Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.03.2016

WSA. Związek z działalnością gospodarczą a podatek od nieruchomości

Z uzasadnienia: Nie można zgodzić się ze stanowiskiem SKO, że lokale niemieszkalne, znajdujące się w budynkach mieszkalnych, które zostały zbudowane dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców lokali mieszkalnych, są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedmiotem opodatkowania nie jest obrót lokalami niemieszkalnymi. W tym przypadku, przy opodatkowaniu podatkiem do nieruchomości, decydujące znaczenie ma klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków. Lokale niemieszkalne są usytuowane w budynkach mieszkalnych. Natomiast opodatkowanie nieruchomości stawkami podatkowymi w podwyższonej wysokości może nastąpić tylko wtedy, gdy istnieje więź pomiędzy daną działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika a nieruchomością podlegającą opodatkowaniu, tzn. jeżeli dana nieruchomość w jakikolwiek sposób jest lub może być wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Renata Kantecka Sędziowie sędzia WSA Ryszard Maliszewski (sprawozdawca) sędzia WSA Jolanta Strumiłło Protokolant sekretarz sądowy Jolanta Piasecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2016 r. sprawy ze skargi Spółki A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2014 r.:

1) uchyla zaskarżoną decyzję,
2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącej 2817 (dwa tysiące osiemset siedemnaście) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania procesowego.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia "[...]", nr "[...]", Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Prezydenta z dnia "[...]" nr "[...]" w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na rok 2014.

Z motywów decyzji i przedłożonych akt podatkowych wynika, że postanowieniem z dnia 21 stycznia 2015 r. Prezydent (dalej Prezydent, organ I instancji) wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia "A." Sp. z o.o. (dalej Spółka, skarżąca, strona, odwołująca się) wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2014.

Następnie ww. decyzją z dnia "[...]" Prezydent określił zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2014 r. w wysokości 93.468 zł za udziały w wyodrębnionych lokalach niemieszkalnych położonych w S. przy ul. T. i ul. U.. Jako podstawę prawną podał art. 21 § 3, art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1, 5 i 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm. - dalej u.p.o.l.) oraz stosowną uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Uzasadniając decyzję wskazał, że Spółka posiadała w wymienionym roku m.in. udziały w lokalach niemieszkalnych (garażach wielostanowiskowych) znajdujących się w budynkach mieszkalnych w S. przy ul. T. 1/9 i ul. U. 2/7, 4/5, 6/5 i 8/8 oraz przynależnych do tych lokali działkach gruntu. Na skutek transakcji sprzedaży dokonywanych w ciągu 2014 r. Spółka zbywała swoje udziały we wskazanych nieruchomościach.

Organ stwierdził, że Spółka winna opłacać podatek od nieruchomości od powierzchni użytkowej lokali oraz powierzchni gruntów związanych z tym lokalem wg stawki jak dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W stosunku do tych nieruchomości nie powinna mieć zastosowania stawka podatku jak dla budynków mieszkalnych. W decyzji przedstawiono powierzchnie udziałów w budynkach i gruntach przysługujących Spółce w poszczególnych okresach 2014 r.

W odwołaniu od tej decyzji Spółka, reprezentowana przez pełnomocnika, nie zgodziła się z rozstrzygnięciem organu podatkowego pierwszej instancji. Wskazała, że miejsca postojowe były przeznaczone na sprzedaż, nie były wynajmowane ani w żaden inny sposób wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Zarzuciła, że opodatkowanie budynku mieszkalnego lub jego części stawką podatku właściwą dla budynków związanych z działalnością gospodarczą będzie zasadne wtedy, gdy budynek ten lub jego część zostanie zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka żadnej działalności gospodarczej w tym lokalu nie prowadziła. Doszło zatem do naruszenia art. 1 a ust. 1 pkt 3 i art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej Kolegium, SKO, organ odwoławczy, organ II instancji) w uzasadnieniu ww. decyzji z dnia "[...]" podał, że istotą sporu w niniejszej sprawie jest ustalenie czy miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym, będącym odrębną nieruchomością lokalową, usytuowaną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i będącym w posiadaniu przedsiębiorcy podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawki jak dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych), czy też stawką jak dla budynków mieszkalnych.

Wskazał na treść art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 2, art. 3 ust. 5, art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.

Organ podał, że strona jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w którego posiadaniu - do momentu sprzedaży klientom - znajdowały się wyodrębnione prawnie lokale stanowiące garaże wielostanowiskowe. Decydującym dla rozstrzygnięcia sprawy jest więc przesądzenie, czy garaż stanowiący część budynku mieszkalnego, będący odrębną nieruchomością, stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a w konsekwencji może podlegać odmiennemu reżimowi opodatkowania niż budynek mieszkalny, w którym jest usytuowany.

Kolegium oceniło, że nieruchomość lokalowa uznana została przez ustawodawcę za odrębny przedmiot opodatkowania na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych a w konsekwencji z uwagi na prawne wyodrębnienie lokalu jako przedmiotu odrębnej własności - mimo, iż fizycznie znajduje się on w budynku mieszkalnym - nie może dzielić losu budynku mieszkalnego gdyż na skutek wyodrębnienia stanowi odrębny od budynku mieszkalnego przedmiot opodatkowania, jako wydzielona nieruchomość lokalowa. Mieszkalny charakter budynku w sytuacji wyodrębnienia nieruchomości lokalowych, czyli powstania odrębnych przedmiotów opodatkowania, traci jakiekolwiek znaczenie. Powoływanie się - jak to czyni Spółka - na mieszkalny charakter budynku, w sytuacji gdy przedmiotem opodatkowania nie jest budynek tylko wyodrębniony prawnie lokal, jest bezzasadne. W konsekwencji, jak uznał organ odwoławczy, skoro nie mamy do czynienia z opodatkowaniem budynku mieszkalnego lub jego części, bezprzedmiotowe jest badanie czy zachodzi sytuacja druga wymieniona w treści art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) tzn. czy przedmiot opodatkowania jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. Ta okoliczność podlegałaby badaniu tylko w sytuacji określania stawki podatku dla budynku mieszkalnego lub. części budynku o charakterze/przeznaczeniu mieszkalnym tj. przykładowo dla wyodrębnionego prawnie lokalu mieszkalnego.

SKO powołało się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11, (opubl. w ONSAiWSA 2012/3/36) oraz wyrok NSA z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt II FSK 1880/11.

Podało, że nie ma zastosowania w stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy zasada, iż opodatkowanie podatkiem od nieruchomości znajdującego się w posiadaniu przedsiębiorcy budynku mieszkalnego lub części takiego budynku z zastosowaniem stawki właściwej dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczy tylko takiego budynku mieszkalnego lub jego części, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. W rozpatrywanej sprawie bowiem przedmiot opodatkowania był w posiadaniu przedsiębiorcy i równocześnie nie był budynkiem mieszkalnym, lecz budynkiem niemieszkalnym - garażem wielostanowiskowym. Bezprzedmiotowym było analizowanie czy sporny lokal garażowy był zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej czy też stanowił jedynie towar przeznaczony do zbycia w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez odwołującą się. Zatem, zdaniem Kolegium, brak jest podstaw do uchylenia decyzji organu I instancji.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Spółka wniosła o uchylenie decyzji wydanych w I i II instancji oraz zasądzenie od organu na rzecz skarżącej kosztów postępowania sądowoadministracyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego skarżącego w tym postępowaniu, według norm prawem przepisanych. Skarżąca wniosła o zastosowanie art. 145 § 3 p.p.s.a. stanowiącego, że "W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, sąd stwierdzając podstawę do umorzenia postępowania administracyjnego, umarza jednocześnie to postępowanie".

Zarzuciła organowi naruszenie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 1a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) i e) u.p.o.l. poprzez uznanie, że do wyodrębnionych lokali niemieszkalnych, takich jak: garaże wielostanowiskowe znajdujących się w budynku zakwalifikowanym jako mieszkalny, znajdzie zastosowanie stawka dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a nie stawka właściwa dla budynków lub ich części pozostałych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) u.p.o.l.

Dod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »