt  przez co prowadzona księga nie będzie uznana za nierzetelną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku 15 lutego 2017 r. (data wpływu 20 lutego 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 kwietnia 2017 r. (data wpływu 5 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupu towarów handlowych, udokumentowanych opisami sporządzonymi zgodnie z § 16 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powyższy wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., Nr 201, z późn. zm.), w związku z czym Organ podatkowy pismem z dnia 19 kwietnia 2017 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.132.2017.1.AG, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 19 kwietnia 2017 r., a doręczono w dniu 24 kwietnia 2017 r. Uzupełnienie ww. wniosku wpłynęło w dniu 5 maja 2017 r., nadane zostało w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego w dniu 28 kwietnia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na własne nazwisko we własnym imieniu. Przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa wyrobów medycznych. Dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowany jest podatkiem liniowym. Przychody oraz koszty uzyskania przychodu w 2016 r. ewidencjonowane były w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca nieświadomie, błędnie dokonał zakupu towarów handlowych, co udokumentowano wyłącznie paragonami fiskalnymi. Zakup ten został dokonany w celu osiągnięcia przychodów, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie znajduje się w katalogu kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. W związku z dokonanymi zakupami towarów handlowych sprzedający wydali Wnioskodawcy paragony fiskalne z kas rejestrujących, które przyjął nie będąc świadomy niewłaściwego postępowania. Biuro rachunkowe nie zwróciło Mu uwagi, że zakupy towarów winny zostać udokumentowane jedynie fakturą, której obowiązkowe elementy wymieniono w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, utrzymując Wnioskodawcę tym samym w przekonaniu o prawidłowości dokonanych działań.

Wnioskodawca wskazał, że upłynął już ustawowy termin wskazany w przepisach regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług do złożenia żądania wystawienia faktury dokumentującej zakup towarów handlowych. Zakupione towary handlowe stały się przedmiotem dalszej odsprzedaży. Przedmiotowe zdarzenie miało charakter incydentalny i nie jest przez firmę Wnioskodawcy praktykowane.

Zakup towarów udokumentowano szczegółowym opisem otrzymanego towaru handlowego, zgodnie z zapisem § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W piśmie z dnia 26 kwietnia 2017 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów medycznych prowadzi od dnia 1 grudnia 2015 r. Zakup towarów handlowych udokumentowany paragonami fiskalnymi miał miejsce od stycznia do sierpnia 2016 r. Na podstawie paragonów fiskalnych udokumentowano zakup zestawów infuzyjnych od 18 kontrahentów, w oparciu o około 60 paragonów fiskalnych. Wydatek zaewidencjonowano w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w oparciu o opis, sporządzony zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, na podstawie uzyskanych paragonów fiskalnych oraz nabytych towarów. Przychód ze sprzedaży towarów nabytych w oparciu o paragony fiskalne został ujęty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy pomimo braku faktur dokumentujących zakup towarów handlowych, dokonane zakupy, udokumentowane opisami, sporządzonymi zgodnie z zapisem § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wraz z dołączonymi do nich paragonami winny zostać zaewidencjonowane w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, przez co prowadzona księga nie będzie uznana za nierzetelną?

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo braku faktur w sytuacji udokumentowania zakupu towaru handlowego opisem, sporządzonym zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zakup towaru winien zostać uwzględniony w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów i może stanowić koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, otrzymanie materiałów podstawowych i pomocniczych, zwanych dalej „materiałami” i towarów handlowych musi być potwierdzone na dowodzie zakupu datą i podpisem osoby, która je przyjęła.

Natomiast zgodnie z § 16 ust. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia, jeżeli materiał lub towar handlowy, którego zakup - zgodnie z przepisami rozporządzenia - dokumentowany jest fakturami dostawców, został dostarczony do zakładu lub dokonano nim obrotu przed otrzymaniem faktury, należy sporządzić szczegółowy opis otrzymanego materiału (lub towaru handlowego), podając imię, nazwisko (firmę) i adres dostawcy, ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość materiału (lub towaru handlowego) i dokonać zapisu w księdze na podstawie opisu. Opis musi być potwierdzony w sposób określony w ust. 1 oraz przechowywany jako dowód zakupu i połączony z nadesłaną następnie fakturą. Ewentualna różnica w stosunku do wartości podanej w fakturze musi być wpisana do księgi (ewidencji) w dniu otrzymania faktury.

Z kolei, zgodnie z § 11 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia, podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy.

W myśl § 11 ust. 3 ww. rozporządzenia, księgę uważa się za rzetelną, z zastrzeżeniem ust. 4, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Według § 11 ust. 4 pkt 3 powyższego rozporządzenia, księgę uznaje się za rzetelną również, gdy błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu materiałów podstawowych towarów handlowych oraz kosztów robocizny.

Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy, w szczególności zapisy § 11 ust. 1 i ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Wnioskodawca uważa, że dla dopełnienia warunku prowadzenia księgi w sposób rzetelny przedmiotowe zakupy towarów handlowych winne zostać przez Niego zaewidencjonowane w księdze, pomimo braku faktur dokumentujących te zakupy, w oparciu o sporządzone opisy wraz z dołączonymi paragonami fiskalnymi. Nieujęcie zakupu towarów handlowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów spowodowałoby uznanie tej ewidencji za nierzetelną.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca stwierdził, że wydatki poniesione na zakup zestawów infuzyjnych stanowią koszt uzyskania przychodów, w myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Poniesiony koszt służył osiągnięciu przychodów, gdyż zakupione zestawy infuzyjne przeznaczono do dalszej odsprzedaży celem uzyskania przychodu i nie znajduje się w katalogu wyłączeń zawartych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymieni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »