Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.04.2016

WSA. Stawka VAT na zabudowę kuchenną: Sądy swoje, a fiskus swoje

Z uzasadnienia: Obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zastosowanie wtedy, gdy montaż komponentów meblowych następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). Przy czym, nie chodzi o jakiekolwiek wykorzystanie elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu) przy wykonywaniu zabudowy meblowej, ale wyłącznie takie, które przez konstrukcyjne połączenie komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego (lokalu) stworzy trwałą zabudowę spełniającą jako całość określoną funkcję użytkową.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Kowalewska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska,, Sędzia WSA Bolesław Stachura, Protokolant starszy sekretarz sądowy Gabriela Porzezińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 17 marca 2016 r. sprawy ze skargi A. U. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego:

1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego A. U. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony wniosek przez A.U. (dalej "Wnioskodawca", "Skarżący"), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku na wykonanie trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. wykonywania zabudowy kuchennej, wnękowej, łazienkowej, pod konkretny wymiar z materiałów zakupionych od innych podmiotów, które wbudowane zostają w sposób trwały w lokal mieszkalny lub w budynek mieszkalny jednorodzinny, wskazany przez klienta. Świadczenie to polega na kompleksowej usłudze, polegającej na zaprojektowaniu (indywidualny pomiar), dopasowaniu oraz trwałym zainstalowaniu (montażu) ww. zabudów. Wszystkie szafy i meble dostosowane są do rozkładu pomieszczeń, wykonywany jest indywidualny pomiar i wykonawstwo. Meble i szafy wykonane są z płyt meblowych i płyty MDF i drewnianych. Większość mebli jest przytwierdzana do ściany za pomocą trwałego spoiwa o charakterze klejąco-uszczelniającym oraz kołków rozporowych. Ściany, do których przytwierdzane są meble i szafy to ściany wykonane z rożnych materiałów budowlanych, m.in. z cegieł, glazury, itp. Próba odłączenia mebli i szaf od tej ściany spowodowałaby uszkodzenie zarówno mebla/szafy oraz ściany (uszkodzeniu uległby materiały, stanowiące element składowy tej ściany). Nie jest możliwe przytwierdzenie odłączanego mebla/szafy (pozostałości po nich) w jakikolwiek sposób, w innym miejscu z zachowaniem jego dotychczasowego kształtu i przeznaczenia. Jakikolwiek mebel/szafa nie mógłby zostać zamontowany w miejscu, w którym przytwierdzony był dotychczasowy mebel/szafa bez wykonania dodatkowych prac (wyrównanie ściany, uzupełnienie ubytków w tynku, położenie np. nowej glazury, itp.).

Wskazując na art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), dalej "u.p.t.u." oraz uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r, w sprawie o sygn. akt I FPS 2/13, art. 41 ust. 12a u.p.t.u. przywołał definicje modernizacji jako trwałego montażu i ulepszenia rzeczy, budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i wyłączenia o których mowa w art. 41 ust. 12b u.p.t.u.

Dalej wskazał, że powołany przepis (art 41 ust. 12 u.p.t.u.) stanowi implementację art. 98 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z art. 98 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone. W myśl art. 98 ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy 2006/112/WE, stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III. W załączniku tym, zatytułowanym: "Wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone, o których mowa w art. 98", w poz. 10 wskazano na dostawę, budowę, remont i przebudowę budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej. Przepis art. 2 pkt 12 ustawy określa, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Zatem opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc między innymi do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b u.p.t.u. oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że w dniu 31 marca 2014 r. Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną (PT 10/033/5/133/WLI/14/RD 30577), w której stwierdzono, iż zabudowa wnękowa tylko wtedy może korzystać z preferencyjnej, stawki VAT 8%, jeśli jej usunięcie spowoduje zniszczenie konstrukcji mieszkania. Zdaniem Wnioskodawcy dostarczenie usługi w postaci dostawy i montażu mebli, szaf w kuchni, łazience, pomieszczeniach gospodarczych, wnęk w sytuacji, gdy mamy do czynienia z trwałą zabudową meblową stanowi modernizację obiektu budowlanego w rozumieniu art. 41 ust. 12 u.p.t.u.. Montażu tych elementów dokonuje się bowiem na stałe, bez możliwości przeniesienia do innego obiektu, bez możliwości wprowadzenia ich ponownie do obrotu. Ich rozmontowanie spowodowałoby bowiem uszkodzenie ścian, zaś zdemontowane elementy zabudowy nie mogłyby być ponownie wykorzystane w innym lokalu z uwagi na swój zindywidualizowany charakter dostosowany wyłącznie do konkretnego miejsca. Na poparcie swojego stanowiska powołał wyroki sądów administracyjnych, które jakkolwiek nie są źródłem prawa, jednakże na zasadzie autorytetów sądów -stają się jak gdyby "prawem zwyczajnym" i zgodnie z zasadą równości stosowania prawa podatkowego powinny wpływać na jednolitość orzecznictwa i zakres uwzględniania ich przez organy podatkowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaka stawka podatku VAT znajduje zastosowanie do czynności polegających na wykonaniu:

1. trwałej zabudowy wnękowej z drzwiami przesuwnymi w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
2. trwałej zabudowy meblowej w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
3. trwale umiejscowionej zabudowy kuchennej w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności polegające na wykonaniu:

1. trwałej zabudowy wnękowej z drzwiami przesuwnymi w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
2. trwałej zabudowy meblowej w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
3. trwale umiejscowionej zabudowy kuchennej w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług VAT, tj. 8% jako modernizacja.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) dalej "O.p." oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w B. działający w imieniu Ministra Finansów (dalej "Organ") stwierdził, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku na wykonanie trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego - jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu Organ przytoczył treść przepisów art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1 art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1 - 2, 41 ust. 12a, art. 41 ust. 12, art. 2 pkt 12, art. 41 ust. 12b i art. 41 ust. 12c u.p.t.u.. Następnie wskazał, że w myśl § 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 8% dla: 1. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym; 2. robót konserwacyjnych dotyczących: a. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych; b. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12 - w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2. Przez roboty konserwacyjne rozumie się natomiast roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 7 ust. 2 ww. rozporządzenia). Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują natomiast pojęć "budowa", "remont", "modernizacja", "przebudowa", "roboty budowlane", dlatego też w tym zakresie należy dokonać ich wykładni w oparciu o znaczenie potoczne, znaczenia słownikowego. Organ wskazał, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny zatem mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Mając na uwadze uchwałę NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 oraz opisane w stanie faktycznym czynności składające się na świadczenie kompleksowe polegające na wykonaniu zabudowy meblowej z uprzednio nabytych komponentów Organ uznał za świadczenie usług.

Przechodząc do stawki podatku VAT - zgodnie z powołaną wyżej uchw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »