WSA. Wydatki na wyjazdy dla kontrahentów to koszty reprezentacji

Z uzasadnienia: W odniesieniu do wydatków związanych z wizytami w Niemczech w fabryce samochodów sprzedawanych przez skarżącą połączonych z wizytą w muzeum marki, organ prawidłowo ocenił, że w tym przypadku nie sposób uznać, że noszą one wyłącznie znamiona reklamy, a więc nastawione są w głównej mierze na rozpowszechnianie, przedstawianie konkretnych produktów spółki z nakłanianiem do ich kupna. Są to przede wszystkim wydatki zmierzające do kształtowania i rozpowszechniania wizerunku firmy.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Wojtynowska, Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski (spr.), Sędzia NSA Alicja Stępień, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Sylwia Górny, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 26 lutego 2019 r. sprawy ze skargi "A" na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 września 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę.

UZASADNIENIE

"A" Sp. z o.o. z siedzibą w G. zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Przedstawiając we wniosku stan faktyczny wskazała, że jest autoryzowanym dealerem w zakresie sprzedaży samochodów, części, akcesoriów oraz serwisu. Spółka jest rezydentem podatkowym w Polsce.

Wnioskodawca regularnie wprowadza do sprzedaży nowe modele samochodów. Jednocześnie konsekwentnie realizuje strategię marketingową nakierowaną na intensyfikację sprzedaży, badanie rynku i zwiększenie poziomu satysfakcji klienta. Powyższym działaniom towarzyszą spotkania organizowane dla obecnych oraz potencjalnych klientów (zwani dalej: klientami), służące promocji oraz reklamie nowych modeli samochodów oraz marek samochodów sprzedawanych przez spółkę. W ramach powyższych działań, spółka organizuje m.in. spotkania dla klientów oraz partnerów biznesowych. Forma i charakter tych spotkań uzależniona jest od konkretnych okoliczności oraz celu, jaki zamierza osiągnąć spółka.

Poza organizowanymi przez siebie spotkaniami, spółka bierze również udział w wydarzeniach klienckich organizowanych przez producentów samochodów, których autoryzowanym dealerem jest wnioskodawca (zwane dalej spotkaniami z klientami). Spółka zaprasza na spotkania z klientami wyselekcjonowanych przez siebie klientów, którzy zainteresowani są nabyciem nowych modeli samochodów. Organizator następnie obciąża wnioskodawcę zryczałtowanymi kosztami uczestnictwa każdego klienta zgłoszonego przez spółkę (wnioskodawca może także ponosić koszt dodatkowe opisane poniżej). Zaproszeni klienci zawsze otrzymują materiały informacyjne oraz promocyjno-reklamowe dotyczące marki samochodów sprzedawanych przez spółkę jak również upominki i gadżety reklamowe wnioskodawcy (np. długopisy, kalendarze etc).

Spotkania z klientami przybierają najczęściej jedną z poniższej opisanych form :

  1. Spotkania poza salonami samochodowymi prowadzonymi przez spółkę organizowane są w miejscach, gdzie klienci mają możliwość zapoznania się z szeroką paletą samochodów oraz przetestowania różnych modeli. Przykładowo takie spotkania organizowane są na terenie toru samochodowego, gdzie odbywają się jazdy testowe samochodów w których uczestniczą Klienci zainteresowani zakupem nowych modeli samochodów oraz pracownicy działu handlowego spółki. Zaproszeni klienci mogą zapoznać się z wyglądem, jakością oraz uzyskać informacje na temat nowego modelu samochodu. Wnioskodawca zazwyczaj ponosi koszty dojazdu, pobytu oraz koszty noclegu klientów. Obecni na miejscu pracownicy i współpracownicy spółki wskazują zalety prezentowanych samochodów oraz zachęcają do ich zakupu w trakcie bezpośrednich rozmów z klientami.
  2. W związku z premierą nowego modelu samochodu oferowanego przez spółkę klienci są zapraszani na prezentację tego samochodu obejmującą jazdę próbną samochodem po wyznaczonej trasie. Obecni na miejscu pracownicy i współpracownicy spółki wskazują zalety prezentowanych samochodów oraz zachęcają do ich zakupu w trakcie bezpośrednich rozmów z klientami. Każdy z uczestników otrzymuje pakiet materiałów reklamowo-promocyjnych zawierający ulotki i prospekty reklamowe spółki oraz oferowanych przez nią marek samochodów oraz poszczególnych modeli jak również gadżety reklamowe i upominki. Przy trasie szkoleniowej umieszczone są reklamy marki samochodów sprzedawanych przez spółkę. Wnioskodawca ponosi koszty transportu samochodów oraz koszty pobytu klientów, koszty paliwa, koszt materiałów informacyjnych, zaproszenia, gadżety, upominki, katalogi, serwis zdjęciowy, nadzór nad przebiegiem imprezy.
  3. [...] to całodniowe szkolenia polegające na ćwiczeniach z doskonalenia techniki jazdy samochodami oferowanymi przez spółkę pod okiem instruktorów na uprzednio przygotowanej trasie oraz w profesjonalnych ośrodkach doskonalenia techniki jazdy w Polsce co pozwala na zaznajomienie się z możliwościami bezpiecznej jazdy samochodami oferowanymi przez spółkę. Szkolenie to obejmuje slalom techniczny, awaryjne hamowanie z ominięciem przeszkody, jazdę precyzyjną, technikę mocowania ładunku. W trakcie przerw klienci mają możliwość skorzystania z poczęstunku. Obecni na miejscu pracownicy i współpracownicy spółki wskazują zalety prezentowanych samochodów oferowanych przez spółkę oraz zachęcają do ich zakupu w trakcie bezpośrednich rozmów z klientami. Każdy z uczestników otrzymuje pakiet materiałów reklamowo-promocyjnych zawierający ulotki i prospekty reklamowe spółki oraz oferowanych przez nią marek samochodów oraz poszczególnych modeli jak również gadżety reklamowe i upominki. Przy trasie szkoleniowej umieszczone są reklamy marki samochodów sprzedawanych przez wnioskodawcę. Wnioskodawca ponosi koszty transportu oraz pobytu klientów.
  4. Wizyty w Niemczech w fabryce samochodów sprzedawanych przez spółkę połączone z wizytą muzeum marki. Wizyty mają na celu promocje sprzedawanych przez spółkę samochodów, zapoznanie klientów z ofertą sprzedawanych samochodów oraz ich specyfikacjami i funkcjonalnościami oraz poprzez prezentację procesów produkcyjnych w fabryce ugruntowanie opinii na temat niezawodności i trwałości samochodów oferowanych przez wnioskodawcę, zaś w przypadku wizyty w muzeum prezentowana jest ewolucja rozwiązań technicznych stosowanych w samochodach.

Obecni na miejscu pracownicy i współpracownicy spółki wskazują zalety prezentowanych samochodów oraz zachęcają do ich zakupu w trakcie bezpośrednich rozmów z klientami. Każdy z uczestników otrzymuje pakiet materiałów reklamowo-promocyjnych zawierający ulotki i prospekty reklamowe spółki oraz oferowanych przez nią marek samochodów oraz poszczególnych modeli jak również gadżety reklamowe i upominki. Wnioskodawca ponosi koszty transportu oraz pobytu klientów.

Podczas każdego z organizowanych spotkań z klientami, szczególnie [...] oraz wyjazdów do Niemiec, spółka prowadzi działania typu CTA (call to action), czyli przygotowuje spersonalizowane oferty sprzedaży wybranych przez klienta modeli samochodów i w przypadku podpisania zamówienia podczas spotkania lub w określonym terminie np. 7 dni po jego zakończeniu, oferuje rabat specjalny.

W trakcie spotkań z klientami, szczególnie [...] oraz wyjazdów do Niemiec, tworzona jest mobilna strefa konsultacyjna, w której konfigurowany jest wybrany model samochodu/samochodów. W zależności od potrzeb klienta, imienna oferta zostaje wydrukowana na miejscu lub zostaje wysłana pocztą elektroniczną.

W tym stanie faktycznym zadano pytanie, czy spółka uprawniona jest do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wydatków ponoszonych na spotkania z klientami?

Zdaniem wnioskodawcy, spółka jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją spotkań z klientami jako wydatków o charakterze reklamowym i promocyjnym.

Po przytoczeniu treści art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm.), zwanej dalej: "u.p.d.o.p." oraz poglądów wyrażanych w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 702/11 podkreślono, że podstawowym celem wymienionych we wniosku spotkań z klientami jest każdorazowo określone działanie marketingowe nastawione na wzrost sprzedaży oferowanych przez spółkę produktów i usług. Działania te sprowadzają się m.in. do zaprezentowania nowych modeli samochodów, zwiększenia świadomości bieżącej oferty spółki, przedstawienia zalet i funkcjonalności samochodów oferowanych przez spółkę, w szczególności pod kątem bezpieczeństwa jazdy (temu służy [...]) i niezawodności (temu służy wizyta w fabryce, gdzie prezentowany jest gwarantujący niezawodność sposób produkcji nakierowany na uniknięcie jakichkolwiek usterek, w trakcie wizyty w muzeum prezentowana jest ewolucja rozwiązań technicznych stosowanych w samochodach tej marki gwarantujących komfort oraz bezpieczeństwo jazdy) jak również wszelkich innych aktywności nakierowanych na intensyfikację sprzedaży spółki.

W żadnym natomiast wypadku celem powyższych spotkań nie jest kreowanie obrazu spółki jako firmy, lecz jest nim reklamowanie konkretnych marek lub samochodów. Jeżeli klienci dzięki takim spotkaniom postrzegają również spółkę jako wiarygodnego partnera biznesowego lub preferowanego dostawcę samochodów, to w opinii spółki, jest to przede wszystkim pochodną jakości i innowacyjności oferowanych przez nią samochodów, a nie skali, rozmachu, lokalizacji, czy też programu organizowanego spotkania. spółka organizuje spotkania dla klientów kierując się swoim interesem ekonomicznym czyli dążeniem do zwiększenia sprzedaży oferowanych samochodów, a nie potrzebą ugruntowania wizerunku wśród klientów.

Klientom towarzyszą pracownicy spółki, którzy w trakcie rozmów prezentują zalety samochodów oferowanych przez spółkę. W trakcie spotkań dla klientów przygotowywane są spersonalizowane oferty dotyczące samochodów oferowanych przez spółkę - klienci zachęcani są specjalnymi rabatami do dokonywania zamówień w trakcie spotkań. Reasumując, opisane we wniosku działania spółki skupiają się przede wszystkim na informowaniu o produktach i usługach, a nie na kreowaniu wizerunku firmy.

W interpretacji indywidualnej z dnia 17 września 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy, w części dotyczącej wydatków związanych ze szkoleniami w [...] oraz wydatków związanych z wizytami w Niemczech - jako nieprawidłowe, zaś w pozostałym zakresie - jako prawidłowe.

Po przedstawieniu zasad kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, określonych w art. 15 oraz 16 u.p.d.o.p. oraz poglądów orzecznictwa wyrażonych w powoływanym we wniosku wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 702/11 organ interpretacyjny stwierdził, że dokonując oceny charakteru wydatków ponoszonych na spotkania z klientami, należy rozstrzygnąć, czy poszczególne ich elementy nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p..

Aby dokonać kwalifikacji prawnej tych wydatków, należy rozważyć, czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy ich poniesieniem a przychodami wnioskodawcy oraz czy nie mieszczą się one w zakresie zastosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p.. Konieczne jest zatem zbadanie, czy zorganizowanie tych spotkań miało kształtować popyt na produkty wnioskodawcy, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do ich nabywania, czy też służyć przede wszystkim budowaniu relacji z partnerami handlowymi i wywołaniu jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu spółki.

W ocenie organu interpretacyjnego, wyd...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »