Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.07.2015

WSA. VAT z tytułu aportu a przychód w CIT

Z uzasadnienia: Kwota podatku należnego wynikająca z faktury dokumentującej wniesienie aportu do spółki będzie stanowiła podatek należny, który nie stanowi przychodu zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT. Pogląd ten koresponduje z jedną z podstawowych zasad podatku od towarów i usług tj. zasadą neutralności tego podatku.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Łoboda Sędziowie: Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz Sędzia WSA Marta Semiczek (sprawozdawca) Protokolant: starszy asystent sędziego Dagmara Stankiewicz-Rajchman po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 31 marca 2015 r. przy udziale sprawy ze skargi "A" S.A. w L. na interpretacje indywidualną Ministra Finansów- Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

I. uchyla zaskarżoną interpretację;
II. zasądza na rzecz skarżącej od Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w P. 457,00 (czterysta pięćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;
III. orzeka, że akt wymieniony w pkt I nie podlega wykonaniu.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 5 lutego 2014 "A" SA (Wnioskodawca, Skarżąca) zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa w zakresie podatku

We wniosku podała, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT jak również podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka obecnie planuje objęcie udziałów w innej krajowej spółce kapitałowej. Objęcie udziałów ma nastąpić przez wniesienie towarów i usług w rozumieniu ustawy VAT (dalej: aport), które podlegać będą opodatkowaniu VAT. Aport nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Spółka planuje, realizację tej operacji w sposób następujący:

• składniki majątku stanowiące aport zostaną wycenione przez niezależnego rzeczoznawcę;
• wartość objętych przez Spółkę udziałów według wartości nominalnej odpowiadać będzie wartości netto wnoszonego aportu (wg wyceny rzeczoznawcy), natomiast kwota VAT należnego z tytułu omawianej transakcji, wynikająca z odpowiedniej faktury VAT wystawionej przez Spółkę, uregulowana zostanie przez Inną Spółkę na rzecz Spółki w formie pieniężnej.

Podatek należny VAT ustalony przez Spółkę od przekazania aportu, zostanie ujawniony w deklaracji podatkowej VAT-7 złożonej za miesiąc powstania obowiązku podatkowego w związku z tą czynnością i rozliczony z właściwym urzędem skarbowym.

W jakiej wysokości Spółka będzie zobowiązana rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu w związku z objęciem udziałów w Innej Spółce w zamian za aport.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm. dalej zwaną updop) i art. 12 ust. 4 pkt 9 przychodem podlegającym opodatkowaniu jest nominalną wartość udziałów objętych w zamian za aport, których wartość jest równa wartości netto aportu. Natomiast kwota VAT należnego przekazana Spółce przez Inną Spółkę otrzymującą aport nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym. Przyjęcie innego stanowiska w takiej sytuacji naruszałoby zasadę neutralności VAT, wyrażoną w Dyrektywie UE 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Kwota należnego VAT nie stanowi bowiem dla Spółki definitywnego przysporzenia majątkowego, gdyż musi zostać przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Tym samym należny podatek od towarów i usług, jako obciążający bezpośrednio Inną Spółkę (w związku z wniesieniem do niej aportu na pokrycie obejmowanych udziałów) pozostaje dla Spółki neutralny dla celów rozliczenia podatku dochodowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w P. działając z upoważnienia Ministra Finansów uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej. Natomiast w zakresie skutków podatkowych wynikających z otrzymania od spółki kapitałowej środków pieniężnych stanowiących równowartość należnego podatku od towarów i usług za nieprawidłowe.

Przytaczając brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 updpop wskazał, że z tytułu objęcia udziałów w Innej Spółce w zamian za wkład w postaci składników majątkowych powstanie po stronie Spółki przychód podatkowy. Przychód ten będzie równy - stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wartości nominalnej objętych w Innej Spółce udziałów. Następnie szeroko omówił dokonywania wyceny wartości rzeczowych składników aportu.

Jednocześnie Organ wyraził pogląd, że środki pieniężne przekazane przez Inną Spółkę na rzecz wnoszącego aport (Wnioskodawcy) nie mają charakteru podatku, bowiem zgodnie z art. 6 ustawy Ordynacja podatkowa, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Otrzymane przez Spółkę środki pieniężne w wysokości równowartości należnego podatku od towarów i usług wynikającego z faktury VAT potwierdzającej wniesienie aportu nie są podatkiem, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji, otrzymane przez Wnioskodawcę od Innej Spółki środki pieniężne w kwocie odpowiadającej podatkowi od towarów i usług należnemu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Innej Spółki będą przychodem podatkowym na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego Skarżąca w rzuciła:

Naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.:

• art. 12 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 14 ust. 1-3 updop, przez błędną wykładnię i uznanie, że przepisy te uprawniają organy podatkowe do określenia przychodu podatkowego w wysokości innej niż nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, oraz;

• art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o updop przez błędne uznanie, iż wykazana na fakturze i otrzymana w ramach transakcji odpłatnego zbycia towarów kwota podatku należnego VAT - w związku transakcją polegającą na wniesieniu aportu do innej krajowej spółki kapitałowej (dalej: Inna Spółka) - nie stanowi kwoty podatku VAT w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o updop, a co za tym idzie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

Naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

• art. 121 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa przez rażące naruszenie zasady zaufania do organów podatkowych, tj. uznanie, że dla celów kalkulacji podatku dochodowego podatek należny VAT otrzymany w formie pieniężnej w związku z wniesieniem aportu nie stanowi kwoty podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o updop przy przyjęciu przeciwnego poglądu w równolegle wydanej interpretacji dotyczącej podatku VAT.

W uzasadnieniu Skarżąca, w pierwszej kolejności wskazała, że zawarta w uzasadnieniu interpretacji sugestia, że nominalna wartość udziałów powinna być inna niż określona pomiędzy wspólnikami, powoduje, że Spółka nie może mieć pewności co do stanowiska prawnego Organu. Dlatego Spółka nie zgadza się z zaprezentowaną przez Organ interpretacją zakresu odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 1-3 ustawy o CIT. Przyjęcie bowiem, że...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »