Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.11.2017

WSA. Ulga mieszkaniowa: Samo poniesienie wydatków nie wystarczy

Z uzasadnienia: Ustawodawca kierował tzw. ulgę miszkaniową do podatników, którzy pozyskali ze sprzedaży nieruchomości (art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a-c ustawy o PIT) określone przychody i w nieprzekraczalnym terminie dwóch lat, przychody te wydatkowali na zaspokojenie swych potrzeb mieszkaniowych, w tym wydatkowali te środki na nabycie nieruchomości mieszkalnej, przy czym "nabycie" należy rozumieć jako definitywne uzyskanie prawa własności.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Rennert Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Świdłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2017 r. sprawy ze skargi [...] na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej [...] z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 07 października 2016 r., Z. M. (dalej zwana również skarżącą lub wnioskodawczynią) wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku o wydanie interpretacji przedstawiono opis stanu faktycznego zgodnie z którym skarżąca w 2013 r. sprzedała nieruchomość. Wnioskodawczyni w zeznaniu PIT-39 złożonym dnia 09 kwietnia 2016 r. zadeklarowała przychód z odpłatnego zbycia w kwocie [...]zł oraz dochód z tego tytułu w kwocie [...]zł. Dochód w tej wysokości został jednocześnie wykazany jako zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 188 ze zm. – dalej w skrócie: "ustawa o PDOF"). Dochód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości uzyskano w 2013 r., a zgodnie z art. 21 ust. 131 ustawy o PDOF, 2-letni termin na wydatkowanie przychodu upływał z ostatnim dniem 2015 r. W dniu 11 maja 2015 r., skarżąca zawarła w formie aktu notarialnego umowę deweloperską ze spółką NEOBIS sp. z o.o. Zgodnie z postanowieniami tej umowy spółka – jako deweloper – zawarła umowę jako współwłaściciel określonej nieruchomości. Dla nieruchomości tej Prezydent Miasta P. wydał dnia 30 kwietnia 2014 r. ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Decyzja ta została przeniesiona na dewelopera decyzją Prezydenta Miasta P. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Na podstawie wskazanej powyżej umowy deweloper zobowiązał się do wybudowania budynku oraz przeniesienia na rzecz skarżącej własności ściśle oznaczonego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu odpowiednim udziałem we własności nieruchomości i w częściach wspólnych budynku oraz urządzeniach. Łączną cenę przedmiotów umowy określono na kwotę [...]zł (cena brutto), w tym [...] zł za lokal mieszkalny. Umówioną kwotę wnioskodawczyni zobowiązała się wpłacić na konto bankowe dewelopera w następujących ratach i terminach:

  • [...] zł – do dnia 25 maja 2015 r. (przelana na rachunek dewelopera w dniu 14 maja 2015 r.);
  • [...] zł po założeniu stolarki okiennej, wykonaniu stropodachu, ułożeniu w mieszkaniach instalacji elektrycznych i hydraulicznych podtynkowych i podposadzkowych – prognozowany termin wykonania prac do dnia 30 czerwca 2015 r. (zapłacona 24 czerwca 2015 r.);
  • [...] zł po wykonaniu wylewek betonowych podposadzkowych, zakończeniu tynków gipsowych i elewacji – prognozowany termin wykonania prac do dnia 30 września 2015 r. (zapłacona 12 sierpnia 2015 r.);
  • [...] zł po wykonaniu pozostałych prac budowlanych niezbędnych do zgłoszenia budynku do użytkowania (zapłacona 04 września 2015 r.).

W okresie od 14 maja 2015 r. do 04 września 2015 r. skarżąca dokonała wydatków na łączną kwotę [...]zł, w tym z tytułu lokalu mieszkalnego w kwocie [...]zł. Ponadto strony wskazanej powyżej umowy zobowiązały się do zawarcia umowy przeniesienia własności w terminie 60 dni od dnia zgromadzenia wszystkich wymaganych do ustanowienia odrębnej własności lokalu dokumentów oraz nie później, niż do 30 czerwca 2016 r. Zgodnie z postanowieniami omawianej umowy w dniu 13 czerwca 2016 r. doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej, na podstawie której przeniesiono na rzecz skarżącej własność lokalu mieszkalnego.

Na tle tak przedstawionego opisu stanu faktycznego zwrócono się do organu z pytaniem czy przesłanki zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PDOF spełnia wydatek poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy z deweloperem przed upływem terminu 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycia nieruchomości przez podatnika, jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje po upływie ww. 2 letniego terminu?

W ocenie skarżącej cała kwota przekazana w 2015 r. w ratach deweloperowi na podstawie umowy przedwstępnej spełnia przesłanki zwolnienia ze wskazanego przepisu. Wystarczy aby wydatek został poniesiony nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, a jego przeznaczeniem winna być realizacja sytuacji wskazanych w art. 21 ust. 25 ustawy o PDOF. Uzasadniając swoje stanowisko wnioskodawczyni wskazała, że z treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PDOF wyraźnie wynika, że warunkiem jego zastosowania jest poniesienie wydatku rozumianego jako faktyczne dokonanie wyzbycia się środków pieniężnych odpowiadających kwocie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia. Treść wskazanego przepisu w żadnym zakresie nie odnosi się do skutku lub rezultatu np. w postaci nabycia nieruchomości, wybudowania budynku, zrealizowania remontu itp. Przepis ten w żaden sposób nie uzależnia prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego od dokonania definitywnego zakupu nieruchomości. Do skorzystania ze zwolnienia wystarczy, by wydatek został poniesiony. Własność lokalu mieszkalnego, rozumianego jako cel przeznaczenia wydatku może zostać definitywnie nabyta w terminie późniejszym, niż 2 lata od zbycia nieruchomości i nie prowadzi to do naruszenia warunków zwolnienia. Istotny jest bowiem moment poniesienia i cel na jakie wydatkowano środki. Konkludując swoje wywody skarżąca wskazała, że w sytuacji zbycia nieruchomości w 2013 r. oraz wpłacenia pozyskanych z tej transakcji środków pieniężnych w 2015 r., na podstawie umowy z deweloperem na poczet lokalu mieszkalnego, dochowano dwuletniego terminu wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PDOF a tym samym możliwe jest skorzystanie z przewidzianego w nim zwolnienia. Fakt ostatecznego nabycia własności lokalu w 2016 r. pozostaje bez znaczenia, ponieważ przywołany przepis w żaden sposób nie uzależnia prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego od dokonania definitywnego nabycia prawa do lokalu mieszkalnego. Nabycie własności lokalu po upływie dwóch lat od końca roku, w którym uzyskano dochód z odpłatnego zbycia nie pozbawia skarżącej – w jej ocenie – prawa do zwolnienia.

Minister Finansów działający przez organ upoważniony – Dyrektora Izby Skarbowej w P. w interpretacji indywidualnej z dnia 09 grudnia 2016 r., nr [...] uznał przedstawione przez skarżącą stanowisko za nieprawidłowe.

Uzasadniając swoje stanowisko organ przytoczył przepisy ustawy o PDOF regulujący zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości wskazując, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »