Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.12.2012

Współwłasność a stawka podatku od nieruchomości

Z uzasadnienia: Osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z prowadzącą działalność gospodarczą osobą prawną, obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek, obowiązujących dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nawet prawomocne postanowienie sądu o podziale nieruchomości do korzystania (quo ad usum) nie uprawnia organu podatkowego do dokonania wymiaru podatku osobno dla każdego ze współwłaścicieli, także wówczas, gdy na wydzielonej części nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek, Sędziowie WSA Beata Kozicka (spr.), Bożena Miliczek-Ciszewska, Protokolant Karolina Czaplicka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2012 r. sprawy ze skargi M. C., "A" Sp. z o.o. w M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. - działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: "Ordynacja" lub "O.p.") oraz art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm., dalej: "u.p.o.l" lub "ustawa podatkowa") - po rozpatrzeniu odwołania M. C. i spółki A Sp. z o.o. od decyzji Burmistrza M. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2011 w kwocie [...] zł, utrzymało w mocy decyzję pierwszoinstancyjną.

Powyższe orzeczenia zapadły w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu 13 stycznia 2011 r. do siedziby organu podatkowego pierwszej instancji wpłynęły deklaracje na podatek od nieruchomości złożone przez A Sp. z o.o. z siedzibą w M. przy ul. [...] (dalej: "spółka") oraz M. C. zam. w M. przy ul. [...]. Obie deklaracje dotyczyły tej samej nieruchomości położonej w M. przy ul. [...], której M. C. i A Sp. z o.o. są współwłaścicielami, każde po 10/20 części.

W deklaracji spółki powierzchnię gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej określono na [...] m2, powierzchnię budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na [...] m2 a wartość budowli określono na kwotę [...] zł. Z kolei w deklaracji złożonej przez M. C. powierzchnię gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określono na [...] m2, powierzchnię gruntów pozostałych na [...] m2, powierzchnię budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określono na [...] m2, a powierzchnię budynków pozostałych na [...] m2, jednocześnie wartość budowli określono na [...] zł.

Organ podatkowy (pismem z dnia 31 maja 2011 r.) wezwał M. C. do złożenia korekty deklaracji podatkowej, w której zastosowana byłaby jedna stawka podatkowa właściwa dla nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. W odpowiedzi na to pismo M. C. stwierdziła, że nie prowadzi działalności gospodarczej a zatem nie może być opodatkowana wg. stawek wyższych. Ponadto wskazała, że między nią a drugim współwłaścicielem nieruchomości, tj. spółką A istnieje umowa o podziale nieruchomości do użytkowania, która pozwala stosować do zajmowanej (użytkowanej) przez nią części nieruchomości stawki podatkowej jak za nieruchomości pozostałe.

Postanowieniem z dnia [...] Nr [...] organ podatkowy wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie określenia M. C. wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2011 r. Z kolei postanowieniem z dnia [...] Nr [...] wszczęte zostało z urzędu postępowanie podatkowe w stosunku do A Sp. z o.o. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r.

W dniu 31 sierpnia 2011 r. organ podatkowy zawiadomił strony postępowania o prawie zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym sprawy i wypowiedzenia się co do niego. Strony z tego prawa skorzystały.

Następnie pismem z dnia 9 września 2011 r. pełnomocnik M. C., zwrócił się o umorzenie postępowania podatkowego. Zaakcentował, że umowa o podziale nieruchomości do korzystania zawarta pomiędzy współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości tj. M. C. i A Sp. z o.o. wywiera skutki na inne stosunki zewnętrzne związane z współwłasnością nieruchomości, w tym także na zasady jej opodatkowania.

Decyzją z dnia [...] Nr [...] Burmistrz M. odmówił umorzenia postępowania podatkowego w przedmiocie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2011 i określił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za ten rok dla M. C. i spółki A Sp. z o.o. w kwocie [...] zł.

Na powyższą decyzję M. C. i spółka - pismem z dnia 27 września 2011 r. - wnieśli odwołanie.

Zaskarżonej decyzji zarzucono naruszenie przepisów zarówno prawa materialnego jak i procesowego, w stopniu mającym wpływ na jej treść, a to:

1) art. 1 a ust 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez błędne jego zastosowanie i poprzez przyjęcie, iż strona posiada przymiot przedsiębiorcy, a przez to posiadane przez nią nieruchomości związane są z działalnością gospodarczą, co tym samym wiąże się z koniecznością uiszczania podatku od nieruchomości według stawek wyższych przewidzianych dla tej działalności,

2) art. 6 ust 11 w zw. z art. 3 ust 4 u.p.o.l, poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, że strona zobowiązana jest do zapłaty podatku od nieruchomości na takich samych zasadach i w takiej samej wysokości jak osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą,

3) § 1 uchwały Nr XLV/414/10 Rady Miasta w M. z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 263 poz. 4222) zmienionej Uchwałą tegoż organu z dnia 28 grudnia 2010 r. Nr III/11/10 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 25, poz. 471) poprzez określenie wysokości zobowiązania podatkowego według stawek właściwych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podczas gdy stawkami właściwymi do określenia wysokości zobowiązania podatkowego są stawki właściwe dla osób fizycznych,

4) art. 206 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm., dalej także "k.c.") poprzez uznanie, iż zawarta przez strony umowa o korzystanie z nieruchomości wspólnej nie wpływa na sytuacje jej stron kształtując ją w odmienny sposób w zakresie obowiązków związanych z wymiarem podatku od nieruchomości,

5) art. 4 ust 1 w zw. z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) poprzez ich niezastosowanie do określenia czy stronie przysługuje przymiot przedsiębiorcy i czy spełnia stawiane przez nie warunki do jego uzyskania,

6) art. 21 § 3 O.p. poprzez jego błędne zastosowanie, podczas gdy z okoliczności faktycznych i prawnych sprawy wynika, iż organ nie miał podstaw do wydania decyzji określającą wysokość zobowiązania podatkowego w sposób odmienny niż dokonała tego sama strona w deklaracji podatkowej,

7) art. 121 § 1 O.p. poprzez wydanie decyzji określającej odmiennie wysokość zobowiązania podatkowego na podstawie błędnej interpretacji przepisów oraz brak analizy materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie oraz orzeczenie niezgodne ze stanem faktycznym sprawy, co tym samym nie czyni zadość zasadzie postępowania wyrażonej w tym przepisie,

8) art. 210 § 4 O.p. poprzez nieustosunkowanie się wszystkich przepisów wskazanych jako podstawy wydania decyzji, a tym samym poprzez powstanie istotnych rozbieżności pomiędzy sentencją decyzji, a jej uzasadnieniem, brak w ogóle jakiegokolwiek odniesienia się przez organ do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a tym samym uniemożliwienie stronie obrony w pełni swoich praw. Równocześnie pełnomocnik złożył wniosek "o przeprowadzenie dowodów z następujących dokumentów znajdujących się w aktach sprawy zgromadzonych przez organ I instancji w postaci:

a) deklaracji na podatek od nieruchomości na 2011 rok złożonej przez stronę oraz

b) umowy z dnia 15 kwietnia 2010 roku o podziale nieruchomości do korzystania (użytkowania)" - m.in. na okoliczność prawidłowości sposobu obliczenia podatku od nieruchomości oraz braku podstaw do wszczęcia i prowadzenia przez organ I instancji postępowania podatkowego.

Uzasadniając odwołanie - co do meritum - podał, że treść decyzji nie znajduje odzwierciedlenia w stanie faktycznym sprawy. W jego ocenie organ pierwszoinstancyjny nie wziął pod uwagę i nie przeprowadził należycie postępowania dowodowego. W obszernych wywodach odwołania, zawartych na stronach 3 - 7, przedstawił argumenty na poparcie formułowanych zarzutów oraz wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy lub jej uchylenie i umorzenie postępowania, ewentualnie o uchylenie jej i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Rozpatrując odwołanie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C., w pierwszej kolejności stwierdziło, że organ podatkowy pierwszoinstancyjny działał w oparciu o obowiązujące przepisy, a odwołanie strony nie zasługuje na uwzględnienie.

Uzasadniając rozstrzygnięcie organ drugoinstancyjny przedstawił chronologię zdarzeń, a następnie przytoczył regulacje prawne przedmiotu rozpoznania. W tych ramach wskazał, że zgodnie z art. 1 a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, (...) chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Jak zauważył - w przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, że:

a) A Sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą jest współwłaścicielem nieruchomości położonej w M. przy ul. [...] (na działkach nr [...], nr [...], nr [...]),

b) M. C. jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej i współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości.

Organ odwoławczy podkreślił, że każdy ze współwłaścicieli ma udział 10/20 w przedmiotowej nieruchomości, i że nieruchomość ta spełnia przesłankę uznania jej za nieruchomość związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z art. 1 a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.

Argumentując wyrażone stanowisko zaznaczył, że podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym, nakładanym na podatnika nie z tytułu osiągania określonych przychodów a z tytułu samego posiadania gruntu, budynku czy też budowli. Określone w art. 5 ust. 1 u.p.o.l. stawki tego podatku, zostały zróżnicowanie w oparciu o kryteria przedmiotowe. O zastosowaniu danej stawki podatku, decyduje zatem wyłącznie charakter opodatkowanej nieruchomości, nie zaś przesłanki podmiotowe odnoszące się do osoby podatnika.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 u.p.o.l. jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »