Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.10.2017

WSA. Wydatki na usługi niematerialne w kosztach podatkowych

Z uzasadnienia: Jeżeli podatnik zalicza do kosztów uzyskania przychodów wydatek poniesiony na zakup usługi, to powinien wykazać, że usługa ta została faktycznie wykonana przez wskazanego kontrahenta, gdyż wtedy dopiero spełniony zostaje warunek uzyskania przez podatnika potencjalnego przychodu. Dokonuje się to poprzez udokumentowanie faktycznego przebiegu zdarzenia gospodarczego, którego wydatek dotyczy. Niewystarczające jest przy tym samo posiadanie faktury.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Rennert Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska (spr.) Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz Protokolant: st.sekr.sąd. Joanna Świdłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2017 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie określenia straty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w P. decyzją z dnia [...] r., nr [...], określił M. B. (dalej także jako: "podatnik", "strona" lub "skarżący) stratę w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. w wysokości [...] zł.

W motywach rozstrzygnięcia wskazano, że podatnik w złożonym w dniu 29 kwietnia 2011 r. zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 (PIT-36L) wykazał: przychód w kwocie [...]zł, koszty uzyskania przychodu w kwocie [...]zł oraz stratę z działalności gospodarczej w kwocie [...]zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ustalono, że podatnik w 2010 r. prowadził działalność gospodarczą pod firmą M. B. "X.", "Y.", "Z." w P.. W kosztach uzyskania przychodów firmy strona ujęła m.in. wydatki na:

  1. zakup usług doradczych, konsultingowych, promocyjnych oraz poszukiwania nieruchomości na terenie [...], udokumentowane 12 fakturami, wystawionymi przez Q. D. W. w W., w łącznej kwocie [...]zł netto,
  2. zakup biletów lotniczych na dwa przeloty zagraniczne (do Dubaju i na Zanzibar) w łącznej kwocie [...]zł.

W zakresie wydatków wymienionych w pkt 1 podatnik przedłożył jedynie faktury zakupu usług oraz oświadczenie D. W.. Nie okazał natomiast jakiejkolwiek dokumentacji, która mogłaby potwierdzić związek poniesionych wydatków z przychodami, w szczególności w postaci pisemnych informacji, propozycji ofert, ogłoszeń, sprawozdań zleceniobiorcy i innych, dokumentujących przebieg czynności. Z kolei w zakresie wydatków wskazanych w pkt 2 stwierdzono, że podatnik nie wykazał związku tych wydatków z przychodami osiąganymi w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie udokumentował także innych wydatków pozostających w związku z tymi podróżami. Nie przedłożył żadnej dokumentacji wskazującej, że w trakcie pobytu w Dubaju oraz na Zanzibarze prowadził spotkania biznesowe z arabskimi przedsiębiorcami.

Uwzględniając powyższe organ kontroli skarbowej stwierdził, że brak właściwego udokumentowania przez stronę powyższych wydatków uniemożliwia weryfikację ich związku z przychodami. W związku z tym uznano, że ujęcie tych wydatków w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi naruszenie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm. - w skrócie: "u.p.d.o.f."), a księga podatkowa, w zakresie zapisów dotyczących tych wydatków, jest nierzetelna.

W konsekwencji poczynionych ustaleń określono podatnikowi stratę podatkową ze źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. w wysokości [...] zł, tj. o kwotę [...]zł niższą od straty zadeklarowanej przez stronę w złożonym zeznaniu.

Kwestionując powyższe rozstrzygnięcie w odwołaniu podatnik, reprezentowany przez pełnomocnika, wniósł o uchylenie decyzji organu I instancji i umorzenie postępowania. Decyzji tej zarzucono naruszenie art. 124 i art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm. - w skrócie: "O.p."), a także art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. W uzasadnieniu odwołania podniesiono, że organ I instancji nie zebrał i nie rozpatrzył materiału dowodowego w sposób wyczerpujący, przez co nieprawidłowo ustalił stan faktyczny. W tym kontekście zarzucono, że organ nie wskazał podstaw odrzucenia oświadczenia złożonego przez D. W. w zakresie świadczonych przez niego usług niematerialnych. Zdaniem odwołującego, organ winien przesłuchać D. W. w charakterze świadka. Ponadto organ był zobowiązany do uwzględnienia wyjaśnień strony dotyczących zakupu biletów lotniczych.

Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia [...] r., nr [...], utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W motywach rozstrzygnięcia organ odwoławczy stwierdził, że z uwagi na specyfikę usług niematerialnym podatnik winien, oprócz faktur, przedłożyć dokumentację umożliwiającą weryfikację związku tych usług z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z tego względu powoływane przez stronę okoliczności w zakresie usług niematerialnych, w szczególności na otrzymywane w ramach ich świadczenia informacje telefoniczne oraz uzyskiwane drogą elektroniczną, a także oświadczenie D. W. dotyczące zakresu świadczonych usług, zostały uznane za niewystarczające dla prawidłowego udokumentowania niematerialnych usług. Podkreślono, że zebrany materiał dowodowy uniemożliwia przypisanie konkretnej fakturze wystawionej przez D. W. dokładnego zakresu usług i konkretnie podejmowanych przez niego działań, a tym samym zweryfikowania ich związku z uzyskaniem, zachowaniem, bądź z zabezpieczeniem przychodów osiąganych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. Zaznaczono przy tym, że strona nie przedłożyła żadnych umów dotyczących zaliczonych w koszty usług niematerialnych, które by określały zakres tych usług, sposób ustalania wynagrodzenia, sposobu zlecenia i odbioru wykonanej usługi oraz innej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług, tj. pisemnych opracowań, kalkulacji, oceny ryzyka, korespondencji handlowej. Ustalenia te znalazły pełne potwierdzenie w pisemnym oświadczeniu D. W., z którego wynika, że w ramach współpracy podatnik nie wymagał od niego pisemnych raportów i ocen z przeprowadzanych prac. Wobec powyższego stwierdzono, że podatnik nie wykazał należytej staranności w zakresie prawidłowego, niebudzącego wątpliwości udokumentowania zasadności poniesienia spornych wydatków. Podkreślono, że stronę kilkukrotnie wzywano do przedłożenia materiałów i wskazania okoliczności pozostających w związku z powyższymi wydatkami, które umożliwiłyby ocenę celowości ich poniesienia. Uznano, że bierność podatnika w zakresie dokumentowania celu poniesionych wydatków wyczerpała możliwości w zakresie dalszego poszukiwania dowodów w sprawie. Ponadto organ II instancji zwrócił uwagę, że w sprawie nie kwestionowano wiarygodności pisemnego oświadczenia D. W., jednakże uznane ono zostało za niewystarczające dla prawidłowego udokumentowania usług niematerialnych i uniemożliwiało weryfikację związku wydatków z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej okoliczności faktyczne sprawy nie zrodziły konieczności przeprowadzenia dowodu z przesłuchania w charakterze świadka D. W., zwłaszcza w kontekście jego pisemnego oświadczenia, w którym wypowiedział się na temat zakresu świadczonych usług. Zaznaczono, że zarówno strona, jak i D. W. wskazali, że w związku ze świadczonymi usługami nie została sporządzona żadna dodatkowa dokumentacja. Zgodnie z wyjaśnieniami strony jej kontrahent miał otrzymać zapłatę za poszukiwanie na terenie [...] nieruchomości, które miały zostać przeznaczone na filie agencji Z. lub zostać wykorzystane w celu składowania odpadów niebezpiecznych, natomiast z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej nie wynika, aby podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie składowania odpadów niebezpiecznych.

Odnosząc się natomiast do wydatków na bilety lotnicze do Dubaju i Zanzibaru, podkreślono, że za wyjątkiem faktur ich zakupu oraz lakonicznych wyjaśnień, strona nie przedłożyła innych faktur i rachunków, a także dokumentacji służbowej, potwierdzającej odbycie jakichkolwiek spotkań biznesowych z potencjalnymi kontrahentami, czy też działań mających na celu organizację takich spotkań. Nie podała również żadnych informacji dotyczących miejsca przeprowadzenia spotkań oraz danych osób, które miały w nich uczestniczyć oraz jakim dalszym ko...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »