WSA. Sprzedaż prywatnej nieruchomości wykorzystywanej w firmie a VAT

W przypadku osób fizycznych mamy do czynienia z majątkiem przedsiębiorstwa (wyodrębnionym w sposób wyraźny dla celów prowadzonej działalności gospodarczej) i majątkiem prywatnym. Może zdarzyć się, że elementy majątku prywatnego są wykorzystywane do celów zarobkowych (tym samym wchodzić w zakres działalności gospodarczej) a mimo to pozostać w majątku prywatnym. Fakt uznania dzierżawy gruntu za działalność gospodarczą nie ma automatycznego przeniesienia na późniejszą transakcję sprzedaży gruntu. W sytuacji wygaśnięcia umowy dzierżawy nie ma już okoliczności - czerpania zysku z dobra, która wskazywałyby, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą. Nie można mówić, że taka sprzedaż odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej albowiem w takiej sytuacji ma miejsce powrót do stanu sprzed umowy dzierżawy czyli zwykłego posiadania majątku prywatnego. Uprzednia dzierżawa gruntu znajdującego się w majątku prywatnym osoby fizycznej nie może przesądzać o opodatkowaniu VAT późniejszej sprzedaży gruntu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Barbara Ciołek, Sędziowie sędzia WSA Anetta Chołuj, sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska (sprawozdawca), Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Terlecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 4 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi L. W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów (obecnie: Minister Rozwoju i Finansów) działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

  1. uchyla zaskarżoną interpretację,
  2. zasądza od Ministra Rozwoju i Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w P. na rzecz strony skarżącej kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Postępowanie przed organem podatkowym.

1.1. Przedmiotem skargi jest interpretacja indywidualna Ministra Finansów (obecnie: Ministra Rozwoju i Finansów) z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] wydana na wniosek L. W. (dalej: skarżący/ wnioskodawca) w przedmiocie podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

1.2. Z uzasadnienia stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej wynika, że wnioskodawca wraz z małżonką są właścicielami na prawach ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej nieruchomości położonej we W., składającej się z trzech działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami [...], [...] i [...] obręb O., o łącznej powierzchni 4,4084 ha. W dniu 22 maja 2002 r. nabyli oni od tego samego podmiotu X niezabudowaną działkę rolną nr [...] oraz udział wynoszący 22/100 w niezabudowanej działce rolnej nr [...] o pow. 10,9479 ha. Pozostała część ułamkowa, tj. [...] pozostała własnością podmiotu X. W dniu 12 września 2003 r. współwłaściciele działki nr [...] zawarli przedwstępną umowę notarialną zobowiązując się w niej do zniesienia współwłasności niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr [...] poprzez jej podział geodezyjny w umówiony sposób, uwzględniający ekwiwalenty powierzchniowe. W celu uzyskania pełnej ekwiwalentności podział musiał objąć również działkę rolną - własność podmiotu X - nr [...]. W wyniku podziału działki nr [...] powstały dwie działki o nr [...] i [...], a w wyniku podziału działki nr [...] powstały działki nr [...], [...] i [...]. Działka nr [...] pozostała niepodzielona. Grunty wchodzące w skład przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości będącej aktualnie własnością małżonków ([...], ] i [...]) uprawiane są jako grunty orne przez rolnika prowadzącego działalność gospodarczą wydzierżawiającego nieruchomość, pozostają niezabudowane i nieuzbrojone w infrastrukturę techniczną, nie posiadają żadnych naniesień, nie ponoszono żadnych nakładów inwestycyjnych lecz umówiono się, że wejdą w skład gospodarstwa rolnego. W ewidencji gruntów i budynków ww. nieruchomości oznaczone są jako grunty orne i tak są użytkowane, pomimo uchwalenia (niezależnie od woli małżonków) w dniu 11 lipca 2003 r. przez Radę Miejską W. planu zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje dla przedmiotowego terenu funkcje aktywności gospodarczej (w tym zabudowę), przeznaczenie części na komunikację (ulice, drogi), zieleń i infrastrukturę techniczną. Zaznaczono, że wobec zmiany planów zawodowych i życiowych, małżonkowie - pomimo ukończenia przez jednego z małżonków studiów rolniczych - odstąpili od zamiaru prowadzenia gospodarstwa rolnego. Grunty będące przedmiotem przyszłej sprzedaży nie były wykorzystywane przez żadnego z obojga z małżonków w celu realizowania działalności gospodarczej, bowiem małżonkowie nie byli i nie są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, nie wykonują wolnych zawodów, nie byli i nie są płatnikami VAT. Utrzymują gospodarstwo domowe z przychodów będących wynagrodzeniami z umów o pracę. Grunty te były i są przedmiotem umowy dzierżawy z przedsiębiorcą rolnym. Małżonkowie nie podejmują aktywnych działań o charakterze marketingowym w zakresie sprzedaży nieruchomości, m.in. nie reklamują działek poprzez umieszczenie ogłoszeń w radiu, prasie i telewizji, itp. i nie korzystają z usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami celem zbycia przedmiotowej nieruchomości. W całym okresie posiadania własności nieruchomości zobowiązanie podatkowe było ustalane przez organ podatkowy (Prezydent W.) jako podatek rolny. Małżonkowie nie są właścicielami ani współwłaścicielami nieruchomości rolnych. Ich własnością jest jedynie lokal mieszkalny wykorzystywany do własnych celów mieszkalnych.

W związku z powyższym zadano pytanie czy z tytułu sprzedaży nieruchomości (dostawy działek), na którą składają się działki o nr [...], [...], [...], położonej we W., obręb O., ujawnionej w KW [...] sprzedający będzie płatnikiem [podatnikiem] VAT?

Zdaniem wnioskodawcy sprzedający nieruchomość nie będą podatnikiem VAT z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Odwołano się do art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), jak też wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TS) w sprawie Słaby i Kuć, C-180/10 i C-181/10, jak też w sprawie Dieter Armbrecht, C-291/92, EU:C:1995:304 i podkreślono, że wnioskodawca wraz z małżonką nie podejmowali żadnych aktywnych działań, które wskazywałyby na to, że przedmiotowa sprzedaż ma charakter profesjonalny. Ma ona charakter sprzedaży towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabywcy w celu odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

1.3. W zaskarżonej interpretacji indywidualnej organ podatkowy uznał stanowisko skarżącego za nieprawidłowe. Odwołano się do treści art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, jak też art. 693 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016r, poz. 380 ze zm.) oraz orzecznictwa TS w sprawie W.N. Van Tiem, C-186/89, EU:C:1990:429 oraz Renate Enkler, C-230/94, EU:C:1996:352. Podkreślono, że dzierżawa nieruchomości jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji wnioskodawca nie będzie zbywał majątku osobistego, ale majątek wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej i sprzedaż przedmiotowych nieruchomości będzie podlegała VAT.

2. Postępowanie przed Sądem pierwszej instancji.

2.1. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zaskarżono ww. interpretację indywidualną w całości. Zarzucono jej naruszenie art. 15 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT polegające na dokonaniu oceny wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej bez wszechstronnej i całościowej analizy jego t...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »