Wybór formy opodatkowania we wniosku EDG-1

Teza: Zaprezentowany przez organy podatkowe obu instancji pogląd, że zaznaczenie przez skarżącego we wniosku EDG-1 w rubryce 26 (Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej) pozycji nr 3 (Inne ewidencje) nie zastępuje oświadczenia (wniosku) o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jest niezgodny wynikiem prawidłowego wnioskowania prawniczego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Polańska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska,, Sędzia WSA Ewa Wojtysiak, Protokolant starszy sekretarz sądowy Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 stycznia 2014 r. sprawy ze skargi R. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ś. z dnia [...] r. Nr [...], II. stwierdza, ze zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją dnia 7 czerwca 2013 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 27 lutego 2013 r. nr [...] określającą R. P. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. w wysokości [...] zł.
Z uzasadnienia decyzji wynika, że podatnik 28 marca 2011 r. złożył w Urzędzie Miasta wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na formularzu EDG-1 i otrzymał zaświadczenie potwierdzające wpis. Z zaświadczenia wynika, że podatnik rozpoczął z dniem 1 kwietnia 2011 r. działalność gospodarczą w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych z wnoszeniem budynków pod nazwą "U. R. P.".

W zeznaniu PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011 r. podatnik wykazał przychód z działalności wykonywanej osobiście, natomiast w zeznaniu PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2011 podatnik wykazał przychód do opodatkowania według stawki [...]% w wysokości [...] zł oraz podatek w wysokości [...] zł. Do zeznania PIT-28 podatnik dołączył pismo, w którym opisał sposób rejestracji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta oraz poprosił o umożliwienie rozliczenia się jako ryczałtowiec.

Naczelnik Urzędu Skarbowego ustalił, że w aktach podatkowych podatnika brak jest pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), dalej zwanej "u.p.d.f.", wobec czego wezwał podatnika do złożenia zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011. Wezwania zostały prawidłowo doręczone podatnikowi, jednak pozostały bez odpowiedzi. Wobec tego, organ wszczął z urzędu postępowanie podatkowe wobec podatnika w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011, w toku którego ustalił, że podatnik uzyskał przychód w wysokości [...] zł oraz, że świadczył usługi na rzecz dwóch podmiotów, tj. na rzecz D. P., prowadzącego firmę D. w [...] oraz na rzecz A. R., prowadzącego firmę A. w [...]. W zakresie kosztów uzyskania przychodów organ ustalił, że podatnik nie dokonywał zakupu materiałów i narzędzi koniecznych do wykonania zleconych prac, co potwierdziły zeznania złożone przez podatnika oraz przez świadków D. P. i A. R..

Stwierdzając, że podatnik nie złożył wymaganego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zwanej dalej "u.z.p.d.f.", organ wskazał, że podatnik - na podstawie art. 9 ust. 3 u.z.p.d.f. - obowiązany był do założenia ksiąg podatkowych i opłacania podatku na zasadach ogólnych określonych w u.p.d.f. i, w konsekwencji, wydał wskazaną na wstępie decyzję z dnia 27 lutego 2013 r., w której określił podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. w wysokości [...] zł.

Jak wynika dalej z uzasadnienia zaskarżonej decyzji, podatnik złożył odwołanie od decyzji organu podatkowego I instancji, wnosząc o jej uchylenie w całości, w którym zarzucił organowi nieuwzględnienie wszystkich przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie, w szczególności przepisów dotyczących rejestracji działalności gospodarczej według tzw. "jednego okienka" oraz podniósł, że ustawodawca nie przewidział żadnego wzoru zgłoszenia o zastosowanie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tak jak ma to miejsce w przypadku zgłoszenia opodatkowania w formie karty podatkowej.

Nadto, podatnik opisał procedurę rejestracji na podstawie złożonego formularza EDG-1 (Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) i podniósł, że pracownik Urzędu Miasta przyjmujący zgłoszenie poinformował go, iż wypełniony wniosek jest jednocześnie wymaganym zgłoszeniem do naczelnika urzędu skarbowego, co potwierdza zaznaczona w rubryce 26 pozycja nr 3 dotycząca innych ewidencji.

Według podatnika, potwierdzeniem wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania są także wniesione na rachunek organu podatkowego wpłaty z tytułu podatku zryczałtowanego, sprawdzone i przyjęte przez pracownika organu na stanowisku rachunkowości.

Uzasadniając dalej swoje rozstrzygnięcie podjęte w sprawie, Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że w aktach podatkowych podatnika brak jest oświadczenia o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania, a dla celów dowodowych oświadczenie takie powinno być złożone na piśmie. Konsekwencją braku takiego oświadczenia jest także brak prawa podatnika do opodatkowania uzyskanych przychodów w formie zryczałtowanej, co skutkuje opodatkowaniem wg skali podatkowej na zasadach ogólnych określonych w art. 27 u.p.d.f., a wobec tego, że podatnik nie prowadził podatkowej księgi przychodów i rozchodów, należało zastosować przepisy art. 23 § 1 pkt 3 i dalsze Ordynacji podatkowej. Tym samym, za prawidłową organ odwoławczy uznał ustaloną przez organ I instancji kwotę dochodu, która jako różnica między wysokością przychodu a kosztami jego uzyskania, wyniosła kwotę [...] zł, zaś po odliczeniach z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – [...] zł.

Odnosząc się także do zarzutów odwołania, organ odwoławczy podniósł, że okoliczność, iż podatnik wpłacał zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy, pomimo braku wymaganego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania, nie mogła skutkować możliwością złożenia takiego oświadczenia po terminie, który jest terminem prawa materialnego i, jako taki, nie podlega przywróceniu. Nadto, według organu, uzyskanie przez podatnika błędnej informacji od pracownika Urzędu Miasta, nie mogło mieć wpływu na rozstrzygnięcie w sprawie podatkowej.

W skardze na powyższą decyzję, skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, skarżący ponowił zarzuty i ich uzasadnienie zawarte w odwołaniu.

W odpowiedzi na skargę, Dyrektor Izby Skarbowej nie podzielił zasadności podniesionych w niej zarzutów i wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z w a ż y ł, co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), kontrola sądowa zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów wymienionych w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej zwanej "p.p.s.a.", sprawow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »