Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

14.08.2019

WSA. Wykreślenie z rejestru VAT za składanie pustych deklaracji

Z uzasadnienia:  W świetle art. 96 ust. 9e ustawy o podatku od towarów i usług konieczne jest umożliwienie podmiotowi obowiązanemu z tytułu podatku złożenia wyjaśnień (...) Bezskuteczność poszukiwania kontaktu mailowego lub telefonicznego z Podatnikiem, wobec efektywności skomunikowania się z nim za pomocą poczty świadczy bowiem o uniemożliwieniu złożenia wspomnianej osobie wyjaśnień i - co za tym idzie - o przedwczesnym usunięciu jej z rejestru podatników podatku od towarów i usług.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Nita (spr.), Sędziowie WSA Agata Ćwik-Bury, Dorota Kozłowska, Protokolant starszy sekretarz sądowy Halina Modliszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2019 r. sprawy ze skargi A sp. z o. o. w K. na czynność Naczelnika Pierwszego [...] Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia z rejestru podatników podatku od towarów i usług 1) stwierdza bezskuteczność czynności Naczelnika Pierwszego [...] Urzędu Skarbowego w S., polegającej na wykreśleniu A sp. z o. o. w K. z rejestru podatników podatku od towarów i usług z dniem [...] r., 2) zasądza od Naczelnika Pierwszego [...] Urzędu Skarbowego w S. na rzecz strony skarżącej kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

W piśmie z [...], nr [...], Naczelnik Pierwszego [...] Urzędu Skarbowego w S. (zwany dalej Organem podatkowym lub Naczelnikiem Urzędu Skarbowego) zawiadomił A Sp. z o.o. (w dalszej części uzasadnienia określaną mianem Podatnika, Spółki lub Skarżącego) o jej wykreśleniu z rejestru podatników podatku od towarów i usług z dniem [...].

Wspomniana czynność została przez Podatnika zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W swoim piśmie inicjującym postępowanie sądowoadministracyjne wniósł on o stwierdzenie bezskuteczności zaskarżonej czynności organu podatkowego oraz o zasądzenie kosztów postępowania wg norm przepisanych. Jednocześnie, Spółka zarzuciła działaniu Organu podatkowego naruszenie:

  1. art. 207 § 1 i § 2 ustawy Ordynacji podatkowej w zw. z art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług - poprzez wykreślenie spółki z rejestru podatników podatku od towarów i usług, tj. orzeczenie o prawach i obowiązkach podatnika bez wydawania rozstrzygnięcia w formie decyzji;
  2. naruszenie art. 210 § 1 i § 4 w zw. z art. 121 i art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług - poprzez uznanie przez Organ podatkowy, że wystarczające jest zawiadomienie podatnika o wykreśleniu go z rejestru, przy czym powiadomienie to nie musi mieć formy decyzji i tym samym, nie musi zawierać jej elementów konstrukcyjnych, w tym w szczególności uzasadnienia faktycznego i prawnego dla podjętej czynności (rozstrzygnięcia) w postaci wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika podatku od towarów i usług;
  3. naruszenie art. 96 ust. 9a pkt 3 w zw. z art. 96 ust. 9e ustawy o podatku od towarów i usług - poprzez niepodjęcie przez organ stosownych działań w celu wyjaśnienia, czy w okolicznościach sprawy nie znajduje zastosowania art. 96 ust. 9e ustawy o podatku od towarów i usług.

Uzasadniając swoje racje, Spółka powołała się na okoliczność, że na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług możliwa jest ingerencja organów podatkowych w rejestr podatników podatku od towarów i usług, polegająca na usunięciu z niego podatnika. Podstawą prawną dla takiego działania jest art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Stanowi on, że wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnika podatku od towarów i usług podlega podatnik, który składał przez 6 kolejnych miesięcy lub przez dwa kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia. Jednocześnie jednak, Skarżący zwrócił uwagę na to, że zastosowanie wskazanego przepisu jest uzależnione od niewystąpienia przesłanki określonej w art. 96 ust. 9e ustawy o podatku od towarów i usług. W jego myśl tej regulacji, art. 96 ust. 9a pkt 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Zdaniem Skarżącego, jego wykreślenie z urzędu z rejestru podatników podatku od towarów i usług powinno być poprzedzone działaniami, w wyniku których organ ustala, czy istnieje podstawa do dokonania tej czynności. W konsekwencji usunięcia ze wspomnianej ewidencji podatnik traci bowiem odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług. Dlatego, w ocenie Spółki, jej wykreślenie z rejestru podatników podatku od towarów i usług nie jest czynnością materialno-techniczną i powinno nastąpić w formie decyzji administracyjnej.

W odpowiedzi na skargę, Naczelnik Urzędu Skarbowego wniósł o jej oddalenie. Uzasadniając swoje zapatrywanie, wskazał on na to, że w art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie rozstrzyga się kwestii formy, w jakiej winno nastąpić wykreślenie podatnika z rejestru. Zdaniem Organu podatkowego, obowiązek poprzedzenia tej czynności przeprowadzonym postępowaniem podatkowym i dokonania jej w decyzji nie jest też kształtowany w innych przepisach prawa podatkowego. Dlatego, wspomniana aktywność administracji podatkowej powinna być klasyfikowana jako czynność techniczna. W konsekwencji, dla wykreślenia konkretnej osoby z rejestru podatników podatku od towarów i usług nie jest konieczne przeprowadzenie postępowania podatkowego oraz wydanie decyzji.

Dodatkowo, Organ podatkowy powołał się na dwie okoliczności. Wskazał on na to, że wcześniej Spółka została już wykreślona z rejestru podatników VAT-UE. Przed wykreśleniem Spółki z rejestru podatników podatku od towarów i usług, Organ podatkowy podjął zaś starania, aby nawiązać bezpośredni kontakt ze Skarżącym. Czynności faktyczne podjęte w tym zakresie, takie jak przeszukiwania dostępnych baz danych, w tym m.in. POLTAX, SERCE, czy też Internetu nie doprowadziły jednak do ustalenia numeru telefonu czy adresu e-mail. W konsekwencji, nie było możliw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »