Wycena wartości darowanych udziałów w spółce z o.o.

Z uzasadnienia: ...Niczym nie jest poparte założenie, że akcje spółek notowanych na giełdzie można szybciej zamienić na gotówkę, niż akcje czy udziały, które nie są na niej notowane. Równie poprawnym założeniem może być teza, że udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej mogą być szybciej zamienione na gotówkę, niż akcje spółki obecnej na giełdzie, ale o niestabilnej sytuacji finansowej.

Teza

Wartość rynkowa udziału nienotowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 3 u.p.s.d. powinna uwzględniać wycenę uwzględniającą średnią wartość dyskonta z uwagi na brak płynności (popytu na udziały) i brak kontroli w spółce, a nie najwyższy poziom dyskonta.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Grażyna Nasierowska, Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A.P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2016 r. sygn. akt I SA/Bk 844/16 w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 15 lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od A. P. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku kwotę 4050 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

1. Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2016 r., I SA/Bk 844/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę A. P. (zwanego dalej skarżącym) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 15 lipca 2016 r. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.

2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd I instancji wynika, że w dniu 2 października 2015 r. do urzędu skarbowego wpłynęło zeznanie podatkowe SD-3 o nabyciu rzeczy i praw majątkowych, w którym skarżący wykazał nabycie w darowiźnie od żony 970 udziałów w spółce z o.o. o wartości rynkowej 1.734.000.00 zł.

W dniu 5 października 2015 r. skarżący skorygował powyższe zeznanie, zmieniając wartość rynkową nabytych udziałów z 1.734.000.00 zł na 485.000.00 zł. Wyjaśnił, że sp. z o.o. nie jest podmiotem publicznym, udziały nie są w obrocie publicznym, stąd należało w zeznaniu wykazać wartość nominalną udziałów.

3. Naczelnik Urzędu Skarbowego do podstawy opodatkowania przyjął wskazaną przez biegłego rewidenta w opinii z dnia 30 marca 2016 r. wartość rynkową 970 udziałów w kwocie 1.736.630.00 zł – a nie jak chciał skarżący 485.000.00 zł.

4. W decyzji z dnia 15 lipca 2016 r. organ odwoławczy nie podzielił stanowiska strony, że w rozpatrywanej sprawie wartością rynkową jest wartość nominalna. Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że skarżący oparł swoje nietrafne stanowisko na wyrokach sądowych, które dotyczą ustalenia wartości rynkowej akcji w spółce akcyjnej. Sprawa zaś dotyczy spółki z o.o. W powołanych przez stronę orzeczeniach wskazuje się, że jeżeli akcje spółek nie są notowane na rynku publicznym, wówczas do ustalenia podstawy opodatkowania należy przyjąć wartość nominalną. Stanowiska tego nie można odnosić do ustalania wartości rynkowej udziałów w spółce z o.o., w przypadku których, w odróżnieniu od akcji, nie istnieje rynek obrotu. Co do zasady udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie są notowane na rynku publicznym. Stąd wartość udziału w spółce z o.o. należy odnieść do wartości majątku spółki. Ponadto ustalenie wartości rynkowej udziałów w spółce z o.o. w oparciu o wartość majątku spółki zostało potwierdzone w orzecznictwie sądowym (por. wyrok NSA z dnia 24 lutego 2011 r., II FSK 1900/09, CBOSA).

Organ odwoławczy za najbardziej prawdopodobną wartość rynkową 1 udziału przedmiotowej spółki z o.o. na dzień 24 października 2014 r. (moment powstania obowiązku podatkowego) przyjął zgodnie z wyliczeniami biegłego kwotę 1.204,00 zł, natomiast jako najbardziej prawdopodobną wartością rynkową 970 udziałów - kwotę 1.167.880.00 zł.

5. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się skarżący, który zarzucił organowi naruszenie: art. 7 ust. 1, art. 8 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm. – zwanej dalej: u.p.s.d.) oraz art. 2a, art. 120, art. 121 § 1, art. 122, art. 124, art. 125, art. 187, art. 191, art. 197 § 1, art. 210 §1 pkt 6 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm. – zwanej dalej: ord. pod.). Zdaniem strony wartością rynkową udziałów sp. z o.o. jest ich wartość nominalna. Różnica w zakresie wyceny między spółką akcyjną nienotowaną na żadnym publicznym rynku i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością nie istnieje - w obu przypadkach brak jest zorganizowanego rynku, na którym akcje lub udziały byłyby przedmiotem obrotu.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie i wniósł o jej oddalenie.

6. Sąd nie zgodził się ze skarżącym, że wartość rynkowa u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »