Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.02.2016

WSA. Termin nabycia nieruchomości a prawo do ulgi mieszkaniowej w PIT

Z uzasadnienia: Do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezbędne jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, o których mowa w art. 30e, na własne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Przepis ten nie wymaga jednak, by nabycie prawa własności lokalu nastąpiło we wskazanym powyżej terminie.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Sędziowie Sędzia WSA Joanna Wojciechowska, Sędzia WSA Elżbieta Woźniak (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Furtak-Biernat, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi Z. H. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r. nr [...] w zastosowania przepisów prawa podatkowego:

I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej Z. H. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015 r do Dyrektora Izby Skarbowej, działającego z upoważnienia Ministra Finansów wpłynął wniosek [...] o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w dniu 16 września 2009 r. w drodze notarialnego poświadczenia dziedziczenia nabyła wraz z siostrą [...] spadek, po zmarłej w dniu 17 sierpnia 2009 r. matce ([...]). W skład spadku wchodziły: działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 9 grudnia 2065 r. i stanowiący odrębną nieruchomość, budynek mieszkalny o kubaturze 95,68 m3 przeznaczony na cele mieszkalne, działka nr 4 o obszarze 560 m2 położona w [...]. Wnioskodawczyni dokonała zgłoszenia o nabyciu majątku w drodze spadku. Uzyskała również w dniu 23 marca 2010 r. od Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] zaświadczenie stwierdzające, iż zgłoszenie spełnia przesłanki art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a przedmiotowe nabycie zwolnione jest od podatku od spadków i darowizn.

W dniu 26 marca 2010 r. wnioskodawczyni sprzedała odziedziczony udział w domu i uzyskała z tego tytułu przychód w wysokości [...] zł. W rozliczeniu rocznym za 2010 r. pomniejszyła przychód [...] zł o koszty uzyskania przychodu tj. [...] zł i wykazała dochód w kwocie [...] zł. Następnie w dniu 12 maja 2011 r. zawarła wspólnie z małżonkiem [....] z deweloperem - [...] spółka jawna z siedzibą w [...], w formie aktu notarialnego umowę przedwstępną o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży. Strony umowy ustaliły cenę nieruchomości na kwotę [....] zł brutto, płatną w siedmiu ratach. Płatność pierwszej raty w kwocie [....] zł miała nastąpić w terminie trzech dni roboczych od dnia uzyskania przez dewelopera pozwolenia na budowę. Jednocześnie strony umowy ustaliły termin wybudowania przedmiotu umowy do końca drugiego kwartału 2012 r., natomiast termin zawarcia umowy przyrzeczonej do końca trzeciego kwartału 2012 r. Wnioskodawczyni oświadczyła, że środki otrzymane ze sprzedaży otrzymanej w spadku nieruchomości przeznaczyła na rzecz dewelopera tytułem zapłaty pierwszej raty w kwocie [....] zł, co zostało udokumentowane fakturą VAT z dnia 2 czerwca 2011 r. Wnioskodawczyni na podstawie umowy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego, uzyskała prawo własności nieruchomości, co stanowi jej zdaniem potwierdzenie przeznaczenia środków na własne potrzeby mieszkaniowe do dnia 31 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

- czy zawarcie przez wnioskodawczynię przedwstępnej umowy w formie aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży, na zakup lokalu mieszkalnego o wartości tego udziału wynoszącym co najmniej [...] zł do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz wpłacenie kwoty [...] zł na konto zbywcy (dewelopera) do dnia 31 grudnia 2012 r. powoduje zwolnienie wnioskodawczyni z tytułu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej "u.p.d.o.f."), a co za tym idzie, czy będzie zwolniona z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości sprzedanej w dniu 26 marca 2010 r.?

Zdaniem wnioskodawczyni, ujęcie kwoty [...] zł w poz. 25 zeznania PIT-39 za 2010 r. było prawidłowe i stanowiło deklarację przekazania tej kwoty na własne cele mieszkaniowe, tj. w ciągu 2 lat od zbycia udziału w odziedziczonym lokalu mieszkalnym (domu). W związku z postanowieniami umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży ww. kwota została przekazana w dniu 2 czerwca 2011 r. na rachunek dewelopera. Tym samym doszło do spełnienia przesłanki opisanej w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. i zwolnienia wnioskodawczyni z obowiązku zapłaty podatku dochodowego wymienionego w art. 30e u.p.d.o.f. Ponadto wnioskodawczyni wskazała, że przepis art. 21 ust. 25 lit. a) u.p.d.o.f., w żaden sposób nie uzależnia prawa do skorzystania z przedmiotowej ulgi od dokonania definitywnego zakupu nieruchomości (przeniesienia własności lokalu w drodze umowy przyrzeczonej). Przedwstępna umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży jest bowiem tzw. umową "nazwaną". Jej postanowienia, skutki oraz forma prawna zostały określone przepisami kodeksu cywilnego. Zastosowanie formy aktu notarialnego przyznaje nabywcy uprawnienie, w przypadku odmowy przez zbywcę przeniesienia własności nieruchomości, do wystąpienia do sądu o wydanie orzeczenia stwierdzającego obowiązek dewelopera przeniesienia oznaczonego prawa na nabywcę. Umowa ta, w praktyce zapewnia przeniesienie prawa, którego dotyczy przedwstępna umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży.

Do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia wystarczy zdaniem wnioskodawczyni łączne spełnienie następujących przesłanek:

- poniesienie wydatku, a za taki należy uznać dokonanie wpłaty na rachunek developera, w związku z umową przedwstępną;
- cel tego wydatku, zgodnie ze wskazanymi w art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f., w niniejszej sprawie cel ten jest spełniony, ponieważ celem zawarcia przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży jest nabycie prawa;
- termin dokonania wydatku zgodny z określonym celem, ten warunek także został spełniony, albowiem dokonałno stosownej wpłaty przed upływem terminu, jaki da się wywieść z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.

Dyrektor Izby Skarbowej w ..., działający w imieniu Ministra Finansów, w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 15 lipca 2015 r. nr [....] uznał stanowisko wnioskodawczyni za nieprawidłowe.

Przytaczając treść art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 19 ust. 1, ust. 3, art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 21 ust. 25 pkt 1, art. 21 ust. 28, art. 22 ust. 6c, 6d i 6e, art. 30e ust. 1, ust. 4, ust. 7 u.p.d.o.f., organ interpretacyjny wskazał, że zarówno zawarcie umowy przedwstępnej, jak i dokonanie stosownie do tej umowy wpłat na poczet ceny mogą prowadzić do nabycia własności nieruchomości lub praw, ale nie są z nim równoważne. Treścią umowy przedwstępnej jest jedynie zobowiązanie się stron do zawarcia umowy przyrzeczonej (przenoszącej własność), lecz tej własności sama umowa nie przenosi. Brak zawartej w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia własności nieruchomości lub prawa majątkowego ma oczywisty skutek w postaci braku nabycia własności tych rzeczy lub praw, a tym samym powoduje niewypełnienie warunków do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.

Jak podkreślił organ interpretacyjny, z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że udział w nieruchomości został przez wnioskodawczynię nabyty w drodze sp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »