Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.02.2018

WSA. Za pozorowane czynności fiskusa należą się pełne odsetki

Przepis art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT dotyczy sytuacji, w których organy podatkowe działają zgodnie z prawem, a zatem wszczynają określone postępowanie weryfikacyjne i w jego ramach dokonują szeregu zasadnych czynności celem zweryfikowania zwrotu VAT. Przepis ten jednak nie powinien mieć zastosowania w sytuacji pozorowania takich czynności, a zatem sytuacji, gdy organ podatkowy świadomie nadużywa prawa. W takim przypadku podatnik, po upływie terminu uznanego za rozsądny do zakończenia kontroli podatkowej, ma prawo do zastosowania odsetek za zwłokę w wysokości przewidzianej w art. 87 ust. 7 ustawy o VAT w zw. z art. 78 § 1 i w zw. z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska (sprawozdawca), Sędziowie: Sędzia WSA Daria Gawlak-Nowakowska, Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska, Protokolant: Asystent sędziego Marek Sosnowski, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2017 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z/s we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie odsetek od zwróconej kwoty podatku od towarów i usług za marzec 2014 r.:

  1. uchyla zaskarżoną decyzję;
  2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 760 (słownie: siedemset sześćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Postępowanie przed organami podatkowymi.

1.1. Przedmiotem skargi A sp. z o.o. (dalej: Skarżąca/ Strona) jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we W. (dalej: organ odwoławczy) z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego W. (dalej: organ podatkowy pierwszej instancji) z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] określającą odsetki od zwróconej kwoty podatku od towarów i usług (dalej: VAT) za marzec 2014 r. w wysokości 3.595,04 zł.

1.2. Skarżąca w dniu 11 kwietnia 2014 r. złożyła deklarację VAT-7 za marzec 2014 r., wykazując w niej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 42.609zł do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 25 dni. Do deklaracji dołączyła wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku.

1.3. Na podstawie upoważnienia z dnia 16 kwietnia 2014 r. organ podatkowy pierwszej instancji wszczął wobec Skarżącej kontrolę podatkową w zakresie VAT za marzec 2014 r., przewidując termin jej zakończenia na dzień 31 grudnia 2014 r. W dniu 6 maja 2014 r. organ podatkowy pierwszej instancji wydał postanowienie przedłużające termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za marzec 2014 r. do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia.

1.4. W dniu 18 grudnia 2014 r. wpłynęło do organu odwoławczego ponaglenie Skarżącej na niezałatwienie sprawy w terminie, zarzucające naruszenie art. 125, art. 139 w zw. z art. 140 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.; dalej: O.p.).

1.5. Pismem z dnia 29 grudnia 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego W. zawiadomił Skarżącą o przedłużeniu terminu prowadzenia kontroli do dnia 31 grudnia 2015 r. z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych czynności.

1.6. W dniu 22 stycznia 2015 r. wpłynęło do organu odwoławczego ponowne ponaglenie Skarżącej na niezałatwienie sprawy w terminie, zarzucające naruszenie art. 125 O.p., art. 139 O.p. w zw. z art. 140 § 1 O.p.

1.7. Postanowieniem z dnia 12 października 2016 r. organ odwoławczy uznał ponaglenie Strony za bezprzedmiotowe.

1.8. W dniu 19 lutego 2015 r. Skarżąca wniosła skargę na rażącą bezczynność i przewlekłość organu podatkowego pierwszej instancji w związku z niezakończeniem w terminie prowadzonej kontroli podatkowej w przedmiocie VAT za marzec 2014 r.

1.9. Wyrokiem z dnia 17 września 2015 r. sygn. akt I SAB/Wr 13/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ podatkowy pierwszej instancji mające charakter rażącego naruszenia prawa oraz zobowiązał ww. organ do zakończenia kontroli w terminie 2 miesięcy od dnia zwrotu akt sprawy.

1.10. Organ podatkowy pierwszej instancji przeprowadził kontrolę podatkową w zakresie VAT za marzec 2014 r., którą zakończono doręczeniem protokołu kontroli w dniu 23 lutego 2016 r.

1.11. Do protokołu kontroli Strona wniosła zastrzeżenia w dniu 8 marca 2016 r.

1.12. W dniu 30 marca 2016 r. w oparciu o przepis art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 177 ze zm.; dalej: ustawa o VAT) dokonano na rzecz Strony zwrotu podatku w kwocie 42.609 zł wraz z odsetkami w wysokości 3.422 zł w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej liczone od dnia 6 maja 2014 r. (termin zwrotu różnicy podatku za marzec 2014 r.) do dnia 30 marca 2016 r. (termin dokonania zwrotu).

1.13. W dniu 19 kwietnia 2016 r. Spółka złożyła wniosek do organu podatkowego pierwszej instancji o zwrot odsetek w prawidłowej wysokości od zwrotu VAT za marzec 2014 r. Zdaniem Strony w odniesieniu do okresu, kiedy organ podatkowy pozostawał w zwłoce winien dokonać zwrotu VAT wraz z odsetkami podlegającymi oprocentowaniu właściwemu jak dla nadpłaty podatku stosownie do treści art. 56 § 1 O.p. w zw. z art. 78 § 1 O.p. w wysokości 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. W ocenie Strony wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 17 września 2015 r. sygn. akt I SAB/Wr 13/15 wyeliminował z obrotu prawnego postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji o przedłużeniu terminu zwrotu, stwierdzając, że postępowanie było prowadzone w sposób przewlekły z rażącym naruszeniem prawa.

1.14. Po rozpatrzeniu wniosku organ podatkowy pierwszej instancji dokonał ponownego przeliczenia odsetek od niezrealizowanego w terminie zwrotu VAT za marzec 2014 r., stosownie do zapisów przepisu art. 87 ust. 7 ustawy o VAT dokonał zwrotu brakującej kwoty 173,04 zł w dniu 19 maja 2016 r.

1.15. W dniu 15 września 2016 r. wpłynęło ponaglenie na niezałatwienie w ustawowym terminie przez organ podatkowy pierwszej instancji wniosku o zwrot odsetek.

1.16. Postanowieniem z dnia 12 października 2016 r. organ odwoławczy uznał ponaglenie za bezprzedmiotowe.

1.17. Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2017 r. sygn. akt I SAB/Wr 25/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie zwrotu odsetek od nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za marzec 2014 r., stwierdził bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. uznając, że bezczynność ta nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa.

1.18. Powołaną na wstępie decyzją organ podatkowy pierwszej instancji określił Spółce odsetki od zwróconej kwoty zwrotu VAT za marzec 2014 r. w wysokości 3.595, 04 zł. Organ podatkowy pierwszej instancji dokonał ponownego przeliczenia odsetek od niezrealizowanego w terminie zwrotu VAT za marzec 2014 r., stosownie do art. 87 ust. 7 ustawy o VAT i dokonał zwrotu brakującej kwoty w wysokości 173,04 zł w dniu 19 maja 2016 r. Uznano, że ww. wyrok Sądu pierwszej instancji z dnia 17 września 2015 r. sygn. akt I SAB/Wr 13/15 nie miał wpływu na oprocentowanie zwrotu VAT.

1.19. W zażaleniu od ww. decyzji Spółka zarzuciła naruszenie art. 149 § 1 O.p. poprzez błędną wykładnię przejawiającą się uznaniem, że skutkiem ww. wyroku Sądu doszło wyłącznie do zobowiązania organu do zakończenia kontroli we wskazanym terminie, co miało wpływ na wynik sprawy oraz art. 87 ust. 2 O.p. w zw. z art. 87 ust. 7 ustawy o VAT w zw. z art. 56 § 1 O.p. w zw. z art. 78 § 1 O.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie przejawiające się odmową określenia odsetek w prawidłowej wysokości w odniesieniu do okresu, kiedy organ prowadził kontrolę podatkową z rażącym naruszeniem prawa, co stwierdzono ww. prawomocnym wyrokiem.

1.20. Organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji, wskazując na niezasadność podnoszonych przez Spółkę zarzutów w zażaleniu. Podkreślono, że fakt stwierdzenia rażącej przewlekłości pozostaje bez wpływu na stosowanie korzystniejszej metody naliczania odsetek przewidzianej w treści art. 87 ust. 7 ustawy o VAT. Przepis ten ma zastosowanie wówczas, gdy przekroczono termin zwrotu. Sprawa przedłużenia terminu zwrotu nie była zaś procedowana przed Sądem pierwszej instancji.

2. Postępowanie przed Sądem pierwszej instancji.

2.1. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zaskarżono w całości decyzję organu odwoławczego. Decyzji zarzucono naruszenie:

  • art. 170 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369; dalej: ppsa) poprzez niezastosowanie w niniejszej sprawie, skutkujące uznaniem, że nie doszło do uchybienia terminu do zwrotu VAT, co stoi w sprzeczności z prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 17 września 2015 r. sygn. akt I SAB/Wr 13/15 stwierdzającego przewlekłe prowadzenie kontroli podatkowej, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a w konsekwencji wydanie decyzji zawierającej ocenę prawną sprzeczną ze stanowiskiem wskazanego prawomocnego orzeczenia, co miało istotny wpływ na wynik sprawy;
  • art. 87 ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 7 ustawy o VAT w zw. z art. 56 § 1 O.p. w zw. z art. 78 § 1 O.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie przejawiające się odmową określenia odsetek w prawidłowej wysokości w odniesieniu do okresu, kiedy organ podatkowy prowadził kontrolę podatkową z rażącym naruszeniem prawa, stwierdzonej ww. prawomocnym wyrokiem Sądu pierwszej instancji.

W związku z powyższym wniesiono o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu podatkowego pierwszej instancji oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

2.2. W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »