WSA. Zakup nowego mieszkania przed sprzedażą starego nie wyklucza ulgi w PIT

Z uzasadnienia: Skoro uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego środki pieniężne zostały wydatkowane na zapłatę za nabycie kolejnego lokalu mieszkalnego i, choć wydatek ten został poniesiony po formalnej sprzedaży poprzedniego lokalu mieszkalnego, to zostały spełnione warunki określone w analizowanym przepisie (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT). Wnioskodawca spełnił warunki konieczne, aby środki ze sprzedaży mogły zostać zwolnione od opodatkowania, bowiem pomimo, że nabycie lokalu mieszkalnego nastąpiło przed dniem uzyskania przychodu ze zbycia poprzedniego lokalu mieszkalnego, to wydatki na jego nabycie zostały poniesione po uzyskaniu przychodu ze zbycia poprzedniego lokalu mieszkalnego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Polańska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Bolesław Stachura,, Sędzia WSA Elżbieta Woźniak, Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kalisiak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 12 września 2018 r. sprawy ze skargi M. S. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego:

 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
 2. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego M. S. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

M. S. złożył 12 marca 2018 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

Opisując stan faktyczny, wnioskodawca wskazał, że wspólnie z żoną 11 lutego 2016 r. kupili mieszkanie we W., a 9 września 2016 r. Mieszkanie to, ze względu na niewielki metraż, postanowili sprzedać pod koniec 2017 r. i kupić większe. W dniu 2 grudnia 2017 r. zawarli przedwstępną umowę sprzedaży zobowiązującą ich do przeniesienia własności do 26 stycznia 2018 r., a stronę kupującą do wpłaty pozostałej kwoty do 31 stycznia 2018 r. Jednocześnie, 14 grudnia 2017 r. została zawarta przez wnioskodawcę i jego żonę przedwstępna umowa sprzedaży z deweloperem na zakup przez nich innego mieszkania z następującymi terminami: do 21 grudnia 2017 r. wpłacić mieli 10% ceny brutto, a do 14 lutego 2018 r. pozostałą cenę, czyli 90% brutto. Tuż przed podpisaniem przeniesienia własności z osobą kupującą mieszkanie, wnioskodawca dowiedział się, że kupujący nie może podpisać umowy i prosi o rozwiązanie umowy przedwstępnej oraz podpisanie nowej umowy przedwstępnej zobowiązującej kupującego do wpłaty zadatku w łącznej wysokości 95% ceny do 31 stycznia 2018 r. i do przeniesienia przez wnioskodawcę własności do 28 lutego 2018 r. Będąc w sytuacji bez wyjścia, ze względu na zobowiązania wnioskodawcy i żony, tzn. konieczność wpłaty 90% ceny brutto deweloperowi do 14 lutego 2018 r., zgodzono się na te warunki. W przeciwnym wypadku wnioskodawca straciłby połowę wpłaconej kwoty.

Równocześnie wnioskodawca podjął starania, by uniknąć sytuacji, w której najpierw kupuje "nowe" mieszkanie, a później sprzedaje "stare", tj. wysyłał prośby do strony kupującej, by podpisać umowę sprzedaży 22 lutego 2018 r. Propozycja, żeby przeniesienie własności nastąpiło 22 lutego 2018 r., tzn. bezpośrednio przed umową przenoszącą własność "nowego" mieszkania wynikała z tego, iż uzyskano zgodę dewelopera na podpisanie przeniesienia własności z 16 lutego na 23 lutego 2018 r.

Niestety, umowa przenosząca własność "starego" mieszkania została podpisana 28 lutego 2018 r. gdyż, jak się okazało w kancelarii notarialnej, kupujący to mieszkanie dopiero tego samego dnia sam sprzedał swoją nieruchomość.

Podsumowując, wnioskodawca wskazał, iż pomimo tego, że starał się dochować należytej staranności, by najpierw sprzedać mieszkanie "stare", a potem kupić "nowe", nie udało się tego osiągnąć. Różnica wynosi pięć dni kalendarzowych (trzy dni robocze). Wnioskodawca wskazał także, że całość środków uzyskanych ze sprzedaży "starego" mieszkania przeznaczył na kupno "nowego". Mieszkanie "nowe" jest ponad dwukrotnie droższe od "starego".

Na tle tak przedstawiono stanu faktycznego, wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w sytuacji, gdy cały przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości (w dniu 28 lutego 2018 r.) został przeznaczony na zakup nowej nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, lecz nabycie nowej nieruchomości nastąpiło kilka dni wcześniej (23 lutego 2018 r.)?

Zdaniem wnioskodawcy, przysługuje mu ulga mieszkaniowa, ponieważ całość środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania "starego" przeznaczył na zakup "nowego" mieszkania i w związku z tym nie ma znaczenia to, że samo przeniesienie własności "starego" mieszkania nastąpiło trzy dni robocze po zakupie "nowego", bowiem liczy się przede wszystkim wydatkowanie całości przychodu, które nastąpiło na własne cele mieszkaniowe i zostało dokonane przed upływem wymaganego dwuletniego terminu, w którym nastąpiło zbycie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej interpretacją indywidualną z dnia [...] r. Nr [...] stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Uzasadniając swoje stanowisko podjęte w sprawie, organ powołał treść przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.); dalej: "u.p.d.o.f.", i wskazał, że w ustawie podatkowej rozróżniono źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów u.p.d.o.f., odrębnym źródłem przychodów jest określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Według organu, w sytuacji gdy sprzedaż nieruchomości nabytej w 2016 r. została dokonana w lutym 2018 r., a więc przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, to stanowi ona źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f. - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. - może jednak zostać objęty zwolnieniem od opodatkowania przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Stanowi on, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »