Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

16.10.2019

WSA. Sprzedaż części działki nabytej w spadku bez VAT

Z uzasadnienia: Działania podatnika, w stosunku do stanowiących jego własność składników majątkowych (w tym mienia nieruchomego), wykazują cechy zorganizowania i ciągłości charakteryzujące działalność gospodarczą, gdy podejmowane przez niego czynności, związane z zagospodarowaniem tego mienia i jego rozporządzaniem, będą istotnie odbiegały od normalnego wykonywania prawa własności, a nadto podatnik z operacji tych uczyni sobie lub ma zamiar uczynienia stałego (a nie okazjonalnego) źródła zarobkowania.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia NSA Anna Świderska Sędziowie: Sędzia WSA Bożena Kasprzak (spr.) Sędzia WSA Joanna Tarno Protokolant: Specjalista Alina Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2019 r. sprawy ze skargi J. M. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 lutego 2019 r. nr 0113-KDIPT1-2.4012.866.2018.3.MC w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację; 2. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną interpretacją z dnia [...] 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko J. M., przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług - jest nieprawidłowe.

W dniu 7 grudnia 2018 r. wpłynął do organu wniosek, w którym wnioskodawczyni przedstawiła następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w S. z dnia [...] 2015 r., strona stała się właścicielem m.in. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym [...] o powierzchni 0,61 ha położonej w miejscowości B. gm. B., powiat sieradzki, woj. [...].

W dniu 20 sierpnia 2018 r. strona podpisała notarialną umowę przedwstępną ze spółką A S.A. z siedzibą w K. na sprzedaż części działki [...] około - 0,2820 ha za sumę około 282 000 zł.

Przedmiotowa część działki [...] będąca przedmiotem sprzedaży, nie jest wykorzystywana do działalności gospodarczej. Część działki [...] jak i cała działka do chwili śmierci męża strony, tj. do dnia 6 stycznia 2012 r. była siedliskiem gospodarczym i wykorzystywana była do celów mieszkalnych oraz prowadzenia gospodarstwa rolnego, zwolnionego od podatku VAT (obecnie niezamieszkanym). Ww. część działki nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, użyczenia do dnia 26 września 2018 r., kiedy strona podpisała na 3 miesiące umowę dzierżawy ze spółką A, w której strona wyraziła zgodę na dysponowanie przedmiotem na cele budowlane w zakresie uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń określonych szczegółowo w treści umowy przedwstępnej.

Strona nie będzie ponosiła dodatkowych nakładów inwestycyjnych w związku z przygotowaniem przedmiotowej działki do sprzedaży, która nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunkiem kupna wydzielonej działki z działki będzie uzyskanie przez kupującego prawomocnej, ostatecznej i wykonalnej decyzji o warunkach zabudowy.

Strona nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, nie dokonywała sprzedaży innych działek niż wskazana we wniosku. Pozostała część działki [...] będzie w przyszłości przeznaczona do sprzedaży.

Warunki określone w umowie przedwstępnej:

 1. uzyskanie przez kupującego prawomocnej, ostatecznej i wykonalnej decyzji o warunkach zabudowy, z której będzie wynikać możliwość zabudowania przedmiotowej nieruchomości o pow. 0,2820 ha, która zostanie wydzielona z działki [...], obiektami zgodnie z planami inwestycyjnymi Kupującego, w tym obiektem handlowym o pow. zabudowy nie mniejszej niż 600 m²;
 2. uzyskanie przez kupującego prawomocnej, ostatecznej i wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu handlowego o powierzchni nie mniejszej niż 600 m²;
 3. uzyskanie przez kupującego prawomocnej, ostatecznej i wykonalnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynków i budowli posadowionych na przedmiotowej nieruchomości;
 4. uzyskanie przez kupującego prawomocnej, ostatecznej i wykonalnej decyzji wydanej przez właściwy organ o pozwoleniu na budowę wjazdu na przedmiotową nieruchomość pojazdów o masie powyżej 25 ton;
 5. uzyskanie pozwolenia na wycięcie drzew w zakresie niezbędnym do realizacji zamierzeń inwestycyjnych kupującego;
 6. uzyskanie przez kupującego wykonanej decyzji na wycinkę drzew kolidujących z zakresem przebudowy pasa drogowego;
 7. wydanie przez właściwy organ prawomocnej i ostatecznej decyzji o podziale działki [...], celem wydzielenia przedmiotowej nieruchomości, o kształcie odpowiadającym zaznaczonym linią w kolorze czerwonym na załączniku;
 8. uzyskanie przez kupującego warunków technicznych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza energetycznego.

Spółka A S.A. otrzymała od strony pełnomocnictwa do występowania przed wszelkimi organami administracji publicznej oraz do podejmowania wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych dla wskazania decyzji i pozwoleń opisanych w umowie.

Przedmiotowa działka gruntu zabudowana jest domem drewnianym - PKOB 111, budynkiem gospodarczym (obora) - PKOB 1271 i garażem - PKOB 1271. Przedmiotowe obiekty są trwale związane z gruntem i oddane do użytkowania: dom w 1935 r., obora 1965 r., a garaż w 1938 r. Obiekty te nie były oddane do użytkowania w wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, nie były przedmiotem najmu, dzierżawy i użyczenia do dnia 26 września 2018 r. Strona nie ponosiła wydatków na ich ulepszenie. Opisane obiekty nigdy nie były wykorzystywane do działalności innej niż prowadzenie gospodarstwa rolnego, które ustało z chwilą śmierci męża strony.

Ponadto, przedmiotem umowy będzie wydzielona z działki nr [...] o powierzchni 0,6100 ha nieruchomość o powierzchni 0,2820 ha zabudowana domem drewnianym parterowym o powierzchni ok. 130 m² (niezamieszkały) oraz dwoma budynkami gospodarczymi murowanymi o powierzchni: jeden ok. 113 m², drugi ok. 125 m² (oba nieużytkowane). Kupujący dokona na własny koszt rozbiórki ww. budynków, prace rozbiórkowe rozpoczną się po sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości ma nastąpić niezwłocznie, to jest w terminie 14 dni po spełnieniu opisanych w umowie warunków, jednak nie później niż do dnia 20 sierpnia 2019 r.

W związku z powyższym opisem zdarzenia przyszłego, strona zadała następujące pytanie:

Czy sprzedaż działki wyodrębnionej z działki [...], przez stronę, jako osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, zrodzi obowiązek naliczenia i zapłaty podatku VAT od wartości dokonanej transakcji?

Zdaniem strony, dokonanie sprzedaży części działki wyodrębnionej z podziału działki [...] nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ strona nabyła ww. działkę w wyniku przyjęcia spadku po mężu, R. M., który zmarł 6 stycznia 2012 r. Nabycie działki nie było zatem spowodowane chęcią jej odsprzedaży tylko sytuacją losową.

Do chwili zgonu działka ta była siedliskowo-rolną, gdzie mąż strony prowadził gospodarstwo rolne zabudowane starymi budynkami nieremontowanymi, które w przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego przeznaczone zostałyby do rozbiórki.

Zdaniem strony, odsprzedając, jako osoba fizyczna, część działki dokona sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność wykonana będzie okazjonalnie, nie będzie zmierzała do nadania jej stałego charakteru, co oznacza, że nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm. - dalej jako ustawa o VAT). Nadto, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT grunty, budowle spełniają definicję towarów, ale z okoliczności sprzedaży ww. działki wynika, że strona osobiście przed planowaną sprzedażą nieruchomości nie występowała o podział działki, nie występowała również z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy czy o decyzję o warunkach przestrzennego zagospodarowania terenu. Zainteresowana nie dokonywała działań marketingowych, tzn. nie ogłaszała nigdzie chęci sprzedaży nieruchomości.

Zdaniem strony w sprawie ma również zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, który określa, że zwolniona z podatku VAT jest dostawa budynków, których dostawa nie jest dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, przez które należy rozumieć oddanie nieruchomości do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, pierwszemu nabywcy nieruchomości po wybudowaniu tej nieruchomości lub ulepszeniu, gdy wydatki poniesione na ulepszenie nieruchomości w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły 30% wartości początkowej (art. 2 pkt 14 ustawy o VAT). Budynki na omawianej nieruchomości zbudowane zostały w latach 30 i 60 ubiegłego wieku, kiedy nie obowiązywała ustawa o VAT.

Reasumując, strona pozostaje na stanowisku, że w przedmiotowej sprawie nie można Jej uznać za podatnika podatku od towarów i usług, gdyż przedmiotowa nieruchomość została otrzymana w formie spadku a nie nabycia jej z zamiarem dalszej odsprzedaży, czy też wykorzystania w ramach działalności gospodarczej - a więc nie w celach handlowych, lecz prywatnych. W konsekwencji, zbywając nieruchomość strona będzie korzystała z przysługującego Jej prawa do rozporządzania majątkiem osobistym. Taka czynność będzie oznaczać działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mogą mieć zastosowania.

Ponadto w piśmie z dnia 6 lutego 2019 r. strona wskazała, że w Jej ocenie dokonanie sprzedaży części działki zabudowanej niezamieszkałym drewnianym budynkiem mieszkalnym i nieużytkowanymi budynkami gospodarczymi nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż jest to tylko i wyłącznie sprzedaż Jej majątku prywatnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznał za nieprawidłowe.

Wskazując na zapisy art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, iż w kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy strona, w celu dokonania sprzedaży przedmiotowej części zabudowanej działki wydzielonej z działki nr [...] podejmowała/będzie podejmowała aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania jej za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Odnosząc się do wątpliwości strony organ wskazał w pierwszej kolejności, że kwestie dotyczące stosunków cywilnoprawnych między podmiotami, w tym kwestie dotyczące przeniesienia własności nieruchomości, reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »