WSA: Wznowienie postępowania po orzeczeniu ETS w sprawie stawki VAT 5%

Przesłanka przewidziana w treści art. 240 § 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dot. wznowienia postępowania po orzeczeniu ETS - red.) służy do tego aby w sytuacji, gdy organ podatkowy dokonał błędnej wykładni prawa krajowego będącego implementacją prawa Unii (jakim niewątpliwie są przepisy VAT) w okolicznościach faktycznych sprawy, mógł swoje działanie skorygować stosując prawidłowo wykładnię zgodną z prawem Unii, kierując się zasadą lojalności i koniecznością zapewnienia realizacji zasady pierwszeństwa i zasady skuteczności prawa unijnego. Nie chodzi tylko o realizację pewności prawa, lecz także równości wobec prawa i rządów prawa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: SWSA Dagmara Dominik-Ogińska (sprawozdawca) Sędziowie: SWSA Tadeusz Haberka SWSA Dagmara Stankiewicz-Rajchman po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 23 lutego 2023 r. sprawy ze skargi R.L. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia 31 maja 2022 r. nr 0201-IOV-12.4103.15.2022 w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w zakresie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2018 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna z dnia 16 lutego 2022 r. nr 0224-SPV.4103.123.2021; II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu na rzecz strony skarżącej kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

1. Postępowanie przed organami podatkowymi.

1.1. Przedmiotem skargi R. L. (dalej Strona/ Skarżący) jest decyzja z dnia 31 maja 2022 r. nr 0201-IOV-12.4103.15.2022 utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna (dalej organ podatkowy pierwszej instancji) z dnia 16 lutego 2022 r. nr 0224-SPV.4103.123.2021 w sprawie odmowy uchylenia w całości decyzji własnej z dnia 10 września 2020 r. nr 0224-SPV.4103.1.2020/129768/2020.

1.2. Pismem z dnia 4 lipca 2021 r. Strona złożyła wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją organu podatkowego pierwszej instancji z dnia 10 września 2020 r. w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) z dnia 22 kwietnia 2021 r. J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C-703/19, EU:C:2021:314, co do zasadności stosowania stawki VAT 5% w 2018 r. w zakresie sprzedawanych przez Stronę posiłków. Zdaniem Strony, TSUE orzekając w analogicznej sprawie stwierdził, że zastosowanie powinna mieć stawka VAT 5%, powołując takie same argumenty jakie zostały przywołane przez Stronę w odwołaniu od decyzji wydanej przez organ podatkowy pierwszej instancji w zwykłym postępowaniu podatkowym. Strona wskazała, że zasadne jest ponowne rozpatrzenie sprawy, gdyż w związku z wydaną decyzją dokonała ona nadpłaty podatku, podczas gdy, stosowana przez nią stawka VAT 5%, zgodnie z orzecznictwem TSUE była stawką prawidłową.

1.3. Postanowieniem z dnia 15 lipca 2021 r. organ podatkowy pierwszej instancji wznowił postępowanie podatkowe zakończone decyzją ostateczną z dnia 10 września 2020 r. na podstawie art. 240 § 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.; dalej O.p.) w oparciu o wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2021 r. J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C-703/19, EU:C:2021:314, który ogłoszono w dniu 14 czerwca 2021 r. w Dz. Urz. UE Nr C 228.5/1 (dalej przedmiotowy wyrok TSUE).

1.4. W decyzji z dnia 26 sierpnia 2021 r. nr 0224-SPV.4103.123.2021 organ podatkowy pierwszej instancji odmówił uchylenia ostatecznej decyzji własnej z dnia 10 września 2020 r.

Odwołał się do treści sentencji wyroku TSUE i treści sentencji pytania prejudycjalnego skierowanego przez NSA. Wskazał, że TSUE, odpowiadając na pytanie prejudycjalne sądu krajowego nie zakwestionował prawidłowości transpozycji do prawa krajowego przepisów dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z dnia 11 grudnia 2006 r. Nr L 347, s. 1; dalej dyrektywa VAT) w zakresie zastosowania stawek obniżonych (art. 98 ust. 1 i 2 dyrektywy VAT w związku z załącznikiem nr III). Tym samym jak stwierdzono w decyzji z dnia 10 września 2020 r. przepisy ustawy dotyczące obniżonych stawek podatku jednoznacznie odwołujących się do symboli przypisanych towarom i usługom w PKWiU nie są kwestionowane przez władze unijne.

Wskazano, że w uzasadnieniu ww. decyzji podkreślono, że stosowana przez przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.; dalej ustawa o VAT) klasyfikacja statystyczna nie rozstrzyga o zakwalifikowaniu czynności do dostawy lub usługi, ani o wysokości podatku, ale jest narzędziem służącym do precyzyjnego określenia grupy towarów i usług objętych stawką obniżoną. Prawo do takiego doprecyzowania daje wspomniany art. 5a ustawy o VAT oraz art. 98 ust. 2 i 3 dyrektywy VAT.

Z objaśnień PKWIU wynika, że klasa 10.85 obejmuje gotowe (tj. przygotowane, przyprawione i ugotowane) posiłki i dania, zamrożone pakowane próżniowo lub w puszkach, składające się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw), które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż, w tym dania regionalne i narodowe. Natomiast klasa ta nie obejmuje m.in. usług przygotowania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56.

W decyzji z dnia 10 września 2020 r. organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że o wysokości stawki VAT decyduje zasadniczo przyporządkowanie danego świadczenia (towaru lub usługi) do odpowiedniego grupowania odpowiedniej klasyfikacji. Polskie przepisy przewidują stosowanie do produktów żywnościowych dwóch stawek VAT 5 % i 8%.

Powołane w decyzji z dnia 10 września 2020 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2350 ze zm.; dalej rozporządzenie wykonawcze MF) przewiduje, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia, który to pkt 7 stanowi, iż są to m.in. usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56). Zakres pojęcia "usługi związane z wyżywieniem" (PKWiU ex 56) obejmuje czynności wymienione w załączniku nr III do dyrektywy VAT (pkt 1 i pkt 12a), tj. środki spożywcze i usługi restauracyjne i cateringowe. Te ostatnie wiążą się z dostarczeniem produktów spożywczych gotowych do bezpośredniego spożycia.

W przypadku zaś zaklasyfikowania danej transakcji w grupowaniu PKWiU 56 właściwą stawką podatku będzie stawka VAT w wysokości 8 % i to niezależnie, czy dana transakcja jest uznawana za dostawę towarów czy też za świadczenie usługi - według klasyfikacji TSUE. Organ podatkowy pierwszej instancji odwołał się do pktu 40 przedmiotowego wyroku TSUE i podkreślił swobodę ustawodawcy w kształtowaniu stawek obniżonych.

Podkreślono, że posiłki sprzedawane przez Stronę, jak stwierdzono w decyzji z dnia 10 września 2020 r., przygotowane na miejscu i przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji nie mogą korzystać ze stawki VAT 5%, gdyż nie zostały sklasyfikowane do grupowania PKWiU 10.85. Sprzedawane przez Stronę gotowe posiłki nie są bowiem ani zamrażane, ani pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż (co ustalił materiał dowodowy).

Oferowana pizza była produktem w pełni przyrządzonym i serwowanym jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, co jest kluczowym argumentem na rzecz zakwalifikowania wykonywanych przez Stronę czynności do działu PKWiU 56 – usługi związane z wyżywieniem. Sprzedaż gotowego do spożycia produktu będzie klasyfikowana pod numerem PKWiU i opodatkowana stawką VAT 8 % nawet, gdy mamy do czynienia z dostawą towarów, a podatnik nie świadczy dodatkowych usług poza tymi, które są niezbędne do przygotowania produktu i sprzedaży towarów.

W związku z powyższym organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że przedmiotowy wyrok TSUE nie stanowi kwalifikowanej wady wymienionej w art. 240 § 1 pkt 11 O.p. z uwagi na fakt, że zdaniem organu podatkowy pierwszej instancji, przedmiotowy wyrok TSUE nie wpływa na treść wydanej decyzji.

1.5. Na skutek wniesionego odwołania, decyzją z dnia 8 listopada 2021 r. nr 0201-IOV-12.4103.64.2021 organ odwoławczy uchylił decyzję organu podatkowego pierwszej instancji z dnia 26 sierpnia 2021 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Zdaniem organu odwoławczego, organ podatkowy pierwszej instancji nie uwzględnił wszystkich aspektów poruszanych przez TSUE w ww. wyroku zwłaszcza tych dotyczących usług wspomagających i zachowania konsumenta. Stąd też zalecono aby w ponownie prowadzonym postępowaniu organ podatkowy pierwszej instancji winien uwzględnić kryteria mające istotne znaczenie dla prawidłowej kwalifikacji dokonywanych przez Stronę czynności z zastosowaniem opisanych przesłanek uznanych za istotne przez TSUE w wyroku z dnia 22 kwietnia 2021 r. J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C-703/19, EU:C:2021:314.

1.6. W powołanej na wstępie decyzji z dnia 16 lutego 2022 r. organ podatkowy pierwszej instancji ponownie odmówił uchylenia ostatecznej decyzji własnej z dnia 10 września 2020 r.

Wskazano, że działalność Strony polegała na dostawie gotowych do spożycia dań, które były przygotowane odrębnie dla każdego zamówienia w celu bezpośredniej konsumpcji, dostarczane w pojemnikach typowych dla tych produktów (opakowania do pizzy), przygotowanych ze świeżych produktów, które mogły być modyfikowane (w zależności od zamówienia), przygotowanych od początku w lokalu należącym do Strony, i które były dostępne (do zamówienia z dostawą) jedynie w tym lokalu (produkt niestandardowy). W tych warunkach, klient otrzymuje posiłek, który nie wymaga już dalszej obróbki termicznej, gdyż posiłek ten został przygotowany właśnie w procesie usługi gastronomicznej.

Zdaniem organu podatkowy pierwszej instancji Strona przygotowała gotowe do spożycia dania bez usług wspomagających. Gotowych do spożycia dań nie należy mylić z gotową żywnością, która została sklasyfikowana w Dziale PKWiU 10.85. "Gotowe posiłki i dania". Dania gotowe dostępne w sklepach nie są towarem podobnym do dania gotowego sprzedawanego w placówce gastronomicznej, po uprzednim jego przetworzeniu, niezależnie czy towar ten jest sprzedawany do spożycia "na zewnątrz" czy w ramach usługi restauracyjnej czy cateringowej.

Zdaniem organu podatkowego pierwszej instancji ustalenia, których dokonał TSUE w przedmiotowym wyroku ma znaczenie jeśli wysokość stawki VAT jest uzależniona od wcześniejszego rozstrzygnięcia, czy mamy do czynienia z dostawą towarów czy świadczeniem usług. Określone w ww. wyroku TSUE kryteria pozwalają na stwierdzenie, czym jest usługa restauracyjna. Powyższe rozróżnienie na dostawę towarów i świadczenie usług ma znaczenie tylko w zakresie miejsca świadczenia i momentu powstania obowiązku podatkowego.

W polskim porządku prawnym jednak ustalenie, czy dana czynność jest dostawą czy świadczeniem usług w gastronomii, w zakresie określenia wysokości stawki VAT, w sytuacji, gdy zawsze mamy do czynienia z gotowym do spożycia produktem, nie ma znaczenia, gdy ta czynność zawsze jest objęta stawką VAT 8%. Zdaniem organu podatkowego pierwszej instancji polska implementacja dyrektywy VAT nie została zakwestionowana w ww. wyroku TSUE, to zasady, które stoją u podstaw stosowania właściwej stawki VAT, nie mogą być pomijane.

W związku z powyższym uznano, że stawką VAT 8% są objęte wszystkie towary sprzedawane przez placówki gastronomiczne, które zostały uprzednio przetworzone w celu bezpośredniej konsumpcji. Zatem uznano, że brak było podstaw do uchylenia decyzji ostatecznej na podstawie art. 240 § 1 pkt 11 O.p.

1.7. Na skutek wniesionego odwołania, organ odwoławczy w powołanej na wstępie decyzji utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji wraz z argumentacją w niej zawartą.

2. Postępowanie przed Sądem pierwszej instancji.

2.1. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zaskarżono w całości ww. decyzje organu odwoławczego. Zarzucono naruszenie:

- art. 245 § 1 pkt 1 w zw. z art. 240 § 1 pkt 11 O.p. poprzez jego niezastosowanie i uznanie, że w niniejszej sprawie nie zaistniała przesłanka do wznowienia postepowania z uwagi na bezpodstawne przyjęcie, że wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2021 r. J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C-703/19, EU:C:2021:314 nie wpływa na treść decyzji ostatecznej organu podatkowego pierwszej instancji z dnia 10 września 2020 r. ;

- art. 122 O.p. w zw. z art. 191 O.p. poprzez niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego i niewyjaśnienie okoliczności faktycznych mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego i uznania, że Skarżący dokonywał świadczenia usług, a nie dostawy towarów. W związku z powyższym wniesiono o uchylenie decyzji organów podatkowych obu instancji i zasądzenie kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu skargi wskazano, że czynności wykonywane przez Stronę powinny być opodatkowane stawką VAT 5%. Strona neguje możliwość pomijania przez organ podatkowy wytycznych wypływających z wyroku TSUE. Zdaniem Skarżącego organ podatkowy zbagatelizował najistotniejsze kwestie w świetle ww. wyroku TSUE a więc charakter i zakres usług towarzyszących dostawie gotowej żywności, co należy oceniać z punktu widzenia klienta. Natomiast odnoszenie się do klasyfikacji statystycznej nie powinno mieć znaczenia.

2.2. W odpowiedzi na skargę podtrzymano swoje stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji i oddalono skargę.

3. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

3.1. Skarga jest zasadna albowiem należy uznać, że w sprawie doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego, a w konsekwencji prawa procesowego mających, w tym istotny, wpływ na wynik sprawy.

3.2. Przedmiotem sporu między stronami jest kwestia wznowienia postępowania podatkowego w przedmiocie VAT za 2018 r. na skutek wydania przez TSUE wyroku z dnia 22 kwietnia 2021 r. J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C-703/19, EU:C:2021:314, a tym samym ocena czy realizuje się przesłanka przewidziana w treści art. 240 § 1 pkt 11 O.p.

Zdaniem Skarżącego taka przesłanka do wznowienia postępowania podatkowego zaistniała, co powinno skutkować uchyleniem decyzji ostatecznej z dnia 10 września 2020 r., w której organy podatkowe obu instancji zastosowały stawkę VAT 8% w miejsce stawki VAT 5% od dostawy pizzy. Odmiennego zdania jest organ odwoławczy. W tak zarysowanym sporze rację należało przyznać Skarżącemu.

3.3. W myśl art. 240 § 1 pkt 11 O.p. w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji. Stosownie zaś do treści art. 241 § 2 pkt 2 O.p. wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1 pkt 8 lub 11 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli idzie o przedmiotowy wyrok TSUE to jego treść ogłoszono w dniu 14 czerwca 2021 r. w Dz. Urz. UE Nr C 228.5/1. Zatem żądanie Skarżącego zawarte we wniosku z dnia 4 lipca 2021 r. zostało złożone w terminie przewidzianym w treści art. 241 § 2 pkt 2 O.p.

3.4. Wobec treści art. 240 § 1 pkt 11 O.p. należy wskazać na parę kluczowych zagadnień wstępnych pozwalających na lepsze zrozumienie tej przesłanki wznowienia postępowania podatkowego.

3.5. Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U.2004 Nr 90 poz. 864/30; dalej TUE) Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Stosownie zaś do treści art. 4 ust. 3 TUE zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa Członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów. W myśl art. 19 ust. 1 zdanie drugie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii. Państwa Członkowskie ułatwiają wypełnianie przez Unię jej zadań i powstrzymują się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii. W myśl art. 26 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.2004 Nr 90 poz. 864/2; dalej TFUE) Unia przyjmuje środki w celu ustanowienia lub zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatów. Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami Traktatów (art. 26 ust. 2 TFUE). W myśl art. 113 TFUE Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwala przepisy dotyczące harmonizacji ustawodawstw odnoszących się do podatków obrotowych, akcyzy i innych podatków pośrednich w zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbędna do zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji. W myśl art. 267 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym: a) o wykładni Traktatów; b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii. W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania. W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału [...].

3.6. Jak to było wielokrotnie podkreślane w orzecznictwie TSUE, art. 19 TUE, w którym skonkretyzowano zasadę państwa prawnego wyrażoną w art. 2 TUE, powierza sądom państw członkowskich i Trybunał...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »