Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.07.2014

WSA: Zapłata zaległych składek ZUS za pracowników nie jest kosztem

Z uzasadnienia: Nie można uznać, że przyjęcie przez skarżącą ciężaru finansowania tych składek, będące wynikiem wcześniejszych nieprawidłowości związanych z błędną kwalifikacją jako działalność socjalna świadczeń na rzecz pracowników polegających na wydaniu bonów towarowych, służy uzyskiwaniu przez skarżącą jakichkolwiek przysporzeń, w tym mających charakter przychodów. Koszty te nie służyły również zachowaniu ani zabezpieczeniu źródeł przychodów skarżącej. Wydatki te nie spełniają zatem jednej z podstawowych cech definiujących kategorię podatkową "kosztów uzyskania przychodów" - nie są ponoszone w celu uzyskania przychodów ani w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Rojek, Sędziowie Sędzia WSA Artur Adamiec (spr.), Sędzia WSA Mirosław Surma, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Anna Adamczyk, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2014 r. sprawy ze skargi A. w Kielcach na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia [...] 2013 r. nr [...],[...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę.

UZASADNIENIE

1.Akt organu administracji publicznej i przedstawiony przez ten organ tok postępowania.

1.1. W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia [...]roku [...],[...][...]Minister Finansów stwierdził, że stanowisko Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców w K. (dalej wnioskodawca, skarżąca), przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaległych składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika - jest prawidłowe,

Natomiast co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w części finansowanej przez pracowników, zapłaconych przez Wnioskodawcę za pracowników i zakwalifikowanych jako świadczenie na rzecz pracowników - jest nieprawidłowe.

1.2. W przedmiotowym wniosku wskazano, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą obejmującą w szczególności: sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach (47.1), produkcję pieczywa, produkcję świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71 Z), restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (56.1). Spółdzielnia jako osoba prawna podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.).

W 2012 r. wnioskodawca dokonał korekty dokumentów rozliczeniowych DRA za 03/2002, DRA za 12/2002 r., DRA za 01/2003 r., DRA za 04/2003 r., DRA za 06/2003 r., DRA 04/2004 r., DRA za 10/2004 r., DRA za 12/2004 r., DRA za 04/2005 r., które dotyczyły naliczenia ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP i FGŚP. Przedmiotowa korekta zdeterminowana była kontrolą przeprowadzoną przez ZUS, która zakwestionowała zasadność wyłączenia z podstawy naliczenia składek świadczeń dokonanych w latach 2002-2005, polegających na wydaniu bonów towarowych zakwalifikowanych przez wnioskodawcę jako działalność socjalna i sfinansowanych z ZFŚS, ponieważ świadczenia te nie były oparte o kryteria socjalne. W konsekwencji świadczenia te nie wypełniały wymogów działalności socjalnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wnioskodawca dokonał odpowiednich korekt deklaracji DRA za właściwe okresy, które złożone zostały w dniach: 3 marca 2012 r., 13 marca 2012 r., 16 marca 2012 r., 19 kwietnia 2012 r., 20 marca 2012 r., 23 marca 2012 r., 27 marca 2012 r., 11 kwietnia 2012 r.

Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP i FGŚP wynikające z przedmiotowych korekt deklaracji DRA obejmowało:

- część ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP i FGŚP przypadającą na Wnioskodawcę jako na płatnika składek,

- część ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, która przypada na pracownika, a którą to część płatnik składek powinien obliczyć pobrać i odprowadzić do ZUS.

Wnioskodawca zaznaczył, że opisane powyżej zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP i FGŚP dotyczyło zarówno takich pracowników, którzy na dzień złożenia korekt pozostawali w stosunku pracy z Wnioskodawcą jak i takich, których z różnych powodów na dzień złożenia korekt deklaracji DRA nie łączył stosunek pracy z wnioskodawcą.

Wnioskodawca zwrócił się w dniu 16 kwietnia 2012 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. z wnioskiem w sprawie rozłożenia w ramach układu ratalnego przedmiotowego zadłużenia z tytułu niezapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP. Warunkiem zawarcia umowy ratalnej, wskazanym przez ZUS w piśmie znak 150000RED1/420/326/12/U z dnia 17 maja 2012 r., było terminowe regulowanie składek bieżących oraz zapłata do dnia 29 czerwca 2012 r. należności z tytułu składek odpowiadającej części ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, która przypada na pracownika, a którą to część płatnik składek powinien obliczyć, pobrać i odprowadzić do ZUS.

Warunek dotyczący uregulowania części ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, która przypada na pracownika został przez wnioskodawcę spełniony, tj. dokonano płatności 1 czerwca 2012 r.

Zaznaczono, że wpłacone z tego tytułu kwoty zostały sfinansowane przez wnioskodawcę, jak również to, że wnioskodawca w żadnej formie nie otrzymał zwrotu tych kwot od pracowników będących beneficjentami bonów towarowych oraz nie zamierza się o taki zwrot w jakiejkolwiek formie starać, uznając że pozostanie to formą świadczenia wnioskodawcy na rzecz pracowników będących beneficjentami bonów towarowych. Z uwagi na powyższe wnioskodawca zakwalifikował przedmiotowe świadczenie jako przychód osoby fizycznej uzyskany w 2012 r., która jest jego beneficjentem dla potrzeb obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 350).

W dniu 27 czerwca 2012 r. zawarta została umowa nr 1500420136/12 o rozłożenie na raty należności z tytułu składek, w oparciu o którą wnioskodawca dokonuje odpowiednich wpłat należności z tytułu składek powstałych w wyniku złożenia opisanych powyżej korekt deklaracji DRA w części, która nie została uregulowana jako warunek zawarcia umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Przedmiotowa umowa jest realizowana przez wnioskodawcę na dzień składania wniosku.

1.3. W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy zapłacona część ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP i FGŚP przez Wnioskodawcę jako przypadająca na płatnika składek, wynikająca z korekt deklaracji DRA opisanych w stanie faktycznym stanowi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.)?

2. Czy świadczenie na rzecz pracownika, wynikające z zapłaconej przez Wnioskodawcę części ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, przypadających na pracownika, wynikającej z korekt deklaracji DRA opisanych w stanie faktycznym stanowi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

1.4. Zdaniem wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, zapłacona część ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP i FGŚP przez wnioskodawcę jako przypadająca na płatnika składek, wynikająca z korekt deklaracji DRA opisanych w stanie faktycznym, stanowi koszty uzyskania przychodów określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów niewymienione w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Koszty dotyczące składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP mają w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych szczególne uregulowania, w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składki z tytułu należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.), określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, tj. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone: z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów; z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.

Wnioskodawca wskazał, że z analizy powyższego przepisu wynika, że momentem zaliczenia przedmiotowych składek, dotyczących wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy, które wystąpiły w opisanym stanie faktycznym do kosztów uzyskania przychodów, mógłby być miesiąc, za który należności te były należne, jednakże możliwość taka warunkowana jest dokonaniem zapłaty przedmiotowych składek we właściwym, wymaganym przepisem terminie.

Niespełnienie warunku określonego w przepisie powoduje odsunięcie momentu zaliczenia przedmiotowego wydatku do kosztów uzyskania przychodów na moment dokonania zapłaty. Rozwiązanie takie określone zostało treścią art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ w opisanym stanie faktycznym płatności nastąpiły bądź nastąpią z naruszeniem terminów określonych postanowieniami art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to Wnioskodawca winien zaliczyć część ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP i FGSP przypadającą na Wnioskodawcę jako na płatnika składek, wynikającą z korekt deklaracji DRA opisanych w stanie faktycznym, w momencie (miesiącu) dokonania faktycznej płatności z tego tytułu.

Wnioskodawca wskazał, że analogiczne stanowisko zajął w zbliżonym stanie faktycznym, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. IPTPB3/423-9/13-4/IR.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, świadczenie na rzecz pracownika wynikające z zapłaconej przez wnioskodawcę części ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, przypadających na pracownika, wynikającej z korekt deklaracji DRA opisanych w stanie faktycznym stanowi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów nie wymienione w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

W zaistniałym stanie faktycznym wystąpiło świadczenie na rzecz osoby, która na dzień otrzymania bonu towarowego była pracownikiem Spółdzielni w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Świadczenie to nie stanowiło określonych w art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, które to wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego, wypłaty świadczeń nie były dokonywane w oparciu o kryteria socjalne, zatem powyższe wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów nie znajdzie w tym przypadku zastosowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym świadczenie stanowi koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Analogicznie należy zakwalifikować wszelkie następstwa, czyli świadczenia polegające na zapłaceniu przez wnioskodawcę części ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, przypadających na pracownika, które to świadczenia opisane zostały w opisie stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty takie są potrącane w dacie ich poniesienia, a za dzień poniesienia takiego kosztu, uważa się zgodnie z art. 15 ust. 4e dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Tym samym wnioskodawca stwierdził, że świadczenie na rzecz pracownika, wynikające z zapłaconej przez wnioskodawcę części ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, przypadających na pracownika, wynikającej z korekt deklaracji DRA opisanych w stanie faktycznym stanowi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1, a momentem (miesiącem) potrącenia kosztu uzyskania przychodów, będzie dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie wyciągu bankowego stwierdzającego dokonanie odpowiedniej wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która to wpłata warunkowała przedstawione w opisie stanu faktycznego zawarcie umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Wnioskodawca wskazał, że analogiczne stanowisko zajął w zbliżonym stanie faktycznym Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 kwietnia 2013 r. o sygn. IPTPB3/423-9/13-4/IR.

1.5. Minister Finansów uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaległych składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika. Natomiast za nieprawidłowe w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w części finansowanej przez pracowników, zapłaconych przez wnioskodawcę za pracowników i zakwalifikowanych jako świadczenie na rzecz pracowników.

Organ przywołał art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.- dalej u.p.d.o.p), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Przepis sformułowany przez ustawodawcę ma charakter ogólny (tzw. klauzula generalna). Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej.

Wskazał, że omawiana ustawa nie zawiera przy tym legalnej definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 1-2 omawianej ustawy).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje również pojęć: "źródła przychodów", "zachowanie źródła przychodów", "zabezpieczenie źródła przychodów" i w tym zakresie należy przeprowadzać wykładnię językową.

Wobec powyższego, organ wskazał, że źródłem przychodu w rozumieniu ww. ustawy są wszelkie stany, zdarzenia lub czynności (a także zespoły zdarzeń lub czynności), które powodują uzyskiwanie przychodu -są przyczyną jego powstawania. Źródło przychodów można określić szeroko, w sposób ogólny (np. rodzaj działalności prowadzonej przez podatnika), jak i w sposób bardziej precyzyjny, (np. stosunek prawny, którego stroną jest podatnik; składnik majątku podatnika). W szczególności, źródłami przychodów są stany, zdarzenia lub czynności będące powodem (podstawą, przyczyną) uzyskania przez podatnika przysporzeń i wartości wymienionych wart. 12 ust. 1 tej ustawy. Zachowaniem albo zabezpieczeniem tych źródeł są natomiast działania podejmowane przez podatnika odpowiednio w celu ich utrzymania (zapobieżenia ich utracie) albo zapobieżenia ich niszczeniu.

Organ wskazał, że przy tym podkreślić, że sam fakt poniesienia danego wydatku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie jest decydujący dla uznania, że spełnia on przesłankę celowości, wynikającą z art. 15 ust. 1 omawianej ustawy. Nie każdy bowiem wydatek ponoszony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła. W odniesieniu do kosztów nieobjętych wyłączeniem z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można stwierdzić, że kwestia ich związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika stanowi jeden z istotnych elementów, które powinny być uwzględniane przy ocenie ich celowości - nie przesądz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »