Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

18.02.2019

WSA. Sprzedaż nieruchomości: Ulga odsetkowa nie wyklucza ulgi mieszkaniowej

Z uzasadnienia: Ustawodawca, odróżnia wydatki na spłatę kredytu i spłatę odsetek od kredytu (art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT), tym samym uwzględnienie wydatków na spłatę odsetek od kredytu, przy korzystaniu z ulgi, o której mowa w art. 26b ustawy, nie wyłącza możliwości zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy od opodatkowania dochodu ze zbycia nieruchomości w części przeznaczonej na spłatę tego kredytu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Pindel, Sędzia NSA Eugeniusz Christ, Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.), Protokolant Katarzyna Czabaj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. uchyla zaskarżoną decyzję.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 75 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800; ze zm., dalej: O.p.) oraz przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307; ze zm., dalej: u.p.d.o.f.) powołanych w uzasadnieniu prawnym utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. z dnia [...] nr [...] odmawiającą p. K. K. (dalej: strona, podatniczka, skarżąca) stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. w kwocie [...] zł.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Pismem z dnia 29 grudnia 2017 r., uzupełnionym pismem z dnia 17 stycznia 2018 r. strona zwróciła się do organu I instancji z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym ze sprzedaży nieruchomości za 2011 r. w kwocie [...] zł. Do wniosku dołączyła korekty zeznań podatkowych PIT-39, z podanymi odpowiednio kwotami należnego podatku w wysokościach [...] zł i [...] zł.

Organ I instancji nie uwzględnił tego wniosku i decyzją z dnia [...], z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. w kwocie [...] zł.

W odwołaniu od tego rozstrzygnięcia podatniczka zarzuciła naruszenie:

  • art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. polegające na niezastosowaniu tego przepisu,
  • art. 21 ust. 30 u.p.d.o.f. poprzez błędne zastosowanie tego przepisu,
  • art. 21 ust. 25 pkt 2 u.p.d.o.f. poprzez nieuznanie spłaconego kredytu, jako wydatku mieszkaniowego podlegającego odliczeniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy,
  • art. 2a O.p. wskutek niezastosowania zasady ustanowionej w tym przepisie.

Strona podniosła, że zaskarżona decyzja jest "błędna i stanowi nadinterpretację przepisu art. 21 ust. 25 pkt 2, który wyraźnie oddziela spłatę kredytu i odsetek od tego kredytu". W ocenie podatniczki "zostały wypełnione wszystkie warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Na poparcie swojego stanowiska strona przywołała poglądy prezentowane w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 września 2014 r.

Organ odwoławczy nie uwzględnił odwołania.

Na wstępie swoich rozważań wskazał, że sporna w niniejszej sprawie jest kwestia, czy skarżącej przysługuje uprawnienie do zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości, przed upływem 5 lat od jego nabycia, w sytuacji gdy część uzyskanego przychodu wydatkowano na spłatę kredytu (bez odsetek), zaciągniętego w 2006 r., w stosunku do którego wnioskodawczym korzysta od 2008 r. z tzw. "ulgi odsetkowej’'.

Dalej zacytował art. 72 § 1 pkt 1 oraz art. 75 § 1, 3 i 4a O.p. i wyjaśnił, że w decyzji stwierdzającej nadpłatę organ podatkowy określa wysokość zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości w takim zakresie, w jakim powstanie nadpłaty jest związane ze zmianą wysokości zobowiązania podatkowego. W zakresie, w jakim wniosek jest niezasadny, organ odmawia stwierdzenia nadpłaty.

Następnie przywołano art. 1 i art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f., art. 8 ust. 1, art. 19 ust.1 oraz art. 30e ust. 1 i 5 u.p.d.o.f.

Przechodząc do istoty sporu wskazano, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części łub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem. Z kolei na mocy art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a za wydatki poniesione na omawiane cele uważa się także wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1.

Zgodnie z art. 21 ust. 30 ustawy podatkowej art. 131 ust. 1 u.p.d.o.f. nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dalej, przywołując istotne dla rozstrzygnięcia okoliczności faktyczne organ odwoławczy wskazał, że, jak wynika z akt sprawy, podatniczka na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w W. z dnia [...], sygn. akt [...], nabyła po zmarłej w dniu [...] matce 1/3 udziału w zabudowanej nieruchomości położonej w O. w powiecie [...].

Na podstawie aktu notarialnego z dnia [...] sprzedała swój udział w tej nieruchomości. Jak wynika z treści tego aktu kupujący zobowiązali się zapłacić podatniczce cenę [...] zł, w terminie do dnia 20 września 2011 r. na wskazany rachunek bankowy i ponieśli koszty związane ze sporządzeniem tego aktu notarialnego wraz z opłatą sądową i podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatniczka zapłaciła natomiast kwotę [...] zł za czynności zmierzające do zbycia 1/3 praw do nieruchomości, co potwierdza stosowna faktura.

Ponadto z akt sprawy wynika, że w dniu 31 października 2006 r. została zawarta pomiędzy A S.A. a podatniczką i jej małżonkiem "Umowa o Mieszkaniowy Kredyt Budowlano-Hipoteczny" w kwocie [...] zł, który był przeznaczony na częściowe sfinansowanie robót budowlanych związanych z budową domu jednorodzinnego położonego w miejscowości G..

W dniu 21 listopada 2011 r. podatniczka przelała kwotę [...] zł tytułem nadpłaty kapitału ww. kredytu.

Z akt sprawy wynika także, że podatniczka nie złożyła w ustawowym terminie (tj. do 30 kwietnia 2012 r.) zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011 ze sprzedaży udziału w przedmiotowej zabudowanej nieruchomości. W dniu 15 marca 2013 r. strona złożyła zeznanie podatkowe PIT-39 za 2012 r. w związku ze zbyciem, przed upływem pięciu lat od nabycia, opisanej wyżej nieruchomości, w którym to zeznaniu wykazała należny podatek w wysokości [...] zł.

Następnie w dniu 8 listopada 2016 r. strona złożyła korektę zeznania za 2011 r. PIT-39, w której zeznała podatek należny w kwocie [...] zł. Z kolejnej korekty zeznania za 2011 r. PIT-39, załączonej, do złożonego w dniu 29 grudnia 2017 r. wniosku o stwierdzenie nadpłaty, wynika podatek należny w wysokości [...] zł, zaś z kolejnej korekty tego zeznania, załączonej do pisma z dnia 17 stycznia 2018 r., kwota podatku należnego stanowi [...] zł.

Z protokołu spisanego z podatniczką w dniu 8 listopada 2016 r. wynika, iż małżonkowie w złożonych zeznaniach podatkowych za lata 2008-2015 dokonali odliczeń z tytułu spłaconych odsetek od kredytu przyznanego przez A na podstawie "Umowy o Mieszkaniowy Kredyt Budowlano-Hipoteczny" w kwocie [...] zł, który był przeznaczony na częściowe sfinansowanie robót budowlanych związanych z budową domu jednorodzinnego położonego w miejscowości G., której to okoliczności strona nie kwestionuje w złożonym odwołaniu.

W świetle przestawionego powyżej stanu faktycznego i prawnego organ odwoławczy zaaprobował rozstrzygnięcie organu I instancji. Za niezasadne uznał bowiem zarzuty naruszenia art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 21 ust. 30 i art. 21 ust. 25 pkt 2 u.p.d.o.f.

Zdaniem organu odwoławczego, w świetle powołanych wyżej, jednoznacznie brzmiących przepisów art. 21 ust. 1 pkt 131, art...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »