WSA. Sprzedaż działki w ROD a PIT

Z uzasadnienia: Wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów bliżej niesprecyzowanych znajdujących się na działce, wykonanych lub nabytych ze środków finansowych działkowca, winno być zakwalifikowane jako przychód ze źródła określonego w art. 10 ust 1 pkt 8 lit d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Zdzisław Pietrasik (spr.) Sędziowie: sędzia WSA Izabela Najda - Ossowska sędzia WSA Urszula Wiśniewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marcin Frydrych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2016 r. sprawy ze skargi A. S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

  1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
  2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz A. S. kwotę 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

1. We wniosku o interpretację indywidualną A. S. (skarżąca) wskazała,

że prawo do działki położonej na terenie prowadzonego przez [...] Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego "D. " w D. uzyskał jej mąż G. S., dnia [...] marca 1976 r., na podstawie przydziału udzielonego przez Radę Zakładową Przedsiębiorstwa Produkcji i Montaży Budownictwa Rolniczego w B.. Tytułem przydziału działki został wniesiony wkład członkowski w wysokości [...] zł. Przydzielona została działka nr [...] Pracowniczego Ogrodu Działkowego w D.. Na mocy późniejszych zmian ustawowych Pracownicze Ogrody Działkowe zostały przemianowane na Rodzinne Ogrody Działkowe. Po śmierci męża w maju 2014 r., na podstawie uchwały Zarządu ROD D. z dnia [...] lipca 2014 r. Wnioskodawczym wstąpiła w prawa do działki po zamarłym małżonku i została przyjęta w poczet członków [...] Związku Działkowców. Przez bardzo długi okres użytkowania wraz z mężem działki dokonała licznych nasadzeń oraz wybudowała altanę - domek letniskowy. Koszty wybudowania altany oraz dokonanych nasadzeń ponoszone były z własnych, opodatkowanych dochodów. W całym okresie między Wnioskodawczynią i jej mężem pozostawała małżeńska wspólnota majątkowa. Ponadto przez cały okres użytkowania ponoszone były koszty i opłaty. Utrzymanie działki wiązało się również ze znacznym wkładem pracy własnej. Z uwagi na podeszły wiek i brak możliwości dalszego utrzymania działki w należytym stanie, dnia [...] września 2015 r. Wnioskodawczyni dokonała zbycia prawa do działki na podstawie potwierdzonej notarialnie umowy "Przeniesienia Praw do Działki", za co nabywca uiścił określoną w umowie należność.

2. W związku z przedstawionym stanem skarżąca zapytała: Czy w związku z zawarciem umowy przeniesienia praw, Wnioskodawczyni zobowiązana jest do uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego? Czy przeznaczenie kwoty uzyskanej tytułem tej umowy na remont mieszkania ma wpływ na ewentualne zobowiązanie podatkowe?

3. Zdaniem skarżącej, ze względu na długoletni okres posiadania działki i ponoszone inwestycje, nie powinno powstać zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego. Wszystkie obiekty, tj. altana, nasadzenia itp., znajdujące się na działce powstały od podstaw, w trakcie bardzo długiego okresu użytkowania, zostały sfinansowane przez Wnioskodawczynię i jej męża z własnych dochodów, już opodatkowanych.

4. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia [...] kwietnia 2016 r. uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe. Stwierdził, że przychód, jaki uzyskała z odpłatnego zbycia w 2015 r. praw i obowiązków wynikających z prawa do działki, zakwalifikować należy jako przychód z praw majątkowych w rozumieniu art. 18 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa skarżąca złożyła do sądu administracyjnego skargę na powyższa interpretację wnosząc o jej uchylenie w całości, zarzucając naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.), w związku z art. 48 kodeksu cywilnego (dalej k.c.) w związku z art. 30 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (dalej ROD) poprzez uznanie, iż skarżąca dokonując odpłatnego zbycia własności znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, osiągnęła przychód z art. 10 ust. 1 pkt 7 p.d.o.f (z praw majątkowych) a nie ze zbycia "innych rzeczy" o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit d u.p.d.o.f.

6. W uzasadnieniu skarżąca podała, że zgodnie z art. 48 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Wyjątek, o którym mowa, został zawarty w art. 30 ust. 2 ROD, w którym ustawodawca stwierdza, że nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność. W związku z powyższym, zbyte przez skarżącą nasadzenia i altana stanowią rzeczy ruchome jako odrębny przedmiot własności, o których mowa w art. 1...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »