Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.08.2015

WSA. Termin zawiadomienia o zakończeniu przerwy w działalności

Z uzasadnienia: Sformułowanie "dzień poprzedzający dzień jej zakończenia" o jakim mowa w dyspozycji art. 34 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oznacza dzień, który następuje bezpośrednio przed dniem zakończenia przerwy. Dokonanie zawiadomienia o przerwie po dniu, od którego przerwa według zawiadomienia miałaby trwać, skutkuje pozbawienie podatnika możliwości obniżenia podatku za cały okres przerwy, a nie jedynie za okres opóźnienia w zawiadomieniu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Kwarcińska (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędzia NSA Alicja Stępień, Protokolant Sekretarz Sądowy Agnieszka Bednarczyk-Lewandowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi I.H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 25 sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej za okres od 1 września 2011 r. do 16 maja 2014 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

I.

Dyrektor Izby Skarbowej, decyzją z 25 sierpnia 2014r,, działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.; dalej jako u.p.r.d.) oraz art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.; O.p.), po rozpatrzeniu odwołania skarżącej I. H. od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 17 lipca 2014 r., nr [...], w sprawie odmowy uwzględnienia przerwy w prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej za okres od 1.09.2011 r. do 16.05.2014 r. z powodu niedotrzymania terminu do zawiadomienia o zakończeniu przerwy - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

II.

Stan sprawy: skarżąca prowadzi działalność gospodarczą - usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej - zgodnie z jej wnioskiem z dnia 20 czerwca 2000 r.

Pismem z dnia 31 sierpnia 2011 r. nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 1 września 2011 r. skarżąca poinformowała Naczelnika Urzędu Skarbowego, że od dnia 1 września 2011 r. zawiesza działalność handlową do odwołania.

Z kolei pismem z dnia 16 maja 2014 r. złożonym w Urzędzie Skarbowym w tym samym dniu skarżąca zwróciła się do Urzędu Skarbowego o odwieszenie działalności handlowej karty podatkowe od dnia 17 maja 2014 r.

Po dokonaniu analizy treści tych zawiadomień organ pierwszej instancji wszczął postępowanie podatkowe w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, następnie decyzją z dnia 17 lipca 2014 r., odmówił uwzględnienia przerwy w prowadzeniu przez stronę działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej z powodu niedotrzymania terminu zawiadomienia o zakończeniu przerwy.

Organ pierwszej instancji stwierdził bowiem, że stosownie do treści art. 34 ust. 1 u.p.r.d. nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia; skoro skarżąca podała jako datę wznowienia działalności po przerwie 17 maja 2014 r., to termin do złożenia zawiadomienia o zakończeniu przerwy upłynął z dniem 15 maja 2014 r.

Od powyższej decyzji skarżąca odwołała się wnosząc o jej uchylenie z uwagi na naruszenie przepisów art. 210 § 1 pkt 6 O.p. poprzez brak uzasadnienia faktycznego i prawnego. W ocenie strony cała decyzja została oparta na zawiadomieniu złożonym przez nią w dniu 16.05.2014 r. Wyjaśnia, że prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 12 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wpisowi do CEIDG podlega informacja o zawieszeniu o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zdaniem strony złożone 16.05.2014 r. pismo dotyczące odwieszenia działalności od dnia 17.05.2014 r. powinno pozostać nierozpatrzone, zaś Urząd Skarbowy powinien poinformować ją o poprawnym wznowieniu działalności poprzez zgłoszenie tego faktu do CEIDG. Wskazała, że z uzasadnienia decyzji wynika, że działalność jest zawieszona od 1.09.2011 r., tj. ponad 24 miesiące. Stosownie natomiast do treści art. 14a ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej okres zawieszenia działalności gospodarczej może trwać maksymalnie 24 miesiące. Zgodnie z kolei z treścią art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy Minister Gospodarki jest uprawniony i zobligowany do wykreślenia wpisu z CEIDG po upływie tego okresu. Zatem w ocenie strony Minister Gospodarki był zobowiązany do wykreślenia jej jako przedsiębiorcy z CEIDG, zaś Naczelnik Urzędu Skarbowego nie powinien wydać decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej na 2014 r.

Organ odwoławczy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (pkt. I) podkreślił, że wyboru opodatkowania dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności w formie karty podatkowej dokonuje się poprzez złożenie dobrowolnego wniosku o jej zastosowanie (PIT-16). Karta podatkowa jest szczególną, uproszczoną formą opodatkowania. Konstrukcja prawna tego podatku polega na tym, że nie ustala się ani podstawy opodatkowania, ani nie występuje skala podatkowa, natomiast wysokość świadczenia podatkowego, jakkolwiek ustalona na podstawie przepisów prawa, jednoznacznie wynika dopiero z treści decyzji organu podatkowego.

W przypadku podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej rzeczywiste wyniki gospodarcze osiągane przez podatnika (a więc faktyczne kształtowanie się zarówno wysokości osiąganych przychodów, jak i dochodów podatnika) pozostają bez wpływu na wysokość podatku. Wysokość tego podatku ustalana jest bowiem przez ustawodawcę w taki sposób, aby obciążenie podatkowe było odpowiednie dla przeciętnie osiąganych rezultatów działalności gospodarczej. Podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej ma zatem obowiązek odprowadzać podatek dochodowy we wskazanej w decyzji wysokości bez względu na fakt osiągania (lub nie) przychodów (dochodów) z prowadzonej działalności. Tym samym skorzystanie z tej formy opodatkowania wiąże się z podjęciem przez podatnika pewnego ryzyka.

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej obowiązani są do zapłaty podatku - wg ustalanej corocznie miesięcznej stawki - za okres: 1/ od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanego we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub od dnia wskazanego we wniosku PIT-16 deklaracja w sprawie opodatkowania w formie karty podatkowej, jeśli podatnik korzystał dotychczas z innej formy opodatkowania; 2/ do dnia zaprzestania działalności gospodarczej wskazanego we wniosku o wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatek w wysokości ustalonej decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego, pomniejszony o zapłaconą składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne podatnik zobowiązany jest wpłacać - zgodnie z treścią art. 31 ust. 5 u.p.r.d. - bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Wyjątki od zasady określonej w art. 31 ust. 5 u.p.r.d. (dokonywania wpłat podatku bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego), zostały przewidziane w przepisach art. 34 u.p.r.d., z mocy którego w przypadku zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności w danym roku podatkowym nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia, z wyjątkiem ust. 2. Przepis art. 34 ust. 2 u.p.r.d. stanowi, że w sytuacji, gdy przerwa w prowadzeniu działalności została spowodowana chorobą, podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy, wynikającym ze zwolnienia lekarskiego, w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie. Z kolei stosownie do treści art. 34 ust. 3 u.p.r.d. w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.

Do podatników, którzy na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, w okresie objętym zawieszeniem, nie mają zastosowania przepisy ust. 1 i 2 (art. 34 ust. 4 u.p.r.d.).

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, z treści powołanych przepisów wynika, że warunkiem odstąpienia od pobierania podatku w formie karty podatkowej jest: 1/ zawieszenie wykonywania działalności gospodar...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »