Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

06.08.2018

WSA. Zapłata zaległych składek ZUS przez płatnika a przychód pracownika

Z uzasadnienia: Płatnik, działając w zwłoce, uiszczając zaległe składki w ramach swoich publicznoprawnych obowiązków, nie dokonuje żadnego przysporzenia majątkowego z tego tytułu pracownikom i byłym pracownikom. Przyjęcie za prawidłowe stanowiska Dyrektora prowadziłoby do zakłócenia podstawowych zasad opodatkowania, również w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a mianowicie zakazu podwójnego opodatkowywania.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Jacek Surmacz / spr./ Sędzia WSA Jarosław Szaro NSA Stanisław Śliwa Protokolant sekr. sąd. Aleksandra Baczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2018 r. sprawy ze skargi Szpitala "A" w B. - [...] na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

  1. uchyla zaskarżoną interpretację,
  2. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego Szpitala "A" w B. - [...] kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Przedmiotem skargi jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej / dalej: Dyrektor / z dnia [...] kwietnia 2018 r. - nr. [...], którą wymieniony organ stwierdził, że stanowisko Szpitala Specjalistycznego w B. - [...] Ośrodek Onkologiczny im. [...] / dalej: Szpital / przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego - podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zapłaty przez pracodawcę za pracowników składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne - jest nieprawidłowe.

2. Szpital składając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wskazał, że występuje jako płatnik; interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i wykładni art. 9 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.; dalej: ustawa).

Przedstawiając zaistniały stan faktyczny Szpital wskazał, że został ustanowiony płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu świadczenia pracy na rzecz Szpitala na podstawie umów zlecenia zawartych z podmiotem trzecim - "B". W związku z tym zostały sporządzone korekty deklaracji DRA za lata 2005 - 2010 i w okresie od 22 września 2015 r. do 11 sierpnia 2016 r. zostały uregulowane zaległe składki na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne. Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane są w części ze środków pracownika, a składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana w całości ze środków pracownika. Szpital podjął decyzję o dochodzeniu ich zwrotu - w zakresie finansowanym przez pracownika - od pracowników oraz byłych pracowników. Szpital wystawił noty odciążeniowe, które zostały zaksięgowane na koncie - rozrachunki z pracownikami - jako należność po stronie Szpitala i zobowiązanie po stronie pracowników, a w związku z tym nie były traktowane jako przychód z tytułu świadczeń poniesionych za pracownika i od tych kwot nie były pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Część pracowników uregulowała należności; kwota zapłaconych składek została ujęta w informacji PIT-11, w roku dokonania wpłaty, zmniejszając podstawę obniżenia podatku (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy) i obniżając kwotę samego podatku (art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy); część pracowników uregulowała wyłącznie składki na ubezpieczenie społeczne; kwota została wykazana w informacji PIT-11, zmniejszając podstawę obliczenia podatku. Część pracowników odmówiła dobrowolnej zapłaty, nie reagując na wezwania; w stosunku do tych pracowników Szpital wystąpił na drogę sądową, w celu dochodzenia należności. W pierwszym postępowaniu, przeciwko byłemu pracownikowi Szpitala, Szpital uzyskał prawomocny korzystny dla siebie wyrok, zaś w drugim postępowaniu uzyskał niekorzystny wyrok.

Szpital sformułował następujące pytanie, na tle przedstawionego stanu faktycznego: "Czy składki przekazane przez Szpital do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w części dotyczącej pracownika, a niezwrócone przez pracowników oraz byłych pracowników Wnioskodawcy, są przychodem dla pracowników oraz byłych pracowników, który rodzi obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy i wykazania go w informacji PIT-8C ?".

Szpital przedstawiając własne stanowisko podał, że takie składki przekazane przez Szpital do ZUS, w części dotyczącej pracownika, a nie zwrócone przez pracowników oraz byłych pracowników - nie są przychodem dla pracownika i tym samym brak jest obowiązku po stronie Szpitala naliczenia zaliczki na podatek dochodowy i wykazania go w informacji PIT-8C. Odprowadzenie zaległej składki na ubezpieczenie społeczne nie stanowi świadczenia na rzecz pracownika, lecz stanowi realizację obowiązku publicznoprawnego Szpitala, jako płatnika. Szpital odwołał się do treści przepisów art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy i podkreślił, że o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, którymi może on rozporządzać. Po stronie podatnika musi powstać korzyść, którą można wyrazić w wartości pieniężnej, taka sytuacja w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji nie zachodzi. Dodatkowo Szpital wskazał na szereg wyroków sądów administracyjnych, cytując fragmenty niektórych z nich i podnosząc, że zostały one wydane w analogicznym stanie faktycznym do przedstawionego we wniosku, jak też w stanie prawnym i wykładnia przedstawiona w tych wyrokach przez Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne potwierdza prawidłowość stanowiska Szpitala.

Szpital powołał się na wyroki: Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 października 2015 r. - II FSK 1891/13, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 22 czerwca 2017 r. - I SA/Ke 289/17, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 6 marca 2013 r. - I SA/Wr 1/13, z 20 grudnia 2016 r. - I SA/Wr 1092/16, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 30 listopada 2016 r. - I SA/Lu 549/16, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 9 lutego 2017 r. - I SA/Łd 1107/16 i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 1 lutego 2017 r. - I SA/Gd 781/160.

3. Dyrektor, opisaną w pkt 1 interpretacją indywidualną, uznał stanowisko Szpitala za nieprawidłowe.

Dyrektor przytoczył przepisy art. 9 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 ustawy i wywiódł, odwołując się również do znaczenia słów w języku etnicznym, że do przychodów należy zaliczyć każdy rodzaj świadczenia, które dana osoba (podatnik) otrzymuje kosztem majątku innej osoby; takim świadczeniem, jest m.in. wykonanie zobowiązania danej osoby przez inny podmiot - np. zapłacenie składki przez pracodawcę środkami z jego majątku w sytuacji, gdy powinna być ona sfinansowana środkami pracownika. Dyrektor przedstawił przepisy i rozważania odnośnie do katalogu źródeł przychodu (art. 10, art. 12 i art. 20...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »