WSA. Zwrot wniesionego kapitału a przychód w CIT

Z uzasadnienia: Czynność podziału między wspólników masy likwidacyjnej spółki w wyniku której następuje przeniesienie na wspólników prawa własności składników majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest odpłatnym zbyciem tego majątku i w konsekwencji nie powoduje powstania przychodu z tego tytułu, przewidzianego w art. 12 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Randak, Sędzia NSA Eugeniusz Christ, Sędzia WSA Bożena Suleja (spr.), Protokolant Paulina Nowak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w likwidacji w Ż. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

1) uchyla zaskarżoną interpretację;
2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Interpretacją indywidualną z dnia [...] nr [...] wydaną na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. - dalej O.p.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, że stanowisko A - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Ż. (dalej Spółka lub wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania po stronie Spółki przychodu w związku z przeniesieniem na udziałowców prawa własności składników majątkowych (nieruchomości) likwidowanej Spółki i sposobu ustalenia kosztów uzyskania ww. przychodu - jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu interpretacji organ wskazał, iż we wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 5 lipca 2012 r., na podstawie zawartej umowy spółki z 5 stycznia 2012 r. Początkowo jedynym wspólnikiem był Pan X, który objął wszystkie udziały o łącznej wartości [...] zł i pokrył je wkładem pieniężnym w tej samej wysokości. W dniu 22 lutego 2012 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty [...] zł, przy czym udziały o wartości [...] zł zostały objęte przez Pana X i pokryte przez niego aportem wniesionym do spółki w postaci wierzytelności przysługującej mu względem spółki Y, wynikającej z umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego. Po zmianie umowy Spółki z 22 lutego 2012 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił [...] zł i dzielił się na 4.900 udziałów po [...] zł każdy, z czego: 100 udziałów o wartości nominalnej [...] zł każdy zostało pokryte przez wspólnika Pana X wkładem pieniężnym, a 4.800 udziałów o nominalnej wartości [...] zł każdy, czyli o łącznej wartości [...] zł zostało pokryte aportem wniesionym przez wspólnika Pana X jako wierzytelność przysługująca mu względem spółki Y. Ww. umowę przedwstępną Pan X zawarł ze spółką Y w dniu 6 listopada 2009 r., jej mocą strony zobowiązały się - w terminie do 31 marca 2011 r. - do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży za cenę [...] zł. Tytułem zaliczek na poczet ww. ceny Pan X przed dniem 22 lutego 2012 r. (tj. przed dniem zmiany umowy Spółki) zapłacił spółce Y łączną kwotę [...] zł. Na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników z dnia 28 lutego 2012 r. wspólnik Pan X dokonał dopłaty do kapitału Spółki w kwocie [...] zł, która została ujęta w kapitale rezerwowym. W dniu 2 marca 2012 r. Spółka nabyła od spółki Y lokal mieszkalny objęty umową przedwstępną za kwotę [...] zł brutto i udział w garażu za kwotę [...] zł brutto. Na poczet ceny zostały zaliczone zaliczki wniesione przez Pana X z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej, z której wierzytelność o zawarcie umowy przyrzeczonej została wniesiona aportem do Spółki.

W dniu 8 sierpnia 2012 r. Pan X sprzedał Panu Y jeden udział w Spółce o wartości [...] zł i Pan Y został wspólnikiem Spółki. Natomiast w dniu 9 sierpnia 2013 r. zgromadzenie wspólników Spółki, na podstawie art. 270 pkt 2 k.s.h. podjęło uchwałę o likwidacji i rozwiązaniu Spółki.

Dalej wnioskodawca wyjaśnił, iż po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej planowane jest na podstawie art. 286 § 2 k.s.h dokonanie podziału majątku Spółki pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Na chwilę obecną majątek Spółki stanowią nabyte przez nią i opisane powyżej nieruchomości: lokal mieszkalny i udział w garażu. Podział majątku przez wspólników będzie polegał na przeniesieniu własności wyżej wymienionych nieruchomości na wspólników w udziałach proporcjonalnych do posiadanych udziałów w Spółce. Po zakończeniu likwidacji i dokonaniu podziału majątku Spółki wspólnicy planują złożyć wniosek o jej wykreślenie z KRS. Spółka w likwidacji nie była i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, korzystając ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 ustawy VAT. Tym samym, przy nabyciu ww. nieruchomości Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z nabytych nieruchomości. Wartość początkowa ww. nieruchomości (mieszkania z garażem) w dniu przyjęcia do ewidencji środków trwałych Spółki tj. 31 sierpnia 2012 r. wynosiła [...] zł (tj. wartość nabycia nieruchomości za kwoty: [...] zł brutto mieszkanie + [...] zł brutto garaż + [...] opłaty). Wartość księgowa nieruchomości na dzień 31 marca 2014 r. wynosi [...] zł. Przekazanie wspólnikom majątku likwidowanej Spółki nastąpi po wartości około [...] zł brutto. Spółka podejmie uchwały o podziale majątku w formie:

1. zwrotu wpłaconego (gotówką [...] zł i aportem wierzytelności [...] zł) wkładu na kapitał zakładowy Spółki w formie rzeczowej - w drodze przeniesienia prawa własności do części ww. nieruchomości do wartości [...] zł (wysokość kapitału zakładowego) oraz

2. zwrotu części wniesionych przez wspólnika Pana X dopłat do kapitału w wysokości [...] zł w formie rzeczowej - w drodze przeniesienia prawa własności do części ww. nieruchomości.

Pozostała nadwyżka dopłat po wyżej wymienionych czynnościach - zostanie w Spółce na pokrycie strat.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przeszłe wnioskodawca zadał następujące pytania:

1. Czy w związku z przekazaniem wspólnikom pozostałego majątku likwidowanej Spółki o wartości [...] zł w postaci opisanych wyżej nieruchomości, stanowiącego zwrot wniesionych wkładów w wysokości [...] zł oraz zwrot dopłat w wysokości [...] zł - w Spółce powstanie przychód podlegający opodatkowaniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2. W sytuacji gdyby organy skarbowe uznały, że przekazując wspólnikom majątek likwidowanej Spółki o wartości [...] zł w Spółce powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, to czy wartość księgowa nieruchomości będzie stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu dla Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie, zgodnie z którym w związku z przekazaniem wspólnikom pozostałego majątku likwidowanej Spółki o wartości [...] zł w postaci wskazanych nieruchomości, w Spółce z o.o. nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. W ocenie wnioskodawcy przekazanie majątku pozostałego po likwidacji spółki kapitałowej jej wspólnikom nie powoduje po jej stronie przysporzenia majątkowego. Powyższe potwierdza art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 - dalej u.p.d.o.p.) - który pomimo szerokiego katalogu czynności, które skutkują powstaniem przychodu podatkowego - nie wymienia, że opisane powyżej zdarzenie (czynność) powoduje powstanie przychodu podatkowego dla Spółki. Gdyby jednak organy podatkowe uznały, że zdarzenie to spowoduje przychód podatkowy, to zdaniem wnioskodawcy wartość księgowa opisywanych nieruchomości stanowić będzie podatkowy koszt uzyskania przychodu dla Spółki. Różnica powstała na tej czynności jest dochodem lub stratą podatkową.

W udzielonej interpretacji indywidualnej organ wskazał przede wszystkim, iż tryb likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością został uregulowany przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej k.s.h.). Zgodnie z art. 272 k.s.h. rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Natomiast w myśl art. 282 § 1 tej ustawy, likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 286 k.s.h., pod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »