Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.03.2016

WSA. Złożenie zgłoszenia SD-Z2 w późniejszym terminie

Z uzasadnienia: Spadkobiercą, który dowiedział się o nabyciu rzeczy i praw majątkowych w warunkach art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest taki spadkobierca, który z przyczyn od siebie niezależnych, obiektywnych, nie mógł powziąć wiedzy o nabyciu składników masy spadkowej w terminie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, nie był w stanie w tym terminie podjąć i zakończyć wszystkich koniecznych czynności dla uzyskania stanowczej wiedzy o składzie, wartości odziedziczonego majątku.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Andrzej Błesiński, Sędziowie sędzia WSA Wiesława Pierechod, sędzia WSA Renata Kantecka (sprawozdawca),, Protokolant specjalista Paweł Guziur, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2016 r. sprawy ze skargi małoletniego J. L. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego J. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie podatku od spadków i darowizn oddala skargę

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia "[...]" Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu odwołania J. L., reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego J. G. uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w E. z dnia "[...]" i ustalił podatek od spadków i darowizn w wysokości 80.336 zł z tytułu nabycia spadku po zmarłym P. S. L.

Z akt sprawy oraz uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 5 lipca 2010 r., notariusz poświadczyła, że spadek po P.L. zmarłym w dniu "[...]" nabył w całości z mocy ustawy syn spadkodawcy J. L., z dobrodziejstwem inwentarza. Powyższy akt poświadczenia dziedziczenia został sporządzony w obecności J. M. G. (zwanej dalej "przedstawicielką skarżącego") - matki małoletniego. Podczas sporządzania powyższego aktu notariusz poinformowała m.in. o treści art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 ze zm.), dalej jako "u.p.s.d.".

W związku z przesłaniem odpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do Naczelnika Urzędu Skarbowego w E., pismem z dnia 23 kwietnia 2012 r., przedstawicielka skarżącego została wezwana do ujawnienia majątku pozostałego po spadkodawcy. W odpowiedzi na wezwanie, pismem z dnia 7 maja 2012 r. poinformowała, że małoletni nabył w całości spadek po ww. spadkodawcy. Oświadczyła równocześnie, że nie ma wiedzy odnośnie masy spadkowej - na polecenie Sądu Rejonowego w E. prowadzone jest postępowanie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w E., polegające na spisie inwentarza po spadkodawcy.

W związku z brakiem informacji o składnikach spadku, organ I instancji pismem z dnia 20 listopada 2012 r., zwrócił się do przedstawicielki skarżącego o udzielenie informacji czy przedmiotowy spis inwentarza został już sporządzony oraz o jego niezwłoczne dostarczenie. Przedstawicielka skarżącego pismem z dnia 10 grudnia 2012 r., poinformowała iż spis inwentarza nie został ukończony. Prowadząc dalsze czynności wyjaśniające organ I instancji pismami z dnia: 25 kwietnia 2013 r. i 18 czerwca 2013 r., ponowił wezwanie o dostarczenie spisu inwentarza. Pismem z dnia 21 lutego 2014 r., przedstawicielka skarżącego ponownie oświadczyła, że nie są jej znane składniki majątku wchodzące w skład spadku po zmarłym. Poinformowała ponadto, iż nie otrzymała spisu inwentarza i niezwłocznie wystąpi o niego do Sądu, celem przedłożenia organowi podatkowemu. Do powyższego zawiadomienia załączyła kopię wniosku z dnia 21 lutego 2014 r., złożonego do Sądu Rejonowego w E. o sporządzenie i doręczenie spisu inwentarza po spadkodawcy. W dniu 13 marca 2014 r. do organu podatkowego wpłynęła kopia pisma Sądu Rejonowego w E. z dnia 25 lutego 2014 r., skierowanego do przedstawicielki skarżącego, w którym poinformowano, że doręczenie spisu inwentarza nie jest możliwe z uwagi na to, iż akta przedmiotowej sprawy znajdują się u komornika i dopiero po ich odesłaniu zostanie rozpatrzony wniosek o jego doręczenie. Pismem z dnia 20 maja 2014 r. przedstawicielka skarżącego poinformowała organ podatkowy, że pomimo wniosku skierowanego do Sądu o wydanie spisu inwentarza, w dalszym ciągu nie otrzymała żadnej informacji i nie są jej znane rzeczy i prawa majątkowe.

W dniu 26 czerwca 2014 r. do Urzędu Skarbowego w E. wpłynęło zgłoszenie SD-Z2 o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, w którym wykazano rzeczy i prawa majątkowe nabyte przez J. L. po zmarłym P. L.. W zgłoszeniu wskazano, iż przedmiotem spadku jest udział 1/3 w nieruchomości niezabudowanej o pow. gruntu 4129 m2, położonej w B. o wartości 461.333.000 zł, udział 1/3 środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Bank B. w kwocie 44.990 zł oraz 35% udziałów w spółce jawnej C z siedzibą w B., o wartości 1.096.031.410 zł. Przedmiotowe zgłoszenie zostało podpisane przez przedstawicielkę ustawową małoletniego.

Równocześnie w piśmie przedłożonym wraz ze zgłoszeniem przedstawicielka skarżącego, mając na uwadze art. 4a ust. 2 u.p.s.d. oświadczyła, że syn jako jedyny spadkobierca nabył w całości spadek po zmarłym z dobrodziejstwem inwentarza. Z uwagi na to, iż nie miała ona wiedzy o rzeczach i prawach wchodzących w skład spadku Sąd Rejonowy w E. zlecił komornikowi przeprowadzenie spisu inwentarza po zmarłym. Wyjaśniła jednocześnie, że w ww. sprawie przed komornikiem była reprezentowana przez pełnomocnika, który nie informował jej o prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnik ten nie był ustanowiony w jakiejkolwiek sprawie przed organem I instancji, zatem nie miał wiedzy o toczącym się postępowaniu podatkowym. Stwierdziła ponadto, iż niezwłocznie po wezwaniu przez organ I instancji zwróciła się do Sądu o przesłanie protokołu spisu inwentarza, który otrzymała 2 czerwca 2014 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego wystąpił do Sądu Rejonowego w E. o przesłanie załączników do protokołu spisu inwentarza, tj.: wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę, informacji o zgromadzonych środkach pieniężnych oraz wartości udziałów w spółce jawnej "C.". Na ich podstawie organ ustalił, że czysta masa spadkowa wyniosła 1.542.864,79 zł. Protokół spisu inwentarza został podpisany i odebrany w dniu 17 kwietnia 2013 r. przez reprezentującego J. L. adwokata M. M.

W związku z powyższym, postanowieniem z dnia "[...]" organ I instancji wszczął z urzędu wobec J. L. postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn.

W toku postępowania, przedstawicielka skarżącego oświadczyła, że wobec działań drugiego wspólnika - A. L., który zaprzestał prowadzenia spraw spółki, pomimo korzystania przy prowadzeniu nowej działalności gospodarczej z jej majątku i przejętych pracowników oraz wyzbywania się przez niego majątku celem uniemożliwienia spadkobiercy realizacji swoich praw, spadek po P.L. nie przedstawia żadnej wartości. Ponadto oświadczyła, że nie ponosiła kosztów pogrzebu ani pomnika.

W wyniku przeprowadzonego postępowania organ I instancji uznał, że przedstawicielka skarżącego złożyła zgłoszenie SD-Z2 po upływie 6-miesięcznego terminu określonego w art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. oraz nie spełniła warunków z art. 4a ust. 2 ww. ustawy, tj. nie uprawdopodobniła faktu późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu przez małoletniego własności rzeczy i praw majątkowych. Według organu podatkowego, musiała ona posiadać wiedzę na temat spadku w dniu sporządzenia spisu inwentarza. Organ stwierdził, że zgłoszenie SD-Z2 wpłynęło w dniu 26 czerwca 2014 r., tj. z uchybieniem 6 miesięcy od dnia sporządzenia spisu inwentarza po spadkodawcy, a w związku z tym, brak było podstaw do zastosowania wobec spadkobiercy zwolnienia z art. 4a ust. 2 ww. ustawy. Zdaniem organu, przedstawicielka skarżącego umocowała do udziału w postępowaniu przed komornikiem, zakończonym w dniu 17 kwietnia 2013 r. protokołem spisu inwentarza, profesjonalnego pełnomocnika (adwokata), legitymującego się znajomością przepisów prawa podatkowego, zatem zawinienie pełnomocnika jest równoznaczne z zawinieniem strony, którą on reprezentuje. Organ I instancji odmówił wiarygodności twierdzeniom jakoby pełnomocnik nie informował przedstawicielki skarżącego o postępowaniu prowadzonym przed komornikiem, a o masie spadkowej dowiedziała się z pisma otrzymanego z Sądu.

W konsekwencji powyższego, zgodnie z art. 4a ust. 3 u.p.s.d., nabycie przedmiotowego spadku organ opodatkował na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Ustalił, że wartość masy spadkowej odpowiadająca wartości rynkowej z dnia powstania obowiązku podatkowego wyniosła 1.557.409,40 zł (suma wartości 1/3 udziału w zabudowanej nieruchomości położonej w B., gm. E. objętej księgą wieczystą nr "[...]" - 461.333 zł, 35% udziałów w "C." Spółka Jawna z siedzibą w B., - 1.096.031,41 zł i 1/3 udziału w środkach pieniężnych zgromadzonych w Bank B.. - 44,99 zł - wysokość przyjęta zgodnie z protokołem spisu inwentarza). Od tej wartości, wobec braku długów i ciężarów obciążających spadek, odliczył, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., kwotę wolną od podatku ustaloną dla osób zaliczonych do I grupy podatkowej. Następnie od nadwyżki w kwocie 547.772 zł ustalił zgodnie ze skalą podatkową z art. 15 ust 1 ww. ustawy podatek od spadków i darowizn w wysokości 107.727 zł.

Po rozpatrzeniu odwołania, Dyrektor Izby Skarbowej w zaskarżonej decyzji powołał treść art. 1 ust. 1 pkt 1, art. 4a ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 7 ust. 1-3, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14, art. 15 ust. 1 i 3 u.p.s.d., art. 922 § 1-3, art. 924, art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 95j ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 r., nr 189, poz. 1158 ze zm.). Stwierdził, że obowiązek podatkowy powstał w dniu 5 lipca 2010 r. Przedstawicielka skarżącego złożyła natomiast zgłoszenie SD-Z2 dopiero w dniu 26 czerwca 2014 r., a więc po upływie 6- miesięcznego terminu z art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d.. Zdaniem organu, przedstawicielka skarżącego nie uprawdopodobniła, że dopiero w dniu 2 czerwca 2014 r. dowiedziała się o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych. Organ zauważył, że przedstawicielka skarżącego inicjując osobiście czynności przed notariuszem, zakończone aktem poświadczenia dziedziczenia w dniu 5 lipca 2010 r. wiedziała, iż J.L. nabył spadek w całości. Ponadto, zgodnie z protokołem dziedziczenia, oświadczyła przed notariuszem, że według jej wiedzy w skład spadku po zmarłym nie wchodzi gospodarstwo rolne, ani prawo własności nieruchomości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ani inne prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W ocenie organu II instancji, przedstawicielka skarżącego była zobowiązana złożyć do dnia 5 stycznia 2011 r. zgłoszenie SD-Z2 wypełnione w takim zakresie w jakim posiadała informacje na temat spadku podczas sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia. Nie istniała żadna przeszkoda, aby dokonać takiego zgłoszenia w terminie z art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d.. Ponadto, w formularzu SD-Z2 istnieje rubryka umożliwiająca złożenie zgłoszenia korygującego pierwotny dokument. Ustawodawca przewidział zatem możliwość wystąpienia sytuacji, w których spadkodawca dowiedziawszy się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, bądź ich rzeczywistej wartości, po upływie terminu z art. 4a ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy składa kolejne zgłoszenie uzupełnione o nowe rzeczy lub prawa majątkowe, pod warunkiem, że informacje o nich powzięto w późniejszym terminie - stosownie do art. 4a ust. 2 ww. ustawy.

W niniejszej sprawie, protokół spisu inwentarza sporządzony został w dniu 17 kwietnia 2013 r. z udziałem adwokata M.M., który reprezentował małoletniego przed komornikiem sądowym. Równocześnie w dniu 17 kwietnia 2013 r. adwokat dokonując adnotacji na powyższym dokumencie potwierdził jego odbiór. W związku z powyższym, organ odwoławczy uznał, że najpóźniej w tej dacie skarżąca powinna wiedzieć o wszystkich składnikach masy spadkowej. Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się z twierdzeniami, że adwokat nie miał obowiązku poinformowania jej o terminie sporządzenia spisu inwentarza. Pełnomocnik ma bowiem obowiązek czuwać nad biegiem sprawy i informować klienta o jej postępach i wyniku. Każde działanie pełnomocnika jest działaniem na rzecz małoletniego, a każde zaniechanie obciąża bezpośrednio reprezentowanego.

Ponadto po sporządzeniu protokołu spisu inwentarza, organ I instancji pismami z 25 kwietnia 2013 r. i 18 czerwca 2013 r. wzywał przedstawicielkę skarżącego do dostarczenia przedmiotowego dokumentu. Dopiero w dniu 21 lutego 2014 r. oświadczyła ona, że nie są jej znane składniki majątku wchodzące w skład spadku i dopiero wówczas wystąpiła do Sądu o sporządzenie i doręczenie spisu inwentarza. W konsekwencji organ uznał, że nie uprawdopodobniła ona powzięcia informacji o spisie inwentarza dopiero w dniu 2 czerwca 2014 r., po jego otrzymaniu z Sądu. Wiadomość o składnikach spadku powinna posiadać najpóźniej w chwili odbioru protokołu spisu inwentarza przez adwokata, tj. w dniu 17 kwietnia 2013 r.

Dyrektor Izby Skarbowej zwrócił przy tym uwagę, że przesłanki z art. 4a ust. 2 u.p.s.d. stanowią wyjątek od generalnej zasady wyrażonej...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »